פאעשקאוויל הקריאה להפגנת ניצני המהפכה באלונ מורה -והצגת הקראת תוכנו

שוב מוצא אנכי את עצמי מואלצ להתישב בכובד ראש במדידת מילימ ובזעפ פנימ לכתוב אליכמ תושבי אלונ מורה החלוצימ )וכמעט באשיותמ גמ ימנימ( פאעשקאוויל )מכתב זעקה חריפף( ! – -
אכ הפעמ תודה לאל אוחז אני בעט הסופרימ תחת קורות ביתי הנאה ספוג הקדושה ]אשר נטשו עמי את עוז יראת צידוקה =רק לידי אנשי מאפיה כהותרת חותמ הזקנ לאנשי החמאס …ולא ישכילו בריק ובבושה[....

 

נ ב ל ו ת

פאעשקאוויל צד א

אני מודע– יששכר יוספ הדמות  עברה -קיטוב- היקצנות  באשר לשלל אוהביה מכבדיה ומוקיריה אשר המה כשני שליש מדרי הישוב ומנגד כשליש מתעביה עד לצנינימ עצמ נוכחותה בעניהמ  וגמ אמ אחלק עוגות מבוקר עד ערב לילדיהמ  הבטמ עליה לא ישוב , וזאת  אינ זאת כי אמ יענ מייצג אנכי בראש ובראשונה חוסר שביעות רצונ ואפ בוז עמוק לקיבעונ שפל המצב הדתי והשלטוני גמ יחד <כי לקדמות שניהמ רוגז אני על העיוות התרבותי>..

הבה נשלבה זרועות

פאעשקאוויל צד ב

התכבדו נא השליש ויחדלו מפעול בתעוזה בשמ המחשבה השגויה כאילו מייצגים המ נאמנה את רוח הישוב לדאבה   כי אמ אכנ ככ דורסניים אתם כולכם תושבי הישוב כסוס פחדן בלא חמלה  אז גמ אני אדע ואבוז בעוצמה  כי תגורשו כליל גמ עד פעמימ עשיריה  ואני וחלוצימ מיושרי אומצ כלבב אלהי צדקי  אנו ניכונימ שבעתיימ לאחיזה בראשי הרימ חדימ ומהוללימ לגיבורימ צדיקימ בתושיה  ..ומה לי עתה ולפאת ישובכמ בכלל לכניסה  אמ לא שבאמת חזיתי בו גמ במעט מיושרי מחשבה  אהובימ בליבי כניצני אמונה אמיצה  ,,אכ לצערי יש לעיתימ אלפ אוהבימ השוקלימ פחות מאויב אחד

 

סי סויסה  רוצח ב-טלפון- אחד , וחבר מרעיו אשר אמ לא ישתוקו עוד אבא גמ עממ אחד אחד בחשבונ צדיק     מווויסרררר  חיל -שוטה- של מסכירים קלי דעת , מינוהו לתקשר עמ מלכות השקר על חדירת מחבלימ מנ הנכר  והנה שש הוא להלשינ על גיבורימ מעמ ישראל  .וכולנו עוד עלולימ לסבול יותר ויותר משחצ אפו המורמ ומעידודו את כניסתמ החופשית של חיילי מלכות השקר הכחולימ להרגיש כבתכ שלהמ {ומנופחימ ב-ליגיטימציית- רדייה בעמ מראשי נבחריו ומכבידימ עולמ על העמ כאילו בשמ הצדק המקובל על כולמ}..

-=וכשה-שיטה- היא עיצוב החברה דרכ דיכוי הקיצונימ שבה  לא תעזור אפ הכנעה אל השלטונ   כי המגמה לעולמ לא באמת תכנע או תעצור=-

כי אתמ הקשיבו נא עתה לדבר הזה היטב באמת אלהי ישראל  כי דובר מישרימ אנכי ולא ידעתי פתלתולים ,הקשיבו..

מחבלימ משחררימ , פמליות לצדיקימ

מחבלימ משחררימ , פמליות לצדיקימ

אחי ורעי הבה נשלבה זרועות להבהיר סלידתנו מרעות לבבמ הערל  והיתממות שפתמ כאילו לא ידעו על אכזריות ידי אחיהם הסרימ מנ אל  ואפ את תיעובנו את חלק פתיותמ כאילו אילוצית ונכונה היא דרכ השלטון המנוכר בימנו להעניש בצביעות עדינות רחמי אכזריות אשר כזו   ואפס כי ידועה לי כבדת עולכמ וטירדות נפשכמ  ובכל זאת אבקשכמ הפעמ לחלצ חושימ לעזרת עבדכמ וגמ אנכי אלחמ לצדכמ בצר לכמ

בואו  הפגינו עמדי בדרישה חדה ובהירה מול ביתו של האיש קל הדעת הזה סי סויסה למענ לא יקל בעניו עוד הכנסתמ פנימה בחופשייות (והסגרה לידמ כל פליט מעט רגש חלוצ)  וירתעו גמ שולחיו להרימ ראש בארס נחשייות ונבלות  כי החלנו קצנו איש ישראל גמ בתכ ארצנו בעול שפל תעתוע הגלות

בקדמת צהרי יומ שישי הזה למרגלות ביתו החדש  נוכחותכמ חשובה וגמ מבלעדכמ אשיותי לא תרתע.

בשעה11למנינם , די בשקט אכ יחסית לא בשלוה

-=אבל זה שאני מתעב את המדינה עמ כל מה שעוצב בה היומ בקיבוע שיפלותה,  זה כלל איננו אומר שאני רוצה לשוב לגולה  ,להפכ,  אחינו אשר זעקו אז להישאר באירופה המ אלה אשר זועקימ עתה להישאר במדינת יסראל,,  היא אירופה החדשה  ….כי לא אזרו אומצ לדרוש כמוני התקדמות חלוצית אל הממלכה העברית במלא תפארתה=- יש שכר ליוספ

קולי כעת אקרא אליכמ התשמעוני

קולי כעת אקרא אליכמ  התשמעוני

 קולי כעת אקרא אליכמ  התשמעוני

שמעו נא אחי בני עמי תושבי אלון מורהאל נא תחרשו למעני בעת הזאת  אני יששכר יוספ בן אליהו איש אמת מחכה לגאולה בכל ליבו  מצאתי את הישוב הנחמד הזה החור הקיצוני הזה אשר בקצה המסלול הוא יושב ככרמ נאה מצאתיהו בתך בני עמי  וחפצתי אני די לנדודי וליסד לי בית למען אולי אשא אשה אשת אמת לי לעזרה   הבטתי סביב טיילתי וחיפשתי גם עד הלי שאול כמעט הגעתי ואמרתי פה אשב כי אבתיה פה אנטע כי אהבתיה את הארצ הזאת אויר הרימ נחלת אבות אהובימ נחלת יוספ הצדיקהנה נא לכבוד הוא לכמ כי על ידכמ בחרתי מפלטי וכי אמ לא בקצהקצה הלזה  איפה עוד אניח ראשי בעולמי  ואני כדב שכול בשדה אמרתי ליקח מעט מאבני המקום וכמעט ללון פה ולצפות לבשורת הגאולה מפי הנביא אליה  כי בא השמש וכמו מלאה הארצ זימה בהרימ הגדולות ותועבה בנצורות הבל הבלימ רבו השקרני זרע החנפנימ  ואני בקשתי לישב בצד להישען בפינה הזו והנה אתמ כולכמ תודה לכמ מראימ לי אהבה מאחלימ הצלחה  אך אל נא תחרשו על דבר אשר יש המלחשימ עלי לרעה לאמור לי שטך מוניציפלי רשיונות אישורימ ואני לא בקשתי לכבוש את העולם או לבנות מגדלי לולי תרנגולי ובתוכנ אנשים  כי אמ בית מאבני המקומ ללונ בו ומגשמי החורפ להתכנס בתוכו ולקוצ קצ לסבלי בחורפימ  והנה נא בא עד אזני כי שרי המדינות וראשי הממשלות גמ על פנויכם מאימימ אתכמ הקיצונימ ואל נא תתנו את דמעותיי לכפ כובתכמ מאלהימ  ואנכי לא הרעתי עמדכמ ובאשר יכלתי התפללתי לשלמכמ ולצדקת דרככמ ואני מעודי ומאז עמדי בדעתי לא לקחתי אישורימ רשיונות וכל מני תעודות מן מלכויות זרות ממלכות השקר אשר לא כתורת משה היא מולכה למען הבל ורעה רבה  ואני הנה נא לנחלת אבותי באתי ולא גנבתיה מאיש ומאפ בן אדמ ורוצה אני להזריעה לנטוע בה ולהפריח יפיה אל נא תהוו לי מניעה  דברו נע על לב המסכירות אשר בחרתם על ראשכמ פחה זרועה של מדינה למען תתעלמ נא מני ותרחיק אפהויעזבוני למעט מנוחה והרבה עבודה מועילה

ולמען יבינו יוצאי גלות אשור=-

שמעו נא אחי בני עמי תושבי אלון מורהאל נא תחרשו למעני בעת הזאת  אני יששכר יוספ בן אליהו איש אמת מחכה לגאולה בכל ליבו  מצאתי את הישוב הנחמד הזה החור הקיצוני הזה אשר בקצה המסלול הוא יושב ככרמ נאה מצאתיהו בתך בני עמי  וחפצתי אני די לנדודי וליסד לי בית למען אולי אשא אשה אשת אמת לי לעזרה   הבטתי סביב טיילתי וחיפשתי גם עד הלי שאול כמעט הגעתי ואמרתי פה אשב כי אבתיה פה אנטע כי אהבתיה את הארצ הזאת אויר הרימ נחלת אבות אהובימ נחלת יוספ הצדיקהנה נא לכבוד הוא לכמ כי על ידכמ בחרתי מפלטי וכי אמ לא בקצהקצה הלזה  איפה עוד אניח ראשי בעולמי  ואני כדב שכול בשדה אמרתי ליקח מעט מאבני המקום וכמעט ללון פה ולצפות לבשורת הגאולה מפי הנביא אליה  כי בא השמש וכמו מלאה הארצ זימה בהרימ הגדולות ותועבה בנצורות הבל הבלימ רבו השקרני זרע החנפנימ  ואני בקשתי לישב בצד להישען בפינה הזו והנה אתמ כולכמ תודה לכמ מראימ לי אהבה מאחלימ הצלחה  אך אל נא תחרשו על דבר אשר יש המלחשימ עלי לרעה לאמור לי שטך מוניציפלי רשיונות אישורימ ואני לא בקשתי לכבוש את העולם או לבנות מגדלי לולי תרנגולי ובתוכנ אנשים  כי אמ בית מאבני המקומ ללונ בו ומגשמי החורפ להתכנס בתוכו ולקוצ קצ לסבלי בחורפימ  והנה נא בא עד אזני כי שרי המדינות וראשי הממשלות גמ על פנויכם מאימימ אתכמ הקיצונימ ואל נא תתנו את דמעותיי לכפ כובתכמ מאלהימ  ואנכי לא הרעתי עמדכמ ובאשר יכלתי התפללתי לשלמכמ ולצדקת דרככמ ואני מעודי ומאז עמדי בדעתי לא לקחתי אישורימ רשיונות וכל מני תעודות מן מלכויות זרות ממלכות השקר אשר לא כתורת משה היא מולכה למען הבל ורעה רבה  ואני הנה נא לנחלת אבותי באתי ולא גנבתיה מאיש ומאפ בן אדמ ורוצה אני להזריעה לנטוע בה ולהפריח יפיה אל נא תהוו לי מניעה  דברו נע על לב המסכירות אשר בחרתם על ראשכמ פחה זרועה של מדינה למען תתעלמ נא מני ותרחיק אפהויעזבוני למעט מנוחה והרבה עבודה מועילה

לדחוק את החכמה האלהית לראש אדם

עזוב מה אנחנו מבינים באלהים      וכי מה אתה מנסה להקטין את החכמה האלהית לשכל הקטן שלך

ובכן הלא על אלה אמר משה לא בשמים היא כי אם בפיך אם בלבבך לעשותו

והלא הבורא נתן בי מספיק שכל לעשות כרצונו

ואם לא השכל מי יאמר לי במה להאמין

ובכל זאת שמעו נא סיפור כמובן בלי להפעיל הרבה את השכל שלא יתפוצצ לכם הראש כי אולי לא בריא בעינכם לחשוב

            אז ראה ראיתי במסך זונה פרוצה ככל הזונות בטלביזיה חפצת שקר מלא תועבה מכף רגלה ועד קדקדה מלאה בהלבלים תרבויות נכרים   אבל הנה היא מספרת נולדה לה ילדה ואחר כך גם גדלה היא הביטה סביבה הסתכלה מעט הבינה והנה גם שאלה את אמה  מי ברא מה ברא כמה ולמה איפה ומתי   והאמה הזונה כמובן פחדה על בתה פן תסתכל על תרבויות ישנות כמו היהדות האיסלם או כנסיות

ובכן אז הראתה לה אמה מפת דרכים של שכונתם הגדולה ומיד אמרה  אנחנו ביית אחד נקודה קטנה ברחוב הזה בתוך השכונה הגדולה            והנה מפה של עירנו הרבה שכונות כשלנו בתוכה והנה הנקודה פה השכונה שלנו בזו הנקודה הקטנה   והנה מפה של ארצנו הרבה ערים כשלנו בתוכה והנה הנקודה פה העיר שלנו בזו הנקודה הקטנה   והנה מפה של אזורנו העולמי הרבה ארצות כשלנו בתוכה והנה הנקודה פה ארצנו בזו הנקודה הקטנה והנה מפה של עולמנו הרבה אזורים כשלנו בתוכה והנה הנקודה בה ארצנו בנקודה הקטנטנה            והנה מפת הכוכבים אשר סביבנו ההרבה כוכבים כשלנו בתוכה והנה הנקודה פה הכוכב שלנו בזו הנקודה הקטנה אשר בה יש מליוני מליוני בני אדם כל כך קטנים פה בתוך הנקודה           והנה מפה של שביל הכוכבים שלנו הרבה מצבורי כוכבים בתוכו והנה הנקודה בה מצבור הכוכבים שלנו בנקודה הקטנה והנה המפה של צבור הכוכבים הזה ושל צבור הכוכבים הזה והנה המפה המשוערת שעוד לא חקרו

            ואיך זה איך את הקטנה שבתוך הנקודה ביתנו הקטן שבתוך הנקודה רחובנו הקטן שבתוך הנקודה שכונתנו הקטנה שבתוך הנקודה עירנו הקטנה שבתוך הנקודה ארצנו הקטנה שבתוך הנקודה אזורנו הקטן שבתוך הנקודה כוכבנו הקטן שבתוך הנקודה מצבור כוכבנו הקטן את את מנסה להבין מי ברא ובשביל מה את כל זה

גדלה הילדה ואמרה בליבה אם קטנים כמונו אשר נמצאים בתוך נקודה של כוכב קטן בתוך נקודה של אזור קטן בתוך נקודה של ארצ קטנה בתוך נקודה של עיר קטנה בתוך נקודה של שכונה קטנה בתוך נקודה של רחוב קטן בתך נקודה של בית קטן ובתוך נקודה של מחשבה כה מעמיקה יכולים להגיע למודעות עצמית וסביבתית כה גדולה גדלות אשר גדולה מגובה הדשירפה מאומץ הנמר ומחוזק האריה            אז אז אני בטוחה כי יש מעלנו בורא אשר מצפה מאיתנו להגיע לגדלות חוזק מחשבה איך להתנהג בעולמו ולעשות כרצונו ולילכ בדרכו כי מיטיבה היא בכל ארצו ונכונה היא בכל עולמו .

חידוד מחשבתי בדבר שיחתנו – עמ דתי חלוצי

האמת מתנצל כי אך כעת נקראתי אל מול מחשב לשלח אליכ מכתב זה אשר כתבתיו למחרת שיחתנו אך מקווה אנכי כי תבין את ההקשרימ כי לא שכחת את תוכןהשיחה ורוח הדברימ אשר יצא מפיך

משוא שאיפותך הוא בית המקדש  ואנכי מבקש להעירך על דבר אשר רבימ מתכנו שואפימ אל בית המקדש כאל מגדל בבל של הסדר העולמי החדש אליו המ חותרימ בחלוממ ולא כי המ באמת מאמינימ באלהי ישראל או בצדקת תורתו

עוד עלי להזכירכ  כי  אדמ לעמל יולד וחופש ניתן לו רק לבחור מה לעבוד  ואך הכבול לאמת במשפט ובצדקה הוא החפשי מעמל הריק  וכי אמנה יש עוד טוהר וטוב לב בעמ הזה אך אל נא תתעלממ כי הרבה מן הטוב אשר אמרת הוא עמל הריק כי זבחימ המה אך לשדימ לא אלהה אלהימ לא ידעומ הנה נא החדשים באו כבר הגיעו ואנחנו כמעט לא שערנומ

מה אשר כן אני מסכימ איתך הוא כי לא חכמ להקפיא את להט המאחזימ אפילו לא רעיוניתובטח לא רעיונית  אבל לקררם מן רומ השאיפה הלאומית וליתן בראש השאיפות את המלכות האמיתית

ובדבר מעט הבוז אשר כאב לי לשמוע מפיך תחת התמיכה  שמע נא  אדמ ענו  הוא אשר יודע את מקומו והבן מבין כי כל יתרון גדולתו וטוב פריו הוא בין רבימ ולא לבדו  ולכן ציטות עצמי אחרי חשיבה כנה ומעמיקה איננה גאוה   ענותנות כפויה היא מביאושי הגאוה

ואכן אני חותר בראש שאיפותי לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארץ אחת כשאיפת איש אמת מכל עמ  אך רק בעמ ישראל יעורר זה את הקץ להסתר פנימ ולתתנו עליון על כל גויי הארץ כממלכת כהנימ וגוי קדש

ואמ אתה מתכחש לככ כי העמ מפורק לשברי שברי שברימ  אתה עוד עלול להישרט מהמ עד אשר תזעק לשמימ אמת  כי את הדבר אשר מסרב האדמ להבינ בשכלו הוא עוד ילמד על בשרו ועמ פרוקידה של עמ לא ניתן להמליכ אפ ממלכה ולא להכתיר כהנימ ולא לכנות גוי קדש

-כי כל עוד העמ מפולג הדמוקרטיה היא הרע במיעוטו ואלהימ נותן לה גב  ואמ רק נשכיל לאחדו באמת במשפט ובצדקה  כדבר הנבואה על דבר ראשית הגלית הממלכה

עוד הנה נא בכנות החרדתני לשמוע ציוויך להסתכל ממבט העמ המתחנן ומבליט את מעט הטוב  ולא ממבט האלהימ הכעוס ומצביע על הרעה  שמעני אתה הלא זה השכלות של אישה מנודה המבקשת רחמימ  במקומ להסתכל ממרומ בעלה המבקש מעשימ נכנימ ויעילימ ואז רק אז אהבה ורב אמונימ

-וכי עד מתי את ליבנו לא נשבור לפניו כהבנתו ולא כרוע מעללנו  ערלי לב אשר כמונו

אדני ילחמ לכמ ואתמ תחרישון  וגם יד אדני היתה במ להוממ  ואת הצרעה אשלח בם  רבימ אשר מתו מן הברד מאשר חרב יהושוע  אל תירא כי אדני אלהיך מתהלך בקרב מחנך   האמ בגבורתו אתה חפץ כאשר יגיע לנו תחת מלכות אמת או אולי בחיל האויר והעולמ בטח ישתוק כמו מת

ראשית חדול נא מהתיאש מדרך הישר כי אמנה לכולמ היא לא מצליחה אך כי המ הולכימ בה בשקר ולא באמונה  וכי אי זה  עוד דרך פתלתולת נבנה לנו במבוך העולמי הענק הזה  הלא לתעתועימ היא תוביל ולא לממלכת כהנימ

עוד חזון למעד

דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

או  הקלה אני רואה פה  יצאנו משואה  נותר ממנו אחרי שני אובדנ ומלחמה ועל כל אלה עוד עלינו אל ארצ אבותינו הקדושה  אכ אויה מדינה דמוקרטית ככל העמימ עלינו נפלה ועוד אחינו מופלימ בה למלוכה ולא כדבר משה רוענו במשפט ובצדקה  מי יתנ ונחפוצ וגמ ניגאל אפ מזו השואה הערומה  ונשיב מלכות אמת להיות ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

כי מחוסר יכולת אל נא לשכוח את השאיפה

ואתנ אל ליבי לבלתי הלאות אתכמ במשפטי הכללה  כי אמ הצג אציג לפניכמ הפעמ את מכתבי למושלימ  לחילי הועדה  כאשר נדרשתי להשיב למ לפני כשנה לפשר בנית ביתי מעל גבעת יש שכר ליוספ האהובה

תושבימ רבימ אמרו לי אל תלך אל המנהל האזרחי ואל הועדות אשר כאלה אל תבא  המ מיד יקתלגוך מן מתנחלימ ויזהוך מן אלון מרה קיצונימ  בונימ בשמורות טבע עד איו קצ מוסלמימ והמה על ליבותמ לא שמימ ורק על מאחזימ בתוכנו המה מזנקים   וגמ אם תאמר להמ דברימ הגיוניים לאמר אתה צופה  מגבהה מבחוצ לישוב על חדירת מחבלימ  כי כמו מבתוך הישוב כעשרה שומרימ המה בועדה לא ישיתו על ליבם ולא יתנו ראשם להבין

אבל הנה נא בכל זאת אני כאן ולא אדבר גבה גבהה  ולא אכביר במילמ אדבר בכנות דברי מישרימ

אני יששכר יוספ בן אליהו  בן אנוש יציר כפי אלהי ישראל מאמין בצדקת תורת משה עבדו הנאמנ  ולא אזרח מדינת יסראל   כי אמ תושב ארץ ישראל תעודת זהות ממכמ מעודי לא לקחתי  וגמ את המספר אשר המצאתמ לי מזמן שכחתי  ובתך ליבי לא זכרתי  לקופת חולימ שלכמ אני לא הולך  ואפ את אשפתי לבדי אני שורפ  דמי אבטלה מכמ אני לא לוקח  ואבטחת הכנסה בכמ כלל לא בוטח ובכללי אין לי קשר אליכמ ולכמ אין כח עלי

אך למרות כל זאת לכמ כנראה יש איזשהוא כח מלוכה מהעמ או מהאומ  מיד המקרא או מאלהימ והנני כאן להטעין את דברי על מאזני שיפוטכמ פן תפילו את דמעותי לכפ כובתכמ

ודברי צדקי אלה המה=

אני שנימ נודד פה ברכס הכביר   במו רגלי נשאתי פה מעל כל ההרימ מעזמות במערב ועד מכורה במזרח  ואני יודע מה מיטיב ומה מרע להמ   מה מדכא ומה מפריח אותם  ואכן אמנה גם איש לוקח אישה בעל הוא נקרא  כי כמו בועל הוא בשלמותה ולא עוד בתולה  אך זוהי הדרך היחידה להזריעה ולהפריח תולדה  אפ אני חפצ לי לבעול בהרימ האלה   הרי השומרון העזימ באהובימ  כי אך ככה יוצצ ציצ ויפרחו הפרחימ  צר לי מחומרי בנינ מושלכימ אפילו מאבני המקומ מוזזימ אך רק ככה אוכל לבנות לי בית מאבנימ טבעיימ

עוד שמעו נא רוזנימ  האדמ הוא לא רובוט ובטח לא מכונה ולכן הוא גם הוא חלק מהטבע ממעשה הבריאה  וגם לעכבר לחזיר ולכל חיה וגמ לו יש מקומ לבנות בית בה בתך השמורה  לא לבנות מתחת למפל מימ ולא פרויקט נדלן בעל שבעה עשר קומה  אבל בית מאבנ נאה אשר סביבו  חוה ורוב נטיעה ולא בתימ גבהימ ותאימ כמו לולי תרנגלימ ובתכמ אנשימ

ולמה לי תוכחה והעבר יוכיח את דברי כי בני אדמ חיו בגבעות האלה ומהמ אולי מאבות אבותי  כי הלא כמה צעדימ ממני בןר מימ גדול וסתומ מצאתי  אותו בזיעת אפי לנקות עמלתי ובתוכו מה מצאתי  חרסימ שבורימ  זכר לבני אדמ לכלימ מימ שואבימ  ומי אתמ כי תאמרו לי על שממת בראשית אנו מגינימ

עד כאן דברי

ומהמ יצאתי בכאב לב כי לא שתו על ליבמ די להקשיב עוד על חלוקת הארצ בגורל לנחלת אבות וקנינ קרקעות הוא רעיונ מהאומות

והנה נא השאיפה הנכונה היא להשיב עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת

יששכר יוספ

פשטו נא בגדי ערמה

              פשטו נא בגדי ערמה

ערמת הנחש היא בדמותו חסרת האיום בלא לוע כנמר או רעמה כארי כי אם כחבל מדה מתנפנפ אך בנקישה קלה עוד עלול להמית כל חיה גדולה  וערמת אדם בן או בת חסר בגדימ היא בהתחזותו כאילו נטית רוב אשיותו היא ככל החיות מתבטאת בגופו ליראה ליופי ולגודל ולמשיכה למינ השני וזה מערימ על האמת כי גמ אשה מלאת יופי וכל גבר מלא חן  זה רק חלק קטן מאשיותמ וזה לא הרגש היחיד התופס מקומ בנטיות לבם וזהו חזיון ערמה ביחס לשאיפתמ בעלמ

וכמה דמעות הזלתי אלהי עדי על הנשימ האלה בני דורי אשר מתהלכות ערומת עם בגדימ צמודימ לנגדי ואנכי במר לבי ואפ בפי זעקתי הלא זו ערמה  כי אמ את ברחמך לא זרועה ולכן בטנך צרה  הלא בהצמדה את צרחת הנה אני פנויה להזרעה  ואשת איש את ובאמת לא מופקרת לכל בריה והנה נא זה ממש ערמה כי ידעתי את נטיות לבך ולא כולו מלא זמה וגמ את תסטרי לאדמ עמ העזה ונבלה   ואת אשר אליך דברתי ואת טהר לבך אני חפצתי בת מלך את וחפצה במלכות תורתו ולא אל הרחוקה והנידחה בקצה הגולה העזתי דבר כה

ואני חפצתי להתיעצ עמדכם  האם הגיעה העת והאם בשל העמ דיו לשלח בקרבו מאמר קריאת אמת חדה כמו זו אשר היא כלהבה מבית יוספ המכלה תרבות עשיו או פנ נוטה לבכמ לחשוב כי עוד לא מוכנ העמ ולהישרפ הוא עלול מבישול כזה מהיר

יששכר יוספ   גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

להביע שאיפה לקדש את העמ הזה

לפני 4 ימים

הצג פרטים

ishshchar.yosef Ben.Eliahu

ל: felixmtf

מצוה או לא מצוה  חיבת או מותר לך

הבל הבלימ

כי טהר קדושת העמ  זה לא שאלה של גופך הפרטי

ןלחתור  להקימ את הממלכה מחדש

כי כל עד לצערי הפריצות היא חטאת יחיד בענינו   יחזק פי הנצרימ הצועקימ לעברנו  עיזבוהה כי מה לכמ עמה ועמ בראה

 כי כל עוד לא נתעב את חוסר קדושת מחננו  אוי איזה נכרימ נבלי יתהלכו בקרבנו

והנה נא  מדינה זה לא ארצ  וגם ממשלה זה לא עמ

ודמוקרטיה היא אפילו לא תורת חימ עקבית  היא סתמ לעיתימ פריצת גבולות אכזרית

ובטח לא תורת משה האמיתית

כי עמ בלי נבואה ומקדש זה כגופ בלא נפש ונשמה

אבל  ימימ יגידו  וגמ שנימ ידברו אומר  כי יש עוד שכר ליוספ

ו

הבהרה

זו הודעה המתבשלת בליבי משנימ  עוד מנדודי ברחובות הערימ  ברחבי העמ הזה הקרובימ אפ הרחוקימ

לא בהכרח קשור לישוב האהוב הזה

אפ כי גמ עמנו פה יכלת להתקדש עוד

ishshchar.yosef Ben.Eliahu

22 מרץ

elinoamkozub

אמנ  אשרייך  תודה

———— הודעה שהועברה ———-

מאת: אלינעם קוזוב – elinoam kozub

תאריך: יום רביעי, 21 במרץ 2012

נושא: Re: [אלון מורה 12392] הבהרה

אל: ishshchar.yosef@gmail.com

בס"ד

ישר כח ה' יברך אותך על הכוונה הטהורה. ומתוך זה נצא כל עם ישראל מבורך.

2012/3/21 ishshchar.yosef Ben.Eliahu <ishshchar.yosef@gmail.com>

>

> זו הודעה המתבשלת בליבי משנימ  עוד מנדודי ברחובות הערימ ובחלקי העמ הזה הקרובימ אפ הרחוקימ

> לא בהכרח קשור לישוב האהוב הזה

> אפ כי גמ עמנו פה יכולת להתקדש עוד

>

> –

> כדי לפרסם בקבוצה, שלח דוא"ל אל elon-more@googlegroups.com

> לביטול המנוי בקבוצה, שלח דוא"ל ל

> elon-more+unsubscribe@googlegroups.com

> לאפשרויות נוספות, בקר בקבוצה זו

> בhttp://groups.google.com/group/elon-more?hl=iw

> לפני פרסום בקבוצה, נא קראה הודעה זו בעיון

> http://groups.google.com/group/elon-more/msg/2544f622fee5c192

אלינעם

מכתב פתוח למסכרי מסכירות ,,אלון מורה,,,

בצפיה למלכות אמת

מכתב פתוח למסכרי מסכירות אלונ מורה אשר בארצ שכמ לחבל יוספ

הישר אישר מבט למצבכמ ולא אשא פנימ למעמדכמ כי באמת נכונ לכמ כי תשפילו מבט נכח נסיונכמ הנכזב שוב ושוב להיאחז בארצ קדושה דרכ ממלכה חטאה המתנשאת על עמ בימנו בחוסר קדושה כי ראשוני הנאחזימ במנשה ואפרתה אזרו אומצ גמ נגד חוקה אפ בתקופה אשר רבה עד מאד גאותה ושחצ זרועה כי מימי אז התנשאה על אומה רצוצה בתקומתה

ואתמ מה אתמ כי לא תשופדו על להבה להתיכ מקרבכמ את כל דרכ עדינות השקר ערמת המסכה  כאילו להירדמ בדרכ עמ תרבותה ולחדול באמת מחתור אל היעד בהחלפתה  כי דמוקרטיה היא לעולמ זרוע צבא האומ למאומה ולא נשמת העמ נפש האומה  ויהי נגד כל זאת מראשית התעלמתמ  והנה באחרית רכשתמ אהדה ציבורית מכל שריד ופליט וגמ על כל חלוצי הארצ התנאשיתמ כאילו לאדוני הארצ נהיתמ כמעט נסוגונו כולנו מבלעדכמ  ובכנ כנ להפכ הפכ הפוכ כי אמ נבנה באישורכמ עוד נפונה איתכמ ואפס כי טוב מאחז פרוצ ועקש מישוב יפיופ ונוטש

ואנשי אמת יבנו את בתיהמ ספונימ גמ דלתות ממוגנימ כי לא יסוגו בהתחממות גזרה  גמ לא בעזיבת כל צהל והמדינה

ועוד על סוסי אתמ מתרעמימ אשר בקושי את רגליו הוצאתי מנ ההרימ וכי עד היומ בכל שנותי את מי רמסתי או מי נשרט ברכבו מנהיגתי מנערותי  והסוס הזה כוח רב לזינוק יש לו אכ רכב בעל בינה הוא לא להיצמד לבני אדמ בריצה ונאמנ יותר מכל טנדר מזנק חסר ענימ  וחלושי הלב מוזמנימ לפחד ולשתוק  כי פחד ולא מאמת חשיבה  ועשרת אלפי פעמ להודות בכלל לכל בעלי הסוסימ והחמורימ שבכלל הסכימו להמ לפזר כבישי אספלט תחת פרסות סוסיהמ

הבנתיכמ אולי ללבכמ לחלקכמ אמ מזכרונות זועת אכזריות החרבת עמונה אתמ נרתעימ  אכ שמעוני נא גמ אני  פנ כרצונ אויבכמ תירדמו על שנאת המקל ולא תתנערו לתעב את דרכ המכה  תחת אשר אז בנגיפונו כאשר חסנו על אויבנו אחינו באמת לפגוע בסוסיו כל יכולנו ואויה לנו איה מרימ קרננו    ובאשר לדהירת סוס בישוב  חברה מה נהיה איתכמ מה אתמ רוצימ להירדמ אולי בתכ מסכ מחשב   כי אמ דבר צדק יש על לבכמ לומאר על דרכי פחזותי או פשיעתי  אזי תמיד קרויה אזני  אכ אמ סר לבכמ מדרכ אלהי אבי אל משספי גרונות למענצדקה ותחפוצו מלונה שלוש מאות חיי שנה בהקפאה  גמ אנכי אבוז לעברכמ למה זה לכמ רב ימימ ולא לשבעה

ובכנ נודע לי כי אוהבי בקשו באזנכמ על ביתי  אתמ שליטי הלחש בנחלת עמי  אכ לא באמת דברו המה ככל רחשי ליבי   כי אנכי גמ אני חושב לכבד ולהודות לו תנצלו מעמדכמ להתחננ אצל אבירי הפריצ פנ יחניפו ארצ וישפוכו דמ נקי  אכ מה לדרכי ולבקש את לשונכמ יד אחת עמ כאבי לאשר אישורימ אצל הפחה את עמל גבעתי  הלא כי אז כאשר יתאימ כל פינוי לשפל מדיניותו  לא תעמדו לי אתמ ובטח לא הבל רשיונו   ורק אדני אלהי ישראל נאמנ לעולמי עד כי כל עוד לא אקרא בשמות דרכי אלילי נכר הארצ  אז גמ כל החרבה תהיה נקודת קפיצה לחזונ יוצרי ועזר גמ לעמל נפשי אפילו נכח ימ דמעתי

ועל כל אלה יאמר=-

-=מצוה לפחד מהחרב ותועבה לירא אותה  כי שמירה על נפשכ הוא כהטבעת יצרכ מאדונ הבריאה  אכ שינוי תרבות המעשימ כדרכ אוחזי החרב הפושעימ המאימימ  זה כבר ממש התעלמות משלטונ אדונ כל הברואימ=-

- ולכל תושבי הישוב  אהבתיכמ ומגו ליבי התפללתי כי יעזרני אלהי אבי לנתב אל טוב את כל האהבה אשר הרעפתמ על ראשי ואל נא תעצורו גמ אתמ מלהתחננ על יציבות עמידות נס ביתי ופריחת ניצני גאולת אמת בכל הארצ ובגבעתי  כי באו עוד לאחרונה ממלכות השקר אטומי הלב ויפצו פיהמ לעברי  אז דרוש ניסימ להצלחת התנחלותי    ובכלל סלחו נא כי לעיתימ היה תפוס ליבי ולא תמיד זיהיתכמ בדרכ כי אנכי קצר ראי וראשי אולי עמוק אכ איטי

ולאלה מכמ הבודדימ בליבמ הצועקימ למה הוא כבר לא שותק  גמ אנכי שתקתי בצער בליבי למה זה אתמ נכח סבכ שפלות כל המצב אתמ כמו מיואשימ וכבר לא ממש זועקימ

ואפתח פי לאמר  עד כאנ  כי אמ יש תקוה לעמ העולמ הזה תהי נא בטרמ מותי

יששכר יוספ  בנ אליהו  גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

-=לפנות שיפנו את הצואה באסלה  בית בארצ ישראל הקדושה שלטונות אטומימ רק מחריבימ=-

המועצה הרוצצה – על גזלת הסוסימ

המועצה הרוצצהשמי יששכר יוספ בנ אליהו מגבעת יש שכר ליוספ אשר ליד אלומ מורה נפלתי לשבי של מדינת יסראל כחודשימ ימימ וידידימ צדיקימ שמרו לי על בעלי החימ ולא ברור איכ שוחררו הסוסימ ואז אתמ גזלתמ אותמ מידמ במקומ להשיבמ או לשומרמ    "כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אֹיִבְךָ אוֹ חֲמֹרוֹ תֹּעֶה הָשֵׁב תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ."

אז אני תובע כעת להשיבמ אלי כי חפצ לי למוסרמ לתקופה לבעלימ אחרימ

אגב   תקשיב טוב  אני לא חי במדינת ישראל  אני חי בארצ ישראל  כי -=מדינה זה לא ארצ  ממשלה זה לא עמ ודמוקרטיה היא איננה תורה=-  אינ לי חלק בכמ   ואני לא לוקח אפ טובות נוספות ממכמ או מתרבותכמ  אתמ יכלימ להתאכזר עלי  ואתמ יכלימ לשמור מרחק  אתמ לא יכלימ לשנות אותי ואני מקוה שתכבדו את זה ותניחו לי לנפשי

0506393319

 

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

 

יששכר יוסף

בהמשך לשיחתנו בנוגע לסוסים ,שהנך טוען לבעלותך עליהם ואשר נתפסו כשהם

משוטטים ביישוב אלון מורה תוך שהם מסכנים עוברי אורח ,הנני להבהיר כי התנאים

להחזרתם לרשותך באם תוכח בעלותך עליהם הנם :

- הוכחת בעלותך עליהם תוך כדי הצגת תעודת זהות ולקיחת אחריות מלאה

   על שני הסוסים הנ"ל במידה ותעשה בהם עברה נוספת על החוק.

- תשלום עבור הובלתם והחזקתם במתקן מוגן החל מתאריך ה 04.03.2013.

  עלות ההחזקה לסוס ליום ע"פ תקנות משרד החקלאות – 43 ש"ח ליום.

- התחייבות להחזקת הסוסים בהתאם לתקנות צעב"ח והנחיות העמותה למען הסוס.

- הסכמת הרשויות המוסמכות ,להחזקת הסוסים במקום המיועד.

 

את הסדרת השבת הסוסים ניתן לעשות במשרדי המועצה האזורית שומרון באזוה"ת

ברקן.

 

אל‏:

  ‫ishshchar.yosef@gmail.com‏,  rami ‫‎<rami@shomron.org.il>‎‏,  ניצה שמעונוביץ ‫‎<inar@shomron.org.il>‎

 

 

 

                                                                          בברכהד"ר שוורץ גבריאל

                                                                            וטרינר מ.א.שומרון

 

 

 

עוד יבואו ימי צדק  ואתה הוא זה אשר עליכ להוכיח אי זו בעלות ע  ל שאר צדק בליבכ

כי הבאשת רחכ  וגזלת מיד רעיכ בלא כל הצדקה

תעודה רובוטית מעודי לא לקחתי מכמ  כי בנ אנוש אני המזוהה בשמ ושמ אב ונחלת אדמתי

מעולמ לא נטשתיהמ את הסוסימ להצקה לאחרימ  אפ כי דהרתי מעת לעת בישוב בטבעיות בלתי רומסת

החוקקקקק  ארורה יולדתו

-=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אלהימ היא אשר תוליד משפט אמת=-

אתמ שלמו לי על הצער והשיחות אליכמ כי לא בקשתיכמ לקוח וגזול  יכולתמ לברר מעט ולא חסרו לי פה רעימ שישמרו חינמ ברצונ ובתרעומת קלילה מצידכמ גמ יותר שמירה משחרור

 

תתבישו לכמ שלטונות כזבימ  מה לכמ ולחמלת חיים  הלא אמ היה בכוחי הייתי דורש מהפכה רק על זה שאתמ לא מונעימ יבוא פרוות אכזריות מסין חסרת הלב  ואתמ מגדלימ תרנגולימ ללא זכר כרותי מקור על רשת ברזל ללא ספוק יצר הדוגרנות ממש כמכונות ליצור ביצימ   ומה על אלפי השמדות של רבבות כלבימ וחתולימ  בושו מדבור נגד צער בעלי חים

תנו יד על פה פנ יחרה אפ אדני אלהי אלהימ חימ   אשר הוא לא יאריכ לעד אפו כי חפצ חסד הוא ולא יסתיר לעד פניו כי חפצ אמת הוא

 

אהה   ונא להשיג אישור בכתב לנשום  את הסדרת החתימה ניתנ להשיג בחלל החיצונ 

 

השיבומ נא בהקדמ ואמכרמ בטרמ תגדוש שאתכמ

 

לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ.   וְאִם לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ וְלֹא יְדַעְתּוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ.

באמת אלהי ישראל

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

איש אמת