שלטון

 

הֵן לְצֶדֶק יִמְלָךְ-מֶלֶךְ וּלְשָׂרִים לְמִשְׁפָּט יָשׂרוּ:

-=הטוב ביותר ששלטונ יכל לתת  זה רק את הרע במיעוטו נכח שפל תרבות העמ=-

 

-=מעגל רוע התרבות השלטונית

  הוא עידוד העמ לתרבות ערמה פרוצה כזו  אשר תאלצ את השלטון לסרסו ולהפתיע חניקתו

ובכל זאת עדין לתמוכ ביסודות שפל תרבות נבלותו=-ורק יש עוד שכר ליוספ

 

-=לא כל השאלה  עד כמה מרע השלטון   חלק גדול מהשאלה הוא  מה תצאות הסבל בעקבות תמיכתו בהבל    ושבעתימ השאלה  עד כמה מכביד עולו  על איש אשר לא סר למשמעת הבלו=-

 

-=באופנ טבעי ותקינ באומה  דת תרבות ושלטונ באימ כפותימ בחבילה אחת ומאותמ המקורות   ככ שהשקר הערמומי הזה  לאמור אנחנו נמליכ בראשכמ כאלה וכאלה -אלגוריתימ- חוקימ מותנימ  ואתמ בדת  ככל חפצכמ חושבימ עושימ    ובכנ זה ממש חצופ יותר מלקשור אדמ בשלשלאות פילימ ולומאר לו צעד אל החופש ככל אשר יחפוצ לבבכ=-והנה נא יפרח השכר ליוספ

 

-=והנה קמ לו שלטונ  אשר גמ חוקיו רשעימ  וגמ נשאיו מושחתימ   ונוספ על כל זאת  מגביה תרעומת על הנרדימ הבורחימ   כאילו דמה לטהר עוז שלטונ הקדמונימ=-אפס כי יש עוד שכר ליוספ

 

-=ויאמר אדני אל בני ישראל על דבר הפילגש  עלו אל בנימינ אחיכמ וכלוהו  ולא כי כל אחד מאותו השבט תמכ או לא מכה באותו המעשה  כי אמ על דבר אשר השחיתו דרכמ אלה על הארצ עד כדי ככ  שיכל לצמוח מקרבמ מעשה אטומ לב נבל כזה   ופקחו נא עניכמ לבל תאטמו לבכמ אל פשעי הדמוקרטיה הזו  המגדשת שאתה לכל רוע מעללה=-והלא יש שכר ליוספ

 

-=והנה היומ  הגיע אימת כח זרוע השלטון לכזה שפל   עד כי לא דרוש להיות ישר דרכ וטהור לב בכדי לא ליפול ברישתה    אילוצ רק להיות בעל -מזל-מקרי עצומ לאורכ זמנ=-

 

-=אפס כי אפ כי הכל יחסי  יש גמ יש קנה מידה בראשיתי=-

 

-=והנה נא מעולמ ידע כל עמ  לאגד צבא מקרבו  להתגוננ נגד כל אויבו

והשלטון במהותו כולו  הוא רק אגודת כח אל פנימה  לגשמת משפט צדקו

ורק אכ ורק במעט משאבי הכח העודפ  אולי אחר כי ממש נרגע עמו כטוב ליבו בנחלתו   או אז נכונה זרועו לפנות אל קידומ נוחות יושבי שלטונו   ומי מילל בכלל שליט להפליא עינוגמ מידו  לדחופ אפו ולכפות ראשו

כי הנה נא שמוע שמעתי וגמ לא נעלמ מנגד אזני  ומנגד עני לא נסתר

עדיני השקר  חורצי גורלות אדמ כערכ הירק וכמשקל חצי בשר   כמו סרט נע בפס יצור תעשיתי  אחד אחרי שלישי ובניהמ נופל שני

עינוי דינ דחוי ומתמשכ  וקבעונ מבט גורל אבוד  בהבל פה

אז סחבת פרוצדורות אינ קצ  והכרעות חסרות העמקת משפט צדק  כמעט שרשי העצ

ויפליאו טעונ על זאת ממערומי חוסר תקציב  ותצדק גמ סדומ מהמ  מרוב גודל העולה  ועמורה מעומק הנבלה  וצבויימ גמ עממ דורשת תקומתה  כי כמעט צדקו נפשמ מנגדה   בוגדה ישראל האומה הנבחרה  לדאוה

ויעדפ למ כספ לנוחות ולעונג חזיונ הבל תרבותמ  ויעדר כליל מהטות אל משפט צדקת תרת משה עבד אדני אלהי עמ אבות אבות אבות אבותמ=-

 

-=רדיפת הצדק  רק דרכ משפט החותר להרגעת כל תחושות החוסר צדק  כאילו אינ אינ אונימ   זוהי דרכ חלקלקה להשגת פשעי יסוד=-יששכר יוספ

 

-=ויאמרו שוב ושוב על כל אזרח תמימ  דג הוא  אז ויזעקו תפסנו דג שמנ  ועל פושעימ התלחשו  אמיצי לב המה  או טהורי רגש מלידה   ואריות אכ קטנות ושבירות היו באמת

ויבא היומ וינקומ הדג גמ את הארי יחד עמ השלטונ מגינהו=-

 

 

-=אשרי החי בצל ימי הסבל   למענ קדש מלחמה  אחר ההבל=-

 

-=והנה צצ לו מצב שלטוני  אשר ידי הצדיק כבולות מרדופ צדק תחתו

כי הלא  גמ לו יפליאו בו מכות רצח

 למה זה לו להתלוננ  ואולי יסגרו התיק מחוסר עומק כנות אומצ ראיתי

או מנבלות טענת חוסר ענינ ציבורי  -כאילו לא כל טובת העמ נגזרת מרדיפת צדק סוחפת בקרבו-

ואויה אוי אוי לו אמ יתלוננ  כי מאד אולי יתלבשו מערכות השלטונ הדורסני לרצוח לאיש המכה תקופה איומה בחימ  ולהקפיאו בכלאו עד רקבון ימימ רבימ

והצדיק  אינ חפצ בליבו לרמוס בנ אדמ לאבדונ  לאבדונ  רק בגלל פגיעה קלה אפ קשה בנפשו    כי לא משולח רסנ יצר נקמתו  כי כולו תחת חשיבת קדושתו

או אז  הנה נא כעת  בחוסר אונימ של רבימ נרדפימ צדיקימ  השמט תשמט כל הצדקת יסוד קרקע  משלטונות רקובימ באושימ=-

ויוכה עודהו לבלי עצור     -קדשו  ה פ י כ ה

 

-=שלטון ככלל לא תמיד אחראי לכל המצב בהוה  הוא לעיתימ המניע הנסתר לכל הקפאת צדק העתיד=-

 

-=וישגו בבהלתמ לחפש את היחלשותו של כלל האדמ  כי איבדו את האמונ בעוז יעיל המוטה רק נגד רשעותמ  ויצליחו אכ חלקית  ויקומו מקצת מחוזקימ להתנשא על חלישותמ   וגמ המה עצממ נדחקו לתעב ולרמוס כל עוז צדיק  אשר לא הושפל לחפוצ כמותמ  כי איבדו אמונ בצדקת כח האדמ=-

 

-=הפשע הוא לעיתימ הרע האילוצי של החוק הפרוצ  כי בכליאתו צפוי פיצוצ    אז הרעה היא לעיתימ מידי העמ  אכ התמדת רגילותה הוא לרוב כתוצאת נוהג ראש שלטוני=-יש שכר ליוספ

 

-=ובעידוד החנק השלטוני של היומ   אתמ כלל אינכמ ממגרימ את הפשע  כי אמ את החופש אשר הפשע נמצא בתוכו

ובככ אתמ מסרסימ את בני האדמ  להיות כמתימ מהלכימ  כמו אשר כל רציחת אדמ קוברת עמה גמ את רשעותו=-

 

-=כליאת צדיק בבית האסורימ  כהכנסת חרב ברשת בד  מפוררת שלטונ ואמונימ=-

 

-=ב י ת   ה מ ש פ טטט    לקומ לקומ  אני מבקש לקומ

  איפה  איפההה  ..  איפה  זה פה בית המשפט

 אהה  פה בית המשפככ  הנה אני ראה גמ את השופכ  ופתאומ אני מבינ למה משתיקימ את הזעקה  כדי שלא יחושו בחסרונ הצדקה=-

 

 

-=רק דרכ המלכ היא דרכי  ואכ אדני אלהי אבות אבות אבותי הוא מלכי=-

 

-=ברגע אשר האדמ מכריז על עצמו כחופשי מכל ערכ  או אז הוא מפיל על עצמו עבדות לאין ספור חוקימ של בערכ      וכאשר החברה מכריזה על עצמה כחסרת יראה ודרך   היא מפילה על עצמה משטר דקדקן  ועבודת פרך

כי אמ המעשימ לא קדושימ והדרכימ לא יראימ   מה זה ימנע נבלה  ומה ירחיק הליכי רשעה

כי רק לעבד אדני אשר לא נח לרגע מרדיפת צדק  יש פורקן חופש ומנוחה מנבלה ורב הבל=-

 

-=ויאמרו אלי   למה זה תרגז על הרעתמ  והיא מאולצת

            ואומר אפ אני להמ  אמ לא על רעתמ אני רוגז  על עידודמ חטוא אנכי כועס

                        כי כמו בדבש רעיל יאכילו  ובעקרבימ עוקצניימ גמ יענישו=-

 

 -=ובכנ  המ   זה כל ישות בעל השפעה אשר לא חותר לעצור את שטפ החרה המציפ אותנו    וכמו כל אחד מאתנו הוא אשיות  ונשטפ  ולא חותר מספיק לעצור=-

ואמ עודכמ משתהימ על רעת דרככמ – גושו הנה להעמקת בינתכמ

לְהָמִית נְפָשׁוֹת אֲשֶׁר לֹא-תְמוּתֶנָה וּלְחַיּוֹת נְפָשׁוֹת אֲשֶׁר לֹא-תִחְיֶינָה בְּכַזֶּבְכֶם לְעַמִּי שׁמְעֵי כָזָב

 

-=החוק זהו כלי אימתני  אשר לא בהכרח מכיל את הצדק האלהי=-

 

-=דמוקרטיה  מתאימה בפועל  רק בינ מחשבימ

 בינ אנשימ  היא אכ רדיפת טוב עיור  המקלה פיתויי ערמה אל מעמקי הרוע=-יש ליוספ שכר

 

-=מי שהתיאש מהצדק  ועדינ סובל מהפשע  הוא מתנחמ אל החוק אשר כובל את שניהמ    וימאנו הרשעימ שפוט  עד כמה יאוש ממה  ומתי סבל מאיזו כבילה=-

  

-=וכשהחוק -גורסס- שאתיחס לילדי כ-אפוטרופוסס- רק מכוח סמכות הגדרתו

 אנכי אתנגד לחוק גמ אמ הוא חסר כל צפי להעיז הגדרה שונה=-

 

-=כלא זה לא עונש  כלא זה רצח ארוכ של תקופה מהחימ   והמתת עתיד אמונ אנשימ

כי כאב עז ומתמשכ  יש בו   והרתעה ממשית  חסרה בו

                                                                                   ורצח  זהו עולה ישירה אל מול האלהימ=-

 

-=ויהי באשר בחרו המלכת צדק בחוקימ  ולא בקדושת אנשימ  אז גמ נקל בעניהמ פריצות הנשימ  כי להזנות את הגברימ ובנקל לחוקק על ראשמ אינ קצ חוקימ   ותהא גמ הזימה אפ מוסיפה בעניהמ אחוה מדומה   אכ רתיחת חוסר צדק גמ עמה=-

 

-=אויה לי  אוי אוי   כי בתוכ ארצי אנכי גולה וממנה אינ בריחה    כי כמו נכרימ מושלימ בה  ברוב אהבה  ונבלה=-

 

-=ולהטמ אחר מסיבה חסרת סיבה  אותתה לי כי המה עמוק עמוק בצרות צרורות וכמו רודפימ אחר תרופה מעלימה כאב  ומזמנ התיאשו מפטור את הרעה=-

  

-=ויתירו גמ לחבריהמ מעט קדושה  כי חשבוה חלפ לרוב תורה נאמנה=- 

 

-=מה שהיה  יכל להשתנות   אבל הכל זה תחפושת לאותמ היסודות

כי חוקי הטבע עדינ אותמ חוקימ  ויצרי האדמ כבר אלפי שנימ ידועימ

אז הגיוני לחדש כלימ  אכ לא את יסודות הדרכימ   לא את האמת  הצדק  התרבות  הנאמנות לדרכי אלהימ חימ=-

 

-=להפכ

התפתחות המדע הואצה  כאשר שבו מנ העמימ לתרבות אלהי ישראל  בהתנערמ מהבלי הדתות אשר שקרו בשמו    ורע רב המדע הביא עמו כי נסוג גמ עד סורה מדרכ הישר מהטבעת יוצרו=-

 

-=כל אחד והאמת שלו  זה אומר  אתה יכול לחשוב ולהגיד מה שאתה רוצה  אבל כשזה יגיע למציאות עוד נראה  ונכאב אינ קצ  מי ילחמ או יקריב  עוז  או שתיקה  ולמענ מה=-

 

-=המ לא באמת חסימ כלככ על הנשימ  המ רק רוצימ להשוות גמ מעמדמ שלהמ  כאילו יחד רוח האלהימ  כי כמו מוזרעת כמזריע תהיה ומושפע כמשפיע יכל   

הלא כמימי ראשית אדמ  השואת ערכ הנשימ הוליד שקר בשמ אלהימ   אז גמ לבניו אולי רק אחר כי שיקרו להמ בשמ אלהימ  רגזו אלה להשות גמ את ערכ הנשימ=

 

-=כל השקרימ נכונימ בדרכ אל הצדק  ושלטונ נבלימ מאלצ קרובמ=-

 

-=ההמונ עוד רוצה דת שהאלוקימ בה נוצר לחלק להמ מתנות רגשיות
וההמונ האחר רוצה לברוח מדת אשר כזו היא
ויכזבו במ כל אלה לאנחות=-

 

-=וזוהר  זה בכלל אגדות עמ גולה  שיש בהמ לעיתימ קצת חכמה  לא יותר

על בסיס אמונות טפלות  לא תצליח לעולמ לאחד את כל עמ ישראל  אפ לו תפטה חלק מנו בלהט עור  

אמ ישוב ישראל אלי ישוב נאומ אדני 

לו ישוב לאחדותו  יהא זה רק סביב אמת אלהי ישראל

בשביל להקימ את הממלכה מחדש  עלינו להתנער  מכל פילוסופיות ההבל שדבקו סביב יהדות=-

 

-=לפעמימ עמ בני ישראל מתנהגימ ככה שאמ אני לא אוהב אותמ כמו ילדימ קטנימ  אני אכעס עליהמ כמו על פושעימ גדולימ=-

 

—=הפשע של הרעה קטנה בלא תועלת  הוא מאוס משמימ יותר מאשר הרעה ענקית בחישוב תועלתני הזוי ובואש   וזה מקור כוחה של התרבות המערבית המתחדשת  מעל התרבות הישנה והננעלת=-

 

-=אבל תורת משה  היא לא מענה למודרנה  או תחליפ לענתיקה    התרבות התנכית טובה היא לסיפוק היצרימ עצמאית  ומתאימה לטבע החוקימ מבראשית=-

 

-=בצדק העברי  אינ נפשו של האדמ שלמה  בלא קשר אמיתי לאדמה=-

 

-=מסכנימ  המ כבר שכחו מה זה טוב   ומרוב שהמ התרחקו  האמת נראת להמ הזויה

    אבל אני למרות הכל עודני לשמ חותר  כי גמ בגלל הכל  את אז אני זוכר=-

 

-=עצוב עצוב

אבל חשוב לדעת כי זה המצב שבעתימ רקוב

ומי אשר מטריח ליבו  אל עצב שברונות האומה  משמימ ימנעוהו משבעתימ דואות לב למאומה=-

 

-=הכספ בימנו לא טהור בכללותו  כי לא תמיד דמ אנשימ הוא  או רוב עמל דמימ בו   ורק מיראת מלכות הבל בא ערכו   על כנ ראיתי לנכונ מה שפחות אגור אותו  ולהתגעגע לשקל בשקל הקדש אשר תחת שלטונ אלהינו  וכל משפט צדקו=-

 

-=לא תיקומ ולא תיטור מבני עמכ   ממי אשר שב מסורו אל דרכ בני עמכ  או מראש הציקכ בצדק כדרכ אלהי אביכ=-

 

-=דע להקריב לעיתימ מנ השלומ  למענ צדק הלאומ=-

 

-= למה זה ראיתי בבינה  כי הנורמה היא הכניסה את היהודימ למשרפות  ובכל זאת המ עדינ רודפימ נורמה   ואחשוב אחרי אלפימ שנות גלות  המ נהיו פחדני מרידות  ונגד כל פחה מתעתע  משפילימ ראש מאחורי מסכות =-אבל יש שכר ליוספ

 

-=אכנ  לו לא תשפוט לשוא  לא תשפט על כזב    אכ דע נא יציר חי כי  אפס כי לו לא תשפוט את נכזב  אתה עוד תשפט על ככ  מצדיק או מאת רודפ נואש ומועצב

ולו תשפוט בלהט שוא  ותשנה ברק חרבכ  ואל במשפט אמת תאחז ידיכ   שפוט תשפט שבעתימ על פחזות צדקכ  אפ לו דברת נכונה    והנה נא עוד יבואו ימי שפיטה נאמנה

"וַאֲנָשִׁים צַדִּיקִם הֵמָּה יִשְׁפְּטוּ אוֹתְהֶם מִשְׁפַּט נֹאֲפוֹת וּמִשְׁפַּט שֹׁפְכוֹת דָּם כִּי נֹאֲפֹת הֵנָּה וְדָם בִּידֵיהֶן."=-

 

-=לא כל השאלה  איכ אתה נלחמ   חלק גדול מהשאלה  מה תרבותכ  בזמנ שלומ=-

 

-=אמנמ השאוה היא ממש תצאת התרבות  נכח התנפצות כזב הריחוק מהמוטבעות  מהאלהות

וממש לא ענישה מונעת  מהתחשבות לבביות

אבל האמנ תאמינ נא עבד אדני  כי גמ מבחינה תועלתנית  לו רק היו יכלימ להעלות בידמ להגשימ בממשות את רעיונ רפיונ אמונתמ  ..אויה לנו לרעיונ תקות צדקתנו וחופשיות ספוק קדושת יצרנו  כבעוז טוהר רצונ יוצרנו

כי ענינו ראות את אשר הקימו במערומי אילוצ -נכזבימ- חלק משארית פליטתם=-

 

-= ובכןןן אמ שנאתכמ לערבימ היא בעקבות אהבתכמ לתעתוע הארופימ אז מתעב אני אתכמ כי מתעבימ אתמ את מעט צד הקרבה אל אמת עוז אלהי אבות אבות אבותכמ =-

 

-=אוי יהודימ חנוקימ מעציבימ

הנה משה רעה האומה אמר לרשע אחד  למה תכה רעכ  והנה נא שני אנשימ עברימ היו ניצימ

כלמאר לא כל המכה רשע הוא

וצודק לאזור אומצ ולהכריע משפט מי הרשע מבינ ניצימ=-

 

-= גמ תקיפה מדודה להרתעה  רצוי כי תתובל ביצריות הנקמה   כי חשיבה קרה בהכרח מובילה אל -רובוטיות- אטומה =-

 

-= אז הכעס בסופ התפרצ עליהמ  על כי המ אינמ מאמינימ באלהימ לעשות את הטוב בעניו  וגמ באמת ישרה לא האמינו אפילו אמ מבלעדיו   וישותקו מעשות  וימנעו מהקרב למענ  ויזעפ לבלי עצור =-

 

-=ויהי כאשר בני האדמ התיאשו מעצממ ואיבדו תקוה מצדקתמ  אז החלו לקדש את ערכי הדמוקרפיה השויונ והפתיחות    כאילו ניפלה נא יחדיו עד מטה  והכבדימ ירפדו ויגביהו לנופלימ אחריהמ

אכ הבור עמוק ורב שינימ  ואינ קצ לתכולתו=-

 

-=ויאמר הצדיק אל הרשע  נכונ האדמ הוא אולי יצור חברתי מיסודו   אכ הוא בטח לא יצור עדרי לשפלותו=-

 

-=ראש קטנ אחר העדר  רגל מהירה לפני הטרפ=-

 

-=טוב שלומ כוללני  ממלחמה סתמית   ומערכה מדודה למענ הצדק טובה שבעתימ משניהמ=-

 

-=בלי אלהימ  הצדק עלול להיבנות כרגעי נוחת האדמ   מאשר כתועלת הבריאה נצחי=-

 

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-ויש שכר ליוספ

 

-=ואריק חרבי  ואפגוש בצהל  צבא האומ לדמוקראטיה   ואשיבה אל תערה פנ תשחת מנה רוב האומה באהדה נפחדה

או אז הואלתי לאריק חרבי מילי ולהתיר חרצובות לשוני   כי מילימ חדות יותר מסכינימ  וכמו יעילות יותר לעיתימ קיצוניימ=-

 

-=עצמאות אצמעות עצמאות  למה זה אנו כמו בתכ ארצנו גולימ  ככל רצונ אויבנו פלילימ  עד מתי ישענ ככ העמ על מכהו ועוד יגיד לו תודה  כאילו המדינה היא המנשימה את הבריאה=-

 

-=ובכנ

שיא הגלות היא זוהי אשר בתכ ארצנו   כי מראש לא הוגלנו על דבר שטח אדמה  כי חנמ נמכרתמ  ולא בכספ תגאלו   וכל נתוקנו מארצנו  היה למענ הקשות עלינו חיבור אל תרת אלהינו

ויהי אחרי אלפימ שנות גלות  נבלי הנכרימ לא פחדו להשיבנו  כי כמו גמ בתוכה  ממליכימ אנו תרבות נכרימ בראשנו=-

 

-=אכנ מחלת נפש  צפיה עמוקה למלכות אמת כמו שאומרימ על חולי אהבה  אמ לא תקוות הגאולה למה לי חימ ובשביל מה בכלל נשימה=-

 

-=לעולמ לא תוכל להתקוממ על דרכ שלטונית  בעודכ צועד על יסודות תרבותה

  למשל לו אתה בנ אדמ חסר אמונ בצדק האנושי  יקשה עליכ לרגוז על המדינה הלזו  למה אלו דרכיה לדאבה=-

 

=-אהובימ גדולימ הינו  אחרי השואה    כבוד אמיתי נקבל רק בהקימנו ממלכה צדיקה-=

וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל-הָאָרֶץ הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל-עַם הָאָרֶץ וַיָּבאוּ אֲחֵי יוֹסֵף וַיִּשְׁתַּחֲווּ-לוֹ אַפַּיִם אָרְצָה:

-=הנ עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב  אילוצ מקדימ הוא לואתמ תהיו לי ממלכת כהנימ וגוי קדש=-

 

-=עמ בתכ עמ   לא עובד  לא עבד  ולא יעבוד   וכשהעמ בתוכו מפולג  זה תמיד עובד הפוכ   כי סביב איזה אמת עוד יתאחד  בשביל להיבדל משקר הנכר=-יש שכר ליוספ

 

-=הי הי תתעוררו  האמ אתמ קולטימ

בשבילמ  ההליכ המכור וחסר התקוה הזה  שהמ הם קוראימ לו משפט הוגן  זה בגלל שבשבילמ  משפט לא הוגנ  זה אותה דורסנות מערכתית  רק בלי סנגור בהצגה  אבל עמ אותה אטימות שיפוטית אשר מנ הנכר היא נאספה

כאילו המ כלל לא שמעו על דרכ המשפט של אבותנו הישנונימ בעניהם  אשר בו השופט בוחנ בטהר לב את שני צידי המאזנימ לטובת הפרט והכלל  וללא כל עוכר דינ

וישכחו בכלל מהיסוד שכל התרוצ המתיפיפ הזה של נציג -אינטרס- הנתבע בלי הקשר לחפות אמיתית  ובכנ כל זה נולד רק על גב אכזריות הנכר בשיפוטית דורסנית  חסרת הקשבה …ובגבורה עוד נבוז למ

וכנ כנ גמ כל הצביעות של זוכוית האדם  המ בכלל נולדו כמגננה אצל אטומי הנכרימ רק אחרי התרחקמ מצדקת אלהי העברימ עקב שפל אכזריותמ    ..והמדינה הזו עוד תומכת בתרבות הגולה  ומתפארת בחדשנות נבלותה=-ניצני גאולת אמת מהרה

 

-= ואפצח את זעקת ניצוצ הצדק העברי אשר ממעמקי נשמת נדכאי עמי   כתובעימ  אמ פשעתי הרגני ועל חטאתי תענישני   אכ למה זה לשוא תיסרני  ותועלת לצדק בל תפק עוד ממני =-

 

-=יעצרו בקלות דעת אכזרית  ובמכות רצח  סתמ בנ אדמ שנשמ לעברם  לא בזמנ

ואחרי זה עוד יגידו שאשה צנועה ברחוב זה משטרימ אפלימ

יזונות של מזינת יסראל=-

 

-=אבל המשחק בארצ -מזויף- הרבה יותר   כי זה כבר לא משנה מי יבחר למה  המשחק הוא כה מחור  עד כי כולמ משחקימ לאותו הצד  והצד הזה הוא לא טובת העמ  הוא שפל הבלי זנוני הנכר=-

 

-=טוב לכ ככה  אהה  לא מפתיע יעיור   ובכנ גמ המכונות ליצור בצימ הקרויות משומ מה תרנגולו  כאילו היו בעלי יצרימ ונפשות חיות  גמ המ נולדו לתכ זה ולכנ לא ממש מרגישימ בחסרונ  ואפילו מתאימימ את נבכי אשיותמ לשמ  כי מעולמ לא סיפקו באמת את יצר הדוגרנות  או הליקוט בחול  או הגנת זכר והזרעתו  או אפילו לעיתימ תקיפת אויב במקור חד ומרתיע  או אולי ככ סתמ לפרוש כנפימ לרגע קט במלא הרוחה  ולפסוע קצת על קרקע אדמה   אז נכונ חלפ כל אלה  מימ אוכל ואור  לא חסרו אפילו בהלעטה וגמ קרקוריה די תמידיימ  כאילו מלאת תוכנ היא בחיי סביבתה  וכאילו מה לה ולתפילת גאולת עמה  אבל נו באמת  בנ אדמ המביט מגבהה על שלמות התמונה ואמיצ להביא בחשבונ גמ את חסרונות מצבה  ביחס אל בסיס טבע הבריאה  הלא יצדיק משפט כמעט טוב מותה מחיה ורעבונה שבעתימ מכליאתה    אז התעררו נא ליחל לבנית המקדש באמת  אשר מהווה מיצג מאחד תרבות לכלל מלוכת תרת אלהי ישראל  ובטח לא מקדש חותמ הרוכב על גב רוע התרבות השלטונית הקימת עוד היומ ככל העמימ ביסראל=-

 

-=ויתנו גמ לקטני העמ למלוכ בגאונ   אכ רק כרצונ תרבותמ הלי שאול=-

 

-=ארדה נא ואראה   הכצעקתה  כלה

ולמה זה אחרי אשר ראה  לא הציל את הצועקימ

אינ זה כי אמ כי  הצועקימ  המה גמ המציקימ   או לאחרימ  או תומכימ  באחרימ  או מתחלפימ עמ אחרימ

או בסיכומו  גוש סבל פשע ואכזר  למה לו חימ בכלל

אנכי כמעט חפצ השמד כליל את כל מדינת יסראל=-

 

-=בסופו של דבר הציבור נשפט על פי מעשיו של העם ולא של הממשל  אךך מעשי העמ הבאים בחשבון הם גם תמיכה בממשל רע או פחות רע=-יש שכר ליוספ

 

-=הרבות הסכלימ  ומקצת החכמימ  נוהגימ ממש דומה  ובניהמ כל הנורמה הנסחפה  ואבוי לו לשלטונ  המקשר כל נורמלי להסחפות אחוזי הרבות הסכלימ  וכל קיצוני  בטח לא מנ החכמימ   כי באבוד אמונ יאבד שלטונ=-יש שכר ליוספ

 

-=הכבדת ענישה על פשעימ  עלולה לשחוק גמ את ערכ החימ  ואז אפ עיפות ויגע עד חוסר יראת אלהימ=-

 

-=ובאשר להתעוררות הנורמה הרדומה   זה לעיתימ כתעתוע תמידי  כי מימי אז העולמ נמצא בדממה המיחלת לשינוי  וגמ מלחמה רגעית עלולה להראות אינ סופית   השאלה היא רק אמ רודפימ כל היומ אחר הרוח  או אוזרימ אומצ  אל מצודת האמת=-

 

-=ראשית רפואה נקיונ  וקדמ לצדק אמונה=-ויש גמ יש שכר ליוספ

 

-=ואוחז בצדקת עוז אמת אלהי אבות אבות אבות אבותי  ואשפוט מבינתו   כי הנה נא אלהות היא החוט המקשר בינ עמ ארצ ותרה  כי אלהי הארצ  הוא אלהי עמ ישראל  והגשמת יראתו על פי תרת משה עבדו     אז מינהוא זה בכלל האדמ השפנ הצבוע  אשר העז יעיז פניו לומאר לי  שאמונה במדינה היא לא עבודה זרה   הלא מדינה במהותה  היא שליטה על אזרח  בתכ תחומ קרקע  לפי מכלול חוקימ

ויאלמו אומר גוש הזונימ=-

בעוז כנות אמונ וזעפ אומצ חשיבה

אמת לא דוחפימ בזריקה

-= להפכ

בדורות ישירימ  שהשלטונ עוד עודד את זרוע הכח עד אל חוזק אנשי העמ   אז לא כבד בעניו להמליכ בראשו איש אחד  לשלוט כרוח העמ כל ימיו  ואפילו הנחיית בנו אחריו   וגמ אמ תעוזה יש לו לרסנ הפיכות  הלא הכל ידעו  כי יופל ברגע שיסור מדי מיצוגיות נשמת העמ

אכ בדורות פתלתלימ צבועימ  שמבנה השלטון מיצר היכנעות אימה  תחת מערכת ממסד ענקית דורסנית חסרת כל יראה  אז אכנ אז רק אז נאלצ השלטונ להרגיע את האדמ בחזיונ תעתועימ  כאילו מתחלפימ השליטימ כל כמה שנימ  בזמנ שבפועל אינ להמ באמת יכולת לשנות את יסודות החוקימ  וגמ אמ משנימ חלקיק משהוא לטובה  אז הוא מזעזע  כי לא תואמ הוא לשורשי מבנה השליטה המסרסה

ויכנעו גמ המה יחד כל העמ תחת מלכ נצחי  חסר אמירה ברורה  חסר החלפה  ואיננו נראה=-

 

 

-=נו נו

אז הותירו לנו או להירדפ עד דכא באוחזנו בדרכ הישר

או להלכ חופשיים כגודל אחיזתנו בהבל זנוני תרבויות נוכרים  ככ שבטוח עוד מטבעמ  נקבל מכות לפנימ  גמ מאינ קצ  פ ר ו צ ד ו ר ו ת  חוקי נוכרים=-

 

 

-=ואנבא מנ הידוע   כי עוד יבואו ימימ אחרימ   ימימ אשר בהמ החזקימ יחלשו  ומהחלשימ יאזרו כח  כח נקמ  נקמת דמ ואש  נקמת אמת ואמונה  נקמת משפט וצדקה  נקמת אמת אלהי ישראל בגבורה=- כי יש עוד שכר ליוספ

 

-=אינ מה -לשפץ-  העסק הסתאב  אילוצ להקימ מחדש  ולהחריב את הבואש עד היסוד

"וְהִנֵּה נָפַל הַקִּיר הֲלוֹא יֵאָמֵר אֲלֵיכֶם אַיֵּה הַטִּיחַ אֲשֶׁר טַחְתֶּם."=-

…היכונ תיכונו  כי שלטונ הצדק העברי נעור משנתו   החלו שבו ימי גבורתו

 

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

2 תגובות על הפוסט “שלטון

  1. פינגבאק: משתמש אנונימי (לא מזוהה)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.