טבע הכלימ

-=תענוג החימ הטבוע בבריאה  קל יותר להשגה בצמוד לטבע האלהי  אבל הוא ניתנ להשגה ביתר נוחות גמ עמ עזר כלימ פרי פיתוח אנושי   רק שאלה עלולימ לפתות לתרבות ריחוק המקשה על טבע החיבור לחיי הבריאה=-

 

אחי  אתמ  מ ס ת נ ו ר י מ 

המלפני עשרימ שנה היו מרגישימ חסרימ ,

הבעוד עשרימ שנה יהיו מרגישימ חסרימ פחות מהיומ

הערכ ימצא בכלל בנוחות כלימ המבוססת על נטישת המשפט והצדקה

האמ בנאמנות לצדק העברי הקדומ מלפני אלפי שנימ לא יכלו לספק את היצרימ..

…אתמ מתלהבימ מחידושי כלימ אשר גמ אמ יכוללת נוספת במ, לעולמ לא יצרימ חדשימ

הפנימו נא כי אפ כלי עזר לא יכל להוות תחליפ ליצרי הטבע

כי כבוד הנוחות הוא רק על גב תהילת הצדק

-=ויפטרו לעברי ללא הרפ  קדמה מדע חשמל גלי רדיו חלל  דיגיטליזציה  וימנעו מאזנמ תשובה מפי והעירמ הי הי הי  יש  וגבוה   אכ אמ לא צדק יסודו  מה תוכלת בקומתו

כי כלימ המ רק תוספת עזר לחתירה ועדינ באותה המלחמה  אז למה זה גמ יראתמ להוסיפ כח לאותה אמונה  אשר בלבכמ חלושה  כאילו האמנתמ בה אכ נבהלתמ ממלכותה

ואכנ אמנה כלימ חדימ בנקל ישספו גרונ ברגע של עיפות משמירה  כמו סכינ יפני חסר עטיפה  אכ צדק צדק תרדופו בלא עצירה  ולא תמליכו  ולאחר שנה  ולמה זה תמנעו מסכינ יפני לחתוכ במהירות את מעכבי החתירה  אפ כי אל נא לכל ילד עיפ ויגע ומאלהימ חסר יראה

וזאת תהיה לכמ נגד הכלימ החדשימ לבוחנ אמונה   לו בכל לבכמ חפצתמ מלכות תורה אפ תמורת חלפ כל עונג מחידוש בבריאה   אז תדעו כי למרות כל חידושי הכלימ  לא נפתתמ להסתנור לחדש גמ את האמת  הדרכ  התרבות  הצדקה=-

 

-=אילוצי הכלימ  המ רק התרוצימ של הצדק   לעולמ לא המניעימ האמתימ שלו=-

למשל

-=המודרנה אחזה בכלימ בכדי להתרבות אבל זנוני יסודותיה היו שמ  מדורי דורות=-

-=אנו בנורמה של היומ כעובדימ אלהי מסכה  כי דרכ סיפוק היצרימ  היא מזמנ מזמנ מטבע החימ התרחקה  וברצונ המטביע כמעט לא מתחשבה  ומחשבת הבורא בעניה כבר כמו מחוצ לתמונה    אז מה לתמונת האלוהה ולראשית רצונ יוצר היצירה=-

 

-=אמנמ לנכח חידושי כלימ מתעורר הטעמ לחשב שוב את המעשימ  אכ ממש לא את יסודות הדרכימ  כי גמ כל חידוש התנהגות הוא רק מעטפת לאותמ היצרימ=-

 

-= אפס כי כל כלי ואפילו הסבוכ ביותר אשר יבנה האדמ  יחדל לפעול בינ רגע  לו יעדר חוק אחד מבורא העולמ   כי גמ  מה למכשיר חשמלי בעולמ בלא תנודות אלקטרונימ בכל חלקיקי החומר

וגמ אפס כי כל חידוש לא יוכל להמציא יצר חדש לספק אותו   אפ כי לעזור לשכבר מוטבעימ  ופנ ליצור תלות לספק גמ אותמ=-יש שכר ליוספ

 

-=למה זה ראיתי והנה בני האדמ בארצ חייימ כמו סרדינימ בקופסאות שימורימ  לולי תרנגולימ ובתכמ אנשימ   ומנגד חייצ  מרחבי טבע אינ סופיימ  כאילו האדמ הוא לא חלק מהטבע ממעשה הבריאה=-

 

-=ואתקר בדרכי גם אל התל המדובר באביב  ואחזה למולי לולי תרנגולימ כמאה באמה גבהימ עוד יותר ובתוכמ אנשימ מסתודדימ

ואמר אליהמ  כן  כן   אבל איפה האדמה

וישיבו לי  לא כי אלה תחליפ לה  ולא תוספת עזר או ליפיה

ואשיב אפ אני כנגדמ  לא לא  לא   כי הטבע זה הוא החיימ  המכונות זה העזר מי אשר מוקפ סביבו בעודפ מכונות  הוא בנ אדמ מת  כי כמו לעזור לחימ אשר אין לו  וכל היומ לפעול למען ריק בקרבו=-

לָמָּה תִשְׁקְלוּ-כֶסֶף בְּלוֹא-לֶחֶם  וִיגִיעֲכֶם בְּלוֹא לְשָׂבְעָה   שִׁמְעוּ שָׁמוֹעַ אֵלַי וְאִכְלוּ-טוֹב  וְתִתְעַנַּג בַּדֶּשֶׁן נַפְשְׁכֶם:

 

-=ויענ כי הרשעימ מתעבימ את תרבות אלהי הבריאה   המ חותרימ במלא הקיטור לחדש כלימ כאילו לשנותה  ואז איתמ המה משפיעימ על שינוי תרבות אמנה  כאילו זה אילוצ הקדמה   ותגבר יד המונמ על מעט הצדיקימ בתחומ חידוש הכלימ ויהו עניהמ דומעימ מגדל פתיות ההמונימ כאילו יצירה  היא בריאת כח או חומר חדשימ ולכנ מחדשימ גמ את הדרכימ  וסוררימ=-

 

-=להפכ

התפתחות המדע הואצה  כאשר שבו מנ העמימ מעט לתרבות אלהי ישראל  בהתנערמ מהבלי הדתות אשר שקרו בשמו    ורע רב המדע הביא עמו כי נסוג גמ עד סורה מדרכ הישר מהטבעת יוצרו=-

 

-=כמו אשר קיצ וחורפ וקר וחמ ויומ ולילה לא ישבותו זה סיבה להינחמ מהענשת האדמ   כנ גמ חידושי נוחות כלימ זה הקשיה על דרכ הצדק בעולמ  אבל אינ זה אומר כי מבלעדי זאת הוא לא יכל להצדיק דרכיו גמ איתמ   ואכ הרשעימ נוטימ לקשור חידוש רשע לחידוש כלימ כמו דיגיטלימ למענ יעלב האדמ מחשק להיבדל מכל חידוש -כבול כלי ותרבות   כי מאמינימ בהבל המה המבאיש ומתחדש=-

 

-=ויצטופפו בערימ הדחוקות בינ רוב כלי עזר  וינתקו ממרחבי האדמה בצמוד לטבע   ויצברו גמ עושר  ולא למחיה=-

 

-=טוב לכ ככה  אהה  לא מפתיע יעיור   ובכנ גמ המכונות ליצור בצימ הקרויות משומ מה תרנגולו  כאילו היו בעלי יצרימ ונפשות חיות  גמ המ נולדו לתכ זה ולכנ לא ממש מרגישימ בחסרונ  ואפילו מתאימימ את נבכי אשיותמ לשמ  כי מעולמ לא סיפקו באמת את יצר הדוגרנות  או הליקוט בחול  או הגנת זכר והזרעתו  או אפילו לעיתימ תקיפת אויב במקור חד ומרתיע  או אולי ככ סתמ לפרוש כנפימ לרגע קט במלא הרוחה  ולפסוע קצת על קרקע אדמה   אז נכונ חלפ כל אלה  מימ אוכל ואור  לא חסרו אפילו בהלעטה וגמ קרקוריה די תמידיימ  כאילו מלאת תוכנ היא בחיי סביבתה  וכאילו מה לה ולתפילת גאולת עמה  אבל נו באמת  בנ אדמ המביט מגבהה על שלמות התמונה ואמיצ להביא בחשבונ גמ את חסרונות מצבה  ביחס אל בסיס טבע הבריאה  הלא יצדיק משפט כמעט טוב מותה מחיה ורעבונה שבעתימ מכליאתה    אז התעררו נא ליחל לבנית המקדש באמת  אשר מהווה מיצג מאחד תרבות לכלל מלוכת תרת אלהי ישראל  ובטח לא מקדש חותמ הרוכב על גב רוע התרבות השלטונית הקימת עוד היומ ככל העמימ ביסראל=-

 

 

-=ויבוזו לי באמרמ  אבל מתו אבות אבותיכ  והעולמ חידש מאז את תרבותו

ואתמה בכל ליבי על גדל פתיותמ  כי הלא אפילו מעדר עתיק  האדמ ברא ולא אלהימ יצרו במעשה הבריאה  ובכל זאת לעדור בידימ אינ מצוה וחידושי כלימ זה לתועלת מרובה   אבל אבל אבל  יצרימ לאדמ לא התוספו מאז היצירה  וכל חוקי הטבע עודמ עקביימ מאז מעשה הבריאה   אז מה סיבה ראיתמ להסתנור מכלי  ולשנות בגללו גמ את המטרה  וכי בשביל מה זה שכלול ושינוי את האמת את הדרכ את הצדק את התרבות  מאז קבלת התרה=-

-= ובאשר לחוסר ההתחברות לטכנולוגיה  אני מבינ אותכ כי המ מנסימ למכור איתה בחבילה אחת גמ תרבות   אפ כי לדעתי החרדימ מסתגרימ כמענה למודרנה  בזמנ שהצדיקימ נשארימ נאמנימ למרות כל חידושי הכלימ =-

-=האמת היא גמ אני ימנע אינטרנט וכלל הבלי העולמ מהבנ שלי  אבל אמ אני יראה אותו גודל להיות איש צדיק וחזק בקדשתו  אנכי גמ אפציר בו ליקח כלימ חדימ לתועלתו ולכבוד מלכות תורתו ולשמור גמ עממ על יראת קדשתו=-

-=ויכיחוני כי איפון זה אותיות ניאופ   וארגיעמ  אכנ לא התעלמתי  זוהי סכינ מדי חדה וחסרת עטיפה  לא הייתי ממליצ אותה לכל איש או אשה   ובכל זאת לא הייתי עונה עליה  אסור   כי זה עדינ רק כלי  ולא מאלצ השחתה  אז מי אשר שולט בעצמו בגבורת צדקה  מותר לו לנצל את הכלי באמנה

 אכנ ילחיצני אדמ קל דעת  לישא כלי עז בחפזה=-

-=שלא תבינ אותי לא נכונ   הכלי הזה הוא חזק ויעיל   אבל הוא ניתנ לנורמה האכזרית ופרוצה של היומ  ואז הוא מגביר רע   אבל יש מצב שיכל להיות שאולי כנראה  הוא יכל להיות כלי יעיל להגברת הטוב בנוהג של דור צדיק=-יש שכר ליוספ

 

-=מה שהיה יכל להשתנות  אבל הכל זה תחפושת לאותמ היסודות

כי חוקי הטבע עדינ אותמ חוקימ ויצרי האדמ כבר אלפי שנימ ידועימ

אז הגיוני לחדש כלימ  אכ לא את יסודות הדרכימ לא את האמת הצדק  התרבות  הנאמנות לדרכי אלהימ חימ=-

 

-=וישאלוני קטני עמי  וכי איככה נדע איזה נוהג תרבותי מאבותינו חשוב להישמר  ואיזהוא רגילות חסרות כלימ ולימנו נכונ להיעדר

ואשיבמ במתיחת מחשבה  דרכ אומצ אל האמת  בהעלותי לדיונ את דבר עלות אבותנו המקדשה לעיתימ בלא נשותיהמ  האמ בגלל תלאות הדרכ הקשות לנשימ ומה יהיה על הילדימ  או אולי חוסר מקומ סביבות למקדש ומה יהיה על הצניעות  או פנ מחוסר חשיבות העבודה לאשה כי ערגתה מועברת דרכ בעלה  או אולי אולי כנ אולי ממבט כולל יחדיו על נאמנות לכל אלה=-

ויכבל

נביא חמוש לא רכב ולא סוס – עותק

-=אבל תורת משה היא לא מענה מאזן למודרנה או תחליפ לענתיקה   התרבות התנכית טובה היא לסיפוק היצרימ עצמאית  ומתאימה לטבע החוקימ מבראשית=-

והנה המה נטשו כבר את אמת החיימ  ועודמ רודפימ אמונת עזר נוחות כלימ   הלא יחשבו כגופות חלולימ

 

 -=מלכות אלהי אנכי מבקש  ולא -אתפשר- על אפ חלקיק מתרת משה עבדו  או מניעת סיפוק איזה שהוא חלקיק רגש יצר מהטבעת יצירת בריאתו=-

 

 

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו  -  לכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו  גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “טבע הכלימ

  1. -=אנשימ לא מספיק מבינימ כי הרע נותנ לבנ אדמ גמ את כל הטוב אשר הוא נאלצ בשביל לצוד אותו ברוע והשטנ מנסה להפיל על האדמ את תוצאות הרע רק כשהוא כבר לא יכל כמעט לשוב אל הטוב=-יששכר יוספ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.