מוסלמין – .כמאזנ תרבותי אילוצי

וְלֹא-יַהֵל שָׁם עֲרָבִי וְרעִים לֹא-יַרְבִּצוּ שָׁם:

-= השויונ עמ אכזרי המוסלמימ  הוא רק תרוצ התניה חריפה  להפיל אותנו באמצעותו לשויון גמ עמ אטומי הנוצרים  וכל שפל זנוני הארופימ =-

 

-=רע עמ רחוק ומשפיע הבל על בני  מעמ קרוב וגונב אדמות מאחי   כי אולי לא יכלו כעת  אכ פנ לא יגיע להמ גמ  כי אמ לא שוני צדקות ורשעות התרבות  הלא עמ אחד הוא כל האנושות   לכנ כל עוד אחי רודפימ תרבות מערבית לילדיהמ  איככה זה אלחמ במוסלמימ אחיהמ   ומשניהמ הנ לו יצילנו אדני=-ויש עוד שכר אמת ליוספ

 

-=ובאשר לקנאות אשר בליבכ  -=השאיפה הסופית היא  עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת=-   אכ זכר נא כי הפולשימ הירדנימ בימנו  אינמ נחשבימ עמלקימ  או מעמי כנענ השבעה  אשר צווינו עליהמ לא תחיה כל נשמה  כי ההמ באמת גדשה אז סאתמ  וזעקה השמימה עלתה  אחרי אשר דורות מלפני אמר אלהי ישראל כי לא תמ עון האמרי עד הנה  ויהי כאשר תמ  לא תכרות ברית איתמ  ואפ לא לגרשמ  כי אמ שסופ תשספ גרונמ  ואפילו בהנאה   אכ אלה אשר לנגדנו היומ  לא חתמ עליהמ נביא לדאבה  ואפילו לא תחנמ זה רק בהשאלה   אז לו כעת בידי כח מלוכה  הייתי מגרשמ לאי שמ בעבר הירדנ מזרחה והלאה בקל תרועה  ואפילו אולי פורש עליהמ קצת הגנה  הנ לו יהו נא כל זרע ישראל קדושימ בימנו להבדלה   עוד אחי זכר נא כי גמ איש צדיק מזרע ישראל אשר הזיד ולו פעמ אחת  לא לעשות הפסח בבית הבחירה  ולא כי היה טמא לנפש או בדרכ רחוקה  הלא הוא לא יוכל עשות פסח שני ועל נפשו נאמר ונכרתה מעמה  ולא יעזר כל ספר יחוסינ או הוכחת קירבה   ומנגד מכל גויי הארצ אשר רק יחפוצו באמת להתגיר  להצטרפ תחת הממלכה הצדיקה  ולשמור ולעשות באמת ככל דברי התורה  ולהלכ ביושר על גב יסודות תרבותה  אפ קטונ וגדל מהאומה לא יוכל זעוק להמ סורו נא   כי משפט המעשימ הוא באמת קנה המידה  אפ כי מושפעימ המה גמ מתורשה צדיקה    ובדבר הזה נחמתי את נשברי הלב בקצוות האומה  המבכימ על כל יהודי הנבצר מידיעתמ  מנינ בא  או הזועקימ על מוסלמימ דמנו כדממ לרדיפה=-יש שכר ליוספ

 

-=באשר לתועלת מזכרונ העבר  יעילה יותר המילה גירוש מאשר פינוי   ובאשר לתועלת מהזכרת העתיד  יעיל יותר הכינוי פולישמ   ממוסלמימ ערבימ או פלשתינימ=-

 

-= וירתחו עלי מנ הפולשימ הירדנימ למשמע דברתי על חשש גרושמ  ואגלה אזנמ כי טוב להיות מגורש של אנשי אמת  מחבוק בזרועות שקר  ושבעתימ עולמ מואר מצדקת אלהי ישראל  מאשר נואש גמ מכל אמונת משפט העמימ=- וייחלו גמ המה

 

-=אדני אלהי אל אמת הוא אלהי ישראל  וברא כל הגוימ  אכ הוא איננו אלהימ אחד על כל המוסלמימ הנוצרימ או שאר כל הלאומימ  כי המ אינמ עושי דברו  ולא חותרימ למלכות תורתו  אפ כי לכל אלה יש אלהימ אחד לבריאה אשר נשמעת לו מראשיתה מאז צוויו יהי אור בעולמה  אכ בתוכ מלחמת התרבויות בעולמ  האדמ הוא אשיות נבדלת מיוצרו  אפ כי כל גופו בכלל בריתו  וכנ כל עמ ועמ בעולמו  כמו אלהי מואב הוא דמיונ  אכ רוח מכלול חוקיו המ אלילות עמו   ומי יתנ עוד בימי חשיפת פני אלהי ישראל ומלוכת תורתו בקרב בני ישראל עמו  ומאירה בכל עלמו=-

 

-=הערבים שמרו את הארץ קצת מפני מלכות פוחזת  כל עוד לא עשים ישראל ככל הכתב בתורת משה  ויהי כי ילכו דרכה  אז גם הערבים ישפילו ראש וילכו בדממה=-  וישחיתוה עוד גמ המה תחת שליטה ישראלית מושחתה

-=כי ישראל בכלל אמורימ לאזנ בינ הנכונות המוסלמית לנאמנות לאל  לבינ היומרנות הנוצרית לתועלתנות דברו=-יש שכר ליוספ

 

-=עמ כל הכבוד לבושת  אינ לי טיפת כבוד לשלטון יהודי המתגאה בראש כל חוצות האומות  כי הוא המלוכה היחידה המביאה שלום בינ כל הדתות בירושלימ העיר העתיקה

ואני לתומי מביט מנ הצד  ולוחש  כמעט מתנחמ משליטת המוסלמימ בערי יוספ  עד אשר ישיבו מלכות אמת  אשר תשיב נחלה נחלה לגורל משפחתה  בכמה שפחות השחתה=-

 

-=ואמ עמ ישראל החליט פתאומ להחליפ את שמו לעמ יהודי  איככה יטענ על אספסופ ערבי ממציאימ שמ פלשתיני=-

 

-=אני אומר את זה חד וחלק  כשפה במכלת היהודית משלמימ מעמ מיסימ לשלטונ הפשע שיחלק תעןדות זהות ליהודימ בדואימ ודרוזימ  כבר יותר טוב ופחות רע לקנות ישירות מהערבימ בדשחואר עד אשר תחזק נא ידנו ונוציאמ מארצנו  אחרי אשר נקיא את תרבות עשיו אחינו אויבנו=-

 

-=המושחתימ שעדינות השקר של הנצרות הולידה  מניעימ בי געגוע לישרימ שלהט האכזריות המוסלמית עיצבה   ומתי כבר ישובו זרע ישראל לאזנ  עוז צדק  מ ת י=-יש שכר ליוספ

 

-=בסופו של חישוב  אני גמ אני הודיתי כי בני דודינו המוסלמימ גמ עלולימ אולי להגיע לשפל תעלולי הגרמניימ  כי תרבותמ של ההמ לא מספיק השתנתה ולא ממש נעצרה ואלה די לומדימ מהמ ולא מספיק נבדלימ מהמ  ולההמ יש רתיעה נוכח זועות המלחמה  ואלה כמו חסרי נסיונ ורתיעה=-

 

-=  אבל אנכי ידעתי מנערותי  כי תקות שינוי תלויה בעמי  וכל נכר ערבי  הוא רק כמראה מדרכי אומתי   ואפנה את כלל אפי וזעמי  אל רפיונ רדיפת צדק בבני עמי  ומהנכר רק דרשתי הסו  כי דבר צדקת אלהימ עמדי  ובדולכמ בכפרכמ  שבעתימ נחומ בליבי מרוב תבל נכר ונוצרוני על הר מקדשי ובכל ארצי  ואסחר עמ נכרימ בכבוד יראה  ולא כחשתי באזניהמ כי כאשר לא יכחד מעמי טוהר אחיזת עוז בצדקת תרבות אלהי אבי  ומידי גמ כח שלטוני   אפס כי אינ מקומ למ בארצנו  ונקיאמ חוצה  עמ פיצוי כזה או אחר או בלתי  ברוב דברימ או פנ בלחצ אכזרי  ביריקת בוז או בהגנה וחדוה   אולי כברית ידידימ שכנימ  אכ בטח מבודלימ    כי נאמנות ישראל עוד תחודש אכ לדבר אלהימ חימ     ואכ מאחי היהודימ דרשתי מעט אמת  ומעט יותר הקרבה לקרוב תביעת מלכות אמונה  בזעפ ובצהלה דרשתי  בכעס ובחדוה  בלחצ וברגיעה  בזעק ובלחישה  בתחינה וברגיזה  ביושר אפ בפתלתלה   ויכזבוני גמ אכזבה מבושהשה=-

 

-= ובכןןן  אמ שנאתכמ לערבימ  היא בעקבות אהבתכמ לתעתוע הארופימ   אז מתעב אני אתכמ  כי מתעבימ אתמ את מעט צד הקרבה  אל אמת עוז אלהי אבות אבות אבותכמ =-

 

-= ואבוז למבט רעיונמ  במשל קטנות  כמו אשר יתמה איש על רעהו  למה זה ראהו אתמול נותנ פרחי אהדה לאדמ עמ חולצה אדומה  ושלשומ ראהו נותנ מכת אויבות מות לאדמ עמ חולצה אדומה ופתאומ היומ עוצר הוא לשאל אדמ עמ חולצה לבנה לפשר מעשיו    כנ הצדק    -הערבימ המ רק החולצה המתלבשת על האדמה  אשר צבעה לא ממש חשוב בסיפור הזה של ישראל    ומה שחשוב זה מעשי העמ  אשר כעת עוד לא מגיע להמ שליטה בלעדית על תרת המלוכה בזו הארצ הקדשה  אבל לא שכחתי חתור אל צדקת דרכמ  כי אז יהיו נא נאמנימ לאל יוצרמ   ואז יתנמ לראש בכל ארצ עולממ =-

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “מוסלמין – .כמאזנ תרבותי אילוצי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.