=בית כלא כעונש רומס ופחדני=-

=בית כלא כעונש רומס ופחדני=-

לפחות נחצב למימ

לב של אבנ

אמ כבר לב של אבנ  לפחות נחצב למימ   זה ממש אצלי בגבעה
    למקבלימ ב-פייס-ללא התמונה  בקרוב תוכלו לראותה
-שורש ההענשה  על פי צדקת אדני אלהי אלהי ישראל  הוא מיסוד יצר הנקמה  אשר ככל היצרימ  הוא לתועלת עתידית ניתנ  ועלול להשחית בסיפוק רגעי בהמי בלהט עיור אנושי  והתועלת המניעה את יצר הנקמה היא הרתעה  כמו אצל כל חמור המקבל מכה  הוא גמ ישיב לעברה  למענ יזכר להבא כי הוא גמ יצור חי בעל תחושה ולא גוש בשר חסר תבונה   אשר על כנ נתבוננ נא לעומק הרעיונ  כי אינ תועלת בכאב העונש  כי אמ גמ כל הכאב הוא מוליכ אל תועלת ההרתעה  כלומר  גמ אמ רגשית העונש הוא סגירת חשבונ  משפטית הוא למעשה  פתיחת הרתעה עתידית   כמו אשר הנאלצ להכות את בנו לבל יגע בחשמל  בברור יעדיפ כאב קטנ והרתעה גדלה
  ובאשר לכליאת אדמ כדרכ הענשה  שמעו נא כי הכאב בו הוא כה אינ סופי עד כי שובר הוא את אשיותו של האדמ מבפנימ  כי גודע הוא את כל מהלכ החימ והיכלת הממשית לקדמ מאביימ  ומנגד הרתעה ממשית חסרה בו  כי אינ בו רגע נקודתי מפחיד בברור וכי בכל יומ מבצעימ בו די את אותמ הפעולות הקבועות  עד כדי שהענשה על חטא של שנתימ ימימ  ביציאה כחודשינמ נדמימ   ובכלל אחרי השברונ הממשי הראשוני  שארית הכליאה רק מעודדת בנסתר תחושת נקמה  ובנגלה התדרדרות פשיעה  עד כדי ככ שזועק האסיר אל הסוהר ממעמקי נפשו המושתקה  תנה נא לי מכות רצח  רק שחרר אותי מהכליאה  ולמה זה תכניסני בעדינות שקר אל מעמקי התא
אמ פשעתי הרגני ועל חטאתי תענישני  אכ למה זה לשוא תיסרני ותועלת לצדק ממשי בל תפק עוד ממני
ואמ חפצ לכמ שמוע מני מה התחליפ  חתרו נא קדמ אל צדק ברור ומובנ אשר הוא לא נבנה באינ קצ חוקימ  כזה המיוסד על גב קדושת אנשימ  ואז אגלה אזנכמ  כי כמה מכות אכזריות ככתוב בתרת אלהי אבות אבות אבותי  והפילו השופט והכהוא לפניו כדי רשעתו במספר  אינ רחמנ מהמ כי חטא לצדק ברור ומוכר  וכגדל רשעתו הוא נענש להרתיע אכ לא לגדוע חיו ככלי נשבר ולב פצוע
 -=צדק  לא בונימ בחוקימ   צדק  בנו ביראת אלהימ   כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדשת אנשימ היא תוליד משפט אמת=-
=-אבל לפחות בית כלא מרחיק אותו מהציבור   מממ  וכי מי קבע כמה זמנ דרוש להרחיקו  אולי פשע גדול הוא רק התפרצות רגעית עוברת  וקטנ מורא על יסודות אכזרייימ   אז שוב תברחו לטיעונ ההרתעתי  כי גדל הכליאה כגדל הפשע  ושוב אפתיע בבוז להרתעה רומסת וחסרת יעילות
  וכי התרצו בקרבכמ המוני פושעימ מורחקימ  או אנשימ  מקצתמ רשעימ אכ כולמ מורתעימ   ומה אמ הוא יסכימ לעבור למדינה אוהבת פעולו הרע  התסלחו לו בהתענגו אל שמ ויחפוצו עוד כמותו בלא רתע
הלא נגד איש אמת אשר כמוני  תאלצו רתוח אל שברונות טענת הבליכמ  כאילו כליאתכמ היא נקודתית הגנתכמ,,,
ותבכו אלי ולא אחוס  ותתיפחו לעברי ולא אצטער  כי בכל ליבי אתפלל למפלתכמ  אמ לא תשמידו זנוני מעלליכמ
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.