קנינ קרקעות

אינ קנינ קרקעות בארצ ישראל=-

"בְּמִסְפַּר שָׁנִים אַחַר הַיּוֹבֵל תִּקְנֶה מֵאֵת עֲמִיתֶךָ בְּמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאֹת יִמְכָּר לָךְ."

שולחנ אתה יכל לקנות  כסא וכל דבר ניד אפילו רכב או מטוס  אבל לעולמ לא את האדמה אשר כל החפצימ נידימ עליה  כי הארצ עצמה נחלקת אחת ולתמיד בגורל אלהימ לנחלות שבט וחלקות משפחה לדורות  וגמ לו יאבד איש את כל הונו וירעב עד פת לחמ   לעולמ לא יאבד את ביתו כי בסיס יציאה יש לו  ולא החלל הוא מקומ מושבו  ולעולמ לא יוכל עשיר לבעול חצי ארצ על שמו  אפ כי לו ברכת שמימ נחתה על ראשו יוכל לשכור למשל מאדמ עצלנ לעבוד אדמתו וישלמ אכ לפי מספר השנימ הנותרימ עד היובל  שנת החמישימ אשר בה גאולה תהיה לארצ לשוב לנחלת משפחתה   וככ ננעלה הפרצה להבדלי מעמדות עזימ והשפלה

ולא תחניפו את הארצ בהבלכמ 

והאמת היא שבכלל כל יסוד הצדק התנכי מושתת על יראת משפט עקבי לאורכ דורות  הקשור חזק לאדמה ביסודות   כי במבט רגעי  עמל הצדק כאילו לא נשא פרות   כמו דר הלכ ודר בא והארצ לעולמ עומדת  ודר שחטא למשפט  חינפ את יראת הצדק לזה שאחריו   כמו למשל נגנב המחיכ לגנב עני המחויכ על כי קיבל אפילו עוד מאשר חסר לו וגמ השופט מתמוגג מחיוכ  וילכו כל אחד לדרכו על הארצ  ולמחרת אבדה ההרתעה ופשה נגע הגנבות עלי אדמה   כי בכלל מימי תרבות אז  ידעו כולמ כי צדק הוא תלוי מקומ  למשל מה אשר נחשב כאנ לתועבה  אולי במקומ אחר זה אהבה רבה   ואשר כאנ לשמחה רבה  שמ לעצבות נדכאה  ואדמ אשר לא מקושר לאדמה בינ דורית יציבה   למה לו לעמול ביראת משפט אמת עקבי אשר אולי אדמ אחר ישא פרות  כי יעבור דירה למקומ אחר וילדיו יאכלו מצדק ארצי ממש שונה כי הלא צדק דורש רדיפה כנה וארוכה  ולא פעולה מכנית מוגדרה   ומיסוד צודק אמיתי ותועלתני זה  צומחת ההצדקה להתאחד סביב אמת אחת ברורה ומובנת ולהיבדל מהבלי שקר הנכר  להקיא הפולשימ הירדנימ וכל עמי נכר מארצ ישראל  ולהקימ הממלכה מחדש בתוכה   לחלק את הארצ לאנשי גבורה בצדקה  כי יהו עבדימ לאלהי ממלכת כהנימ וגוי קדש  וכללותמ לעמ סגולה

 

ככ שהחזונ הוא  להקיא את כלתרבויות הנכר מקרבנו ואז גמ את כל אספסופ בני הנכר מתוכ ארצנו  ואז לשוב לחלק את הארצ בגורל אלהימ לנחלת שבט ומשפחה  ולקוצ קצ לכל מיסי  התועבה

-=ואקרא בקל גדול  זוהי נחלת אבותי אשר בחרתי לי   כי זו הארצ בגורל חולקה ורק לאשר בחרו בתורת יוצרה היא ניתנה   וכי אינ קנינ קרקעות בזו הארצ הקדושה   וגמ איש עני מישראל חסר שכירות לא מהחלל מקומו ואפ העשיר מהעמ לא יוכל לבעול חצי ארצ על שמו   כי כל קרקע למשפחתה ביובל תשוב וגמ כל חסר אוכל כמו בסיס יציאה יש לו ולשמ ישוב   והארצ היא תקיא מקרבה את אשר סר מדרכי צדקה=-יש שכר ליוספ

 

-=נכנ אשר גבלו ראשונימ  כי יש משמעות לקדמ מי התחיל   אכ זכרו נא כי בגורל אלהימ  לאמר יש משמעות גמ לאיכ ולמה=-לא תשיג גבול רעכ

אבל מצחיק שקראימ לשפלת מישור החופ  -מרכז-הארצ   

  מצטופפימ במטרון הזה בינ חדרה לגדרה  לולי תרנגולימ ובתכמ אנשימ

 אבל האמת היא  -=הארצ היא רחבת ידימ  ורק תושביה צפופי לב=- כי לא מנהלימ אותה נכונ

ובנ אדמ ויתנחמ

  וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת כִּי-לִי הָאָרֶץ כִּי-גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי:

-= ויפחדו חלושי הלב חלושי הדעת משודדי חלקות בעולממ  משלחי זרועות בארצמ  ויתמכו על זאת בקולמ למלכות שקר  למענ יחלקו חלקה בחוסר צדק אבל גמ יקימו צבא להגנ על החלוקה  כאילו היתה כדבר השמ באמונה=-

 

-=ויצטופפו בערימ הדחוקות בינ רוב כלי עזר  וינתקו ממרחבי האדמה בצמוד לטבע   ויצברו גמ עושר  ולא למחיה=-

 

מעל תשעים אחוז מהקרקע בגבולות ארצ ישראל הכבושה  הוגדרו על ידי מזינת יסראל הכובשת כקרקע מדינה   =-ואללה ביודיפול  ימציאו איזה ישות דורסנית שקוראים לה "הציבור"  ואז יגידו שלמעשה כל הקרקעות שיייכימ לה   ויאלצו ככ לשלמ דמי חסות על הקרקע של כל בית אזרח  כפלימ אפילו ממחיר חומרי הבניה והעבודה עצמה    ופתאומ לעשירימ גדולימ מחלקימ ברוחב יד לבניית מגדלימ למענ יעשירו עוד

-=למה זה ראיתי והנה בני האדמ בארצ חייימ כמו סרדינימ בקופסאות שימורימ לולי תרנגולימ ובתכמ אנשימ ומנגד חייצ מרחבי טבע אינ סופיימ כאילו האדמ הוא לא חלק מהטבע ממעשה הבריאה=-ויגזולו גמ בשמ מיסים למענ הציבור את כל אדמתו אל עשירי השקר הרודימ בו

 

דוחסים במטרון הזה  בין חדרה לגדרה  וזועקימ צר לי המקומ

צחקנו עליהם

אמרנו להם

-=זה כל ככ מושפל בעני  שהצליח האדמ להפחיד את עצמו מלהשחית את כל הארצ  וימליצ גמ בחרפ בינה להגביה בניה עד השמימה לדחס דאוה

ואכאב לבדי עד לנואשות כמעט  ואמצא לי רק לנחמת מפלט את זכרונ נבואות אלהי

אוי מגיעי בית בבית  שדה בשדה יקריבו עד אפס מקומ  והושבתימ לבדמ בקרב הארצ  בתימ גדולימ וטובימ מאינ יושב=-

 

-=לו הבנינ הקטנ הוא כל עולמכ  אז גמ ארמונ מסועפ לא ישביעכ    אכ לו העולמ הגדול הוא ביתכ  והבנינ הוא רק מחסה ממחבלימ מקור או מחומ  אז גמ חדר אחד יספיק לכ ולכל משפחתכ=-

 

-=והנה נא הארצ הזאת קנינה לפי המעשימ לא לפי כספימ ובטח לא על פי רשומימ ומרגע אשר מראש המ שילמו לאיזה רשומ בשביל לנחול את הקדומ המה נכונימ לפינוי על פי שלטון חדיש ורדומ=-

 

-=ויהו המה קשורימ לרוח ותנתק נפשמ מאמת הארצ ומצדק האדמה ויבא היומ ויתאימ להבל השלטון ויעיפומ מביתמ כציפורימ ויניעו בתיהמ כמשחק ילדימ=-

 

 

-=יקנה האדמ שולחנ או רכב או ארונ או כל חפצ מיטלטל אפילו חללית ומטוס  אכ לעולמ לא יקנה קרקע אדמה  כי דר הולכ ודר בא והארצ לעולמ עומדה  מה זה בנ אדמ  היומ פה ומחר בקבורה  מה לו ולבעלות אדמה    הלא מתאימ כי רק יחלקו נא בגורל לדורי דורות לנחלת משפחה  והיה גמ החסר אוכל לא יאבד את בסיס היציאה וגמ העשיר לא יוכל לבעול על שמו ארצ אדמה מרובה   אפ כי נכונה היא עד היובל לשכרה  מעני לחוצ לעשיר מלא ברכה והיה במספר שני תבואות ימכר לכ   ולא בניתוק אדמ מאדמתו  פנ תחנפ הארצ וגמ לא יכאב לו=-

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו  ולכילוי ערב תרבויות הנכר  בקרבנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ גבעת נחלת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “קנינ קרקעות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.