ובאשר לקלגסימ עוכרי ישראל

 

ובאשר לקלגסימ עוכרי ישראל  לובשי המדימ אשר מתחנת עכבראל  וארי וסרמנאל

לא לעולמ חוסנ מרעימ  ונבלות מושחתימ תחדל נצח    ההוה מתעתע  גלגל סובב בעולמ  היומ אתמ בצד של החזק  עוד העלמ תעלמו כמו ברק  מי מכמ המדמה לירא את דבר אדני אלהי ישראל התפטר בזה הרגע  כי אסור לתנ יד לשלטונ מושחת ורקוב מהיסוד  איפה תעבדו עלובי נפש  לכו תנגבו חרה ברחובות  ואל לכידת אנשמ לאנחות

אכנ אמנה -=יותר חשוב ממיקומכ בסולמ  היא מגמתכ בו   שבעתימ חשוב מצדקת מחשבתכ  זה האמ ראשכ נעול או תמיד ליבכ פתוח לדיונ דרככ=-אבל -=אפס כי אפ כי הכל יחסי  יש גמ יש קנה מידה בראשיתי=- ואתמ בגדתמ כולכמ בצדק האלהי 

אימתי ואימתי אבל במי לאלפ אלפי עזאזל ינבלות במי פגעתי  ואברח מזדונכמ עד כחמישה פעמימ לבושתכמ  ואתנחמ מהתחבא ואצפה בתומתי אולי תניחו לנפשי כי לא באמת חטאתי ואפילו מנקמת צדק נצרתי את ידי  עקב צביעות דורסנות שלטון בני עמי  לנטוש צדק בעבור שקט מדומה וסדר ציבורי  וידכאו גמ כל איש צדק עמ לב ארי ותובעני

ולכ העוכר הקהילתי רשע עז פנימ נבלה הלא דברתיכ רדו מגבי כי אתמ חשודימ ברצח ובהרקבת אדמ במעמקי בור השבי ומה יהא על כל עמל כפי  -=כלא זה לא עונש  כלא זה רצח ארוכ של תקופה מהחימ   והמתת עתיד אמונ אנשימ

כי כאב עז ומתמשכ  יש בו   והרתעה ממשית חסרה בו

 

ורצח זהו עולה ישירה אל מול האלהימ=-  והגד נא כה במה חטאתי ועל מה דימית עונ בכפי ליסרני  ושבעתימ להתעלל בי מאשר להרגני

ותבקש לפגשני ואבוז מלתת אמונ בכמ

ותשלחו אלי פתאומ את אחרוני חיות הבילוש אשר תחתכמ לאבדונ  ויסובו את הרכב לעת ערב ביושבי לנוח מעבודתי על גג ביתי ואהי אני בידיהמ ולא יכולתי המלט מאחיזתיהמ ואתחננ על העדר כי יעזרוני להכניסו  אחר אבא עמהמ וישטפו פני מיד באכזריות נקמה על השפלת בריחה בגז פלפל ממרחק אפס בלא כל הצדקה ויזרקוני אל אחורי רכבמ כאחרונ מחבלי אויבמ  ואתפתל מכאבי תופת ואצרח ואזעק חוסו עלי חוסו עלי כי מה חטאתי לכמ והושיעני נא אדני אלהי  והכאב כלהבת ברנר אש ענק צמודה לפנימ ודמעות אינ קצ וזעקות אימימ ואשאל את נפשי למות מגדל הכאבימ וידפוק ליבי בקרבי כמכונות קומפרסורימ רועמימ וכמעט בקשתי יריה לראש מעצמת  נקמ נא אדני אלהי נקמת דמ עבדכ השפוכ  הרגע דומעות עיני בעודי כותב ונזכר במכאובי  -=והנה קמ לו שלטונ אשר גמ חוקיו רשעימ וגמ נשאיו מושחתימ  ונוספ על כל זאת מגביה תרעומת על הנרדימ הבורחימ  כאילו דמה לטהר עוז שלטונ הקדמונימ=-  ויבערו פני עד שבועימ ימימ ועד חודש וקילופי עור בפנימ ואז כאבתי עוד איומ ונרא כשלושה שעות ואתעלפ בחוסר אונימ מול רוע השוטרעימ  משטרע  פושעימ

 

וזה השלטונ לאשמת כל העמ התומכימ   -=ארדה נא ואראה הכצעקתה כלה

ולמה זה אחרי אשר ראה לא הציל את הצועקימ 

אינ זה כי אמ כי הצועקימ המה גמ המציקימ  או לאחרימ או תומכימ באחרימ או מתחלפימ עמ אחרימ

או בסיכומו גוש סבל פשע ואכזר  למה לו חימ בכלל

אנכי חפצ השמד כליל את כל מדינת יסראל=-

ויגנבו טביעות מאצבעי  ויכתבו לא קשיר לחקירה  אחר התעוררתי ואבקש לספר את גרסתיייי וישאלוני כחצי דקה ויזרקוני בחמת שקר אל מעמקי תא השבי

ויהי בבוקר וישאלני במצח נחושה העוכר הקהילתי אמ חפצ לב עוד לי לשוב אל ביתי ואשיבו מיד בכנות ליבי כי זה הבית של החימ שלי  ועל מה תדרשו נטישתי  הלא דמ נפשי וזיעת אפי בינ האבנימ האלה ויתלחשש איומי תביעות מחצ  בבוז איומ לעברי  ואדע ואבינ כי הבגידה עוד עמוקה  מקרב כלל פלגי בני עמי  ויעשו עממ יד אחת גמ מי ממסכירות התועבה אשר מבתכ אלון מורה  ישובי   וגמ בכל דיונ הגדילו פיהמ לרעתי ויקרוצו לשופח סמוכ עלינו הוא פרא אדמ הרסני  כאילו נתפסתי על איזה פעמימ רצח או איזושהי גנבה מעודי וגמ בכל ימי מעצרי לא קראוני למשמע פי  כי מגמה לנגדמ ראו להשבית משוש נפשי וגבעתי ואאלצ לעשות כאילו מעשה דוד לגיתי ואפול מנ הפח אל הפחת למעמקי אימת בכיתי וחרדתי ובניסימ ניצלתי מהרעלת אויבי ברב חכמתי וגודל תמיכת משפחתי ופחד ניסי תשועת אלהי צדקי ואתנ אל ליבי כי את שלשת אלה אינ תמיד לכלל נדכאי שבויי בני עמי

ויראו את המערכה מולי כאישי  אולי כי הזכרתי בדיונ הראשונ את הפלפל לראשי  או כי ביזיתיהמ שוב ושוב בבריחתי  ואבינ אז כי מדובר פה ממש בשלטונ נכרי  כי הלא שליט צדיק  לעולמ לא רומס על בסיס אישי

-=יוצא יצוא ומקלל  כי אדני אמר לו קלל

ויאמר המלכ מה לי ולכמ בני צוריה כה יקלל כי אדני אמר לו קלל את דוד ומי יאמר לו מדוע עשית כנ

גדולת ענותו של מנהיג היא לראות את התמונה הכוללת ונציגותו בתוכה   ולעולמ לא להסחפ ראות את אשיותו חשובה וכל התמונה סביבותה

ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ואפ כי עתה בנ הימיני  הניחו לו ויקלל כי אמר לו אדני

וכמו גמ ככה מלפני זה משמימ מצב שפלותו

וכה אמר שמעי בקללו  צא צא איש הדמימ ואיש הבליעל

  כדבר אדני   ועתה לא תסור חרב מביתכ עד עולמ עקב כי בזיתני ותקח את אשת אוריה החיתי להיות לכ לאישה

 

לאמר על דבר לקיחתו אשת איש  ולא כי רצח את בעלה

כי רק קדמו אל חלפ ההרגה תחת איש אחר לחליצות הקרבה 

 אבל על כל זאת אפס כי בקטונ ערכ נפש הנבגד להמתה אחר הסתרת הנאיפה ואולי התאימ פחות ללחימה חלוצה  

 על כנ משל לו בכבשת הרש בלא הריגת בעלה  ובנמשל תבעו  ואותו הרגת בחרב בני עמונ

 

ואבל המלכ אשר יחטא  זה לאשמת העמ כי אינ ליבו כליל בידו אז מי בכלל יענישו

וככ חמל עליו אלהיו כעל נקודה מיצגת בתכ תמונה כוללת אשר איננה ראה עצמה כנקודה עקורה וכל התמונה מולבשת רק סביבה=-

וגמ בכלא הוכתי נמרצות בידי אסירימ וסוהרימ  ואקוצ בחנק עישונים חנוקימ  ואראה גמ בסבלות עמי שברי כלימ ככלבימ מתימ מהלכימ כבולימ נכלאימ  על חצי סטירה ואישומימ דלימ של חרונ אפ ואיומימ רפימ -=הכבדת ענישה על פשעימ  עלולה לשחוק גמ את ערכ החימ  ואז אפ עיפות ויגע עד חוסר יראת אלהימ=- ואחזה בזועות אלהימ וזעוות שפל תרבויות זנוני נכרימ   וישפילו גמ כל אדמ בכניסה בגילוי ערותו כאילו לא עוד גופו שלו    אפס כי האלהימ אשר אתמ השפלתמ את יציריו עוד ינקומ ממכמ את כבוד עבדיו וישפיל אתכמ כאחרונ אויביו

-=ובעידוד החנק השלטוני של היומ   אתמ כלל אינכמ ממגרימ את הפשע  כי אמ את החופש אשר הפשע נמצא בתוכו 

ובככ אתמ מסרסימ את בני האדמ להיות כמתימ מהלכימ  כמו אשר כל רציחת אדמ קובר עמה את רשעותו=-

אוי אנחמ מצרי ואנקמה מאויבי

ויטפטפו לראשמ בקר וערב כי על טעויות משלמימ  ויאשימומ פתאומ גמ על נשימה לעבר איש בלא אישור בכתב  או על קריאת עיתונ תחת חלונ השכנימ

-=ויאמרו שוב ושוב על כל אזרח תמימ  דג הוא  אז ויזעקו תפסנו דג שמנ  ועל פושעימ התלחשו  אמיצי לב המה  או טהורי רגש מלידה   ואריות אכ קטנות ושבירות היו באמת

 

ויבא היומ וינקומ הדג גמ את הארי יחד עמ השלטונ מגינהו=-

כי נקל בעניהמ אישומ שקר על העלבת עובד צבור  או תקיפת שוטר כי לא כבדו בזמנ שבכלל ליבו שבור

ויערפלו גמ ריב משפח וצעקה

-=דמוקרטיה מתאימה בפועל רק בינ מחשבימ 

 בינ אנשימ  היא אכ רדיפת טוב עיור המקלה פיתויי ערמה אל מעמקי הרוע=-

מאז נפליבשבי  בכיתי מספיק שבעתימ אפ שבעימ ושבעה מכל אשר חטאתי בימי חיי   תנו דרור פנ תעלה זעקתי השמימה כבר  וחרונ אפ יפול על כל אחי    ואתבשר ממעמקי הבור על גודל החורבנ יומ אחר יומ בשורה אחר רפיונ    ויקטלגוני כדקאוני פסיכוטי ואובדני איומ  וארגיש כמו בריונ הנחית עלי סטירה ויאימני לו תבכה תבא גמ שניה ואחוש כמופל אל מעמקי הביצה ומתעודד להרימ ראש ומופל שוב בחבטה איומה ואתנחמ לסחוב נפשי לחלקה יציבה וישתינו עלי בבושה ושוב מפלה וארגיש הרגו נפשי דרכו נשמתי טחנו גופי וישרפו גמ שרופ את יתרתי ואל מעמקי הימ עוד רוצימ לפזר את אפרי  כי יאבד שמו מנ הארצ ולא יזכר עוד גבורת משפט אלהי צדקי

-=הנה נא  החילונימ והדתימ המה שני צדדימ של אותה המטבע

  מטבע הבריחה התמידית מדרכ הישר אשר מיסוד התרבות התנכית

    אלה בלחשמ אינ אלהימ  ואלה בהמציאמ צעקת אינ קצ הלכות ומדרשימ

   ומשניהמ יש יחידימ השונימ בקצוות וגמ שני צידי המטבע לא שוימ בערכ המראות

     ויבחרו אלה גמ אלה  במקומ הרתעת פושעימ  הכבדת חוקימ גמ על נאמנימ  ויצדיקו גמ בזאת הליכי ערמה ונבלימ

והמטבע   מלא הפכפכימ נכזבימ=-

וימותו בראשונה הגדיימ מחוסר טיפול אישי שלי וידאגו בתחילה קרובימ צדיקימ ויתמוכו את קריסת גבעתי ויודיעוני אז גמ על גנבת כל העדר מעמ נכרי ואאשימ בליבי את בני עמי ויגזולו ויטרינרי המועצה הרוצצה גמ את סוסי וסיחי בטוענת הזנחה כאילו אושמתי גמ על כליאתי וישתחרר הכלב הגדול ויומת ואצבה ברוב יגוני לשחרר גמ את הלול ואת הכלבימ הנותרימ כי אבד אבד מהגבעה כל חימ  ותקרב סופה על הארצ ואני כבול וקצר יכלת לתחזק השבשבת ולהתאימ את התנגדותה לרוח וישברו כנפיה בסופה  ויגנבו גמ כמה כלי עבודה   ותמלא הארצ שממה איומה

-=ואולי חזקו נא אתמ בצדק את אמונת יושר נתיניכמ על פי צדקת יוצרכמ

למענ לא תפחדו לשחת אויב ומתקוממ  כי פנ יורמ על נס קדוש מעונה ויעור במותו את קצוות העמ אל הבלי נאשות חיותו

ויהי תחת כל זאת אתמ כלאימ באכזריות הקפאה איומה מתמשכה כל רותנ לעברכמ ומציצ בצדק חלקיק גבורה נגדכמ

וליבי ליבי עליו גמ אמ נבלה עזה הוא משפל תרבותכמ=-

 

ויקטנ כל זאת בעיני שטני וינפצ גמ את כל רכבי וכבודי

ויעידו באזני גמ תושבימ מגבעת פורת יוספ  שהמ ראו את הנער הפוחז שלוםחיםהמר זורק אבנימ על רכבי וזורע הרס רב בכל הגבעה   והנה לנגד עניכמ הפושע האמיתי הפרא אדם האכזרי הוא הוא מהלכ בראש מורם וחופשי  ואנכי עודני אוחז בתומתי ונפול עמוק עמוק בשתיקת עמי

אז זעקתי מדמ נפשי

-=אמנמ השאה היא ממש תצאת התרבות נכח התנפצות כזב הריחוק מהמוטבעות  מהאלהות

וממש לא ענישה מונעת מהתחשבות לבביות

אבל האמנ תאמינ נא עבד אדני  כי גמ מבחינה תועלתנית  לו רק היו יכלימ להעלות בידמ להגשימ בממשות את רעיונ רפיונ אמונתמ  ..אויה לנו לרעיונ תקות צדקתנו וחופשיות ספוק קדושת יצרנו כבעוז טוהר רצונ יוצרנו

כי ענינו ראות את אשר הקימו במערומי אילוצ -נכזבימ- חלק משארית פליטתם=-

 

ואפגוש גמ במעמקי מעברי הבור  את מעט הטוב המבצבצ מבינ כבלוני בני עמי הכבול היומ כליל אל מעמקי מעגל הרוע השלטוני   ואתנ אל ליבי  אל יומ דיני ומשפטי

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.