ככמים

הוֹי חֲכָמִים בְּעֵינֵיהֶם וְנֶגֶד פְּנֵיהֶם נְבוֹנִים:

-= האמת  מפחידה אבל השקר לא יועיל=-

-=שַנים בשקר לא הועילו -=- היו נא אמיצים אל האמת ותיגאלו=-

-=האמת לא משתנה בשביל הלקוח   אפ כי היא כמו חסרת ערכ בלעדיו=-

-=אוי מורי דרכ אשר קטני העמ חפצימ בה  מוכרי כזב אשר חלושי העמ מצפימ לשמוע=-

-=אכנ  אמנה  אם שקר תחפוצו   אז אין משפט אשר אין בו חוסר בהיותו משתמע לשני פנים=-

-=הדת  באינ ספור מצוותיה  כובלת את חרות המחשבה   אשר התורה במעט חוקיה  מגנה עליה=-

 

-=רועי העמ בגולה

המ הגנו על הגחלת לבל תכבה    זו היתה כנראה ההצדקה שלהמ לא להתכלא

כי כמו לא היה די חומר חומ לבערה  ועודפ רוח אימה לכבותה

המ גמ שומרימ על הגחלת לבלי תבער   כי גוננו עליה מכל עקביות רוח של תרבות אמת או נכר

אז בהכרח דרוש להתנער מעורון אחריהמ  למענ הבער מחדש את רוח הממלכה

כי יוסיפו נא חומ של אומצ אל משפט האמת  וחומר של אמונה צדיקה  ופנ תכבול גמ ההגנה  כל פעולה ותקוה   ..וכמו כבר בכל עת מתאימה היא השעה לבערה=- יש שכר ליוספ לתקומת הממלכה

כי הטה הטו אוזנ כבולה לעברי

ואעל אל הסלע ואפתח פי

-=אמונה אשר לא עומדת למבחנ  אלהות היא

ומתימ על תצאותיה גמ אמ לא ידעו  כי לא חקרו את אכזריותה=-

 

-=כמו שהנאמנות לדרכ הישר  קודמת היא לתורה   למרות שרוח התורה היא אשר למדתני את פרטי דרכ הישר  אכ היא עודנה רק כלי באור לדרכ ולא סמכות מעליה

ככ גמ ההקשבה לחכמימ  אסור שתחליפ את הנאמנות לאלהה  כי אז יהפכו המה  מכלי עזר אליו  עד לאלוהה עבודה זרה כאויביו=-

 

-=חוקי האלהימ  המ רק ציוני דרכ אל הצדק   המ לא התכולה הבלעדית שלה    ולכנ המ גמ לעולמ לא מחסומימ למחרב השיפוט בקרבה=-יש שכר ליוספ

 

-= חשיבות אחדות האל  היא אכ אחרי אשר יסודי חוקיו לעיני כל באורימ  ובאמת מפיו צדיקימ   כי אז לא אולי חוק שונה מחציו השני

אבל כשלתורה שבעימ פנימ  הלא זה ריבוי אלילימ   אפ כי לכל סיפור יש שלל תובנות ומימדימ  אפס כי לכולמ אותמ המסרימ   ואמ אמ אינכמ יודעימ  חכו מלבכמ לגאולה שלמה  אשר בה יחשפו הפנימ   ואל נא תבושו לשקר כמה פנימ סותרימ  בשמ אדני אלהנו אלהימ חימ =-

-=בורא יש רק אחד בשמימ   אלהות יש כמספר הדתות בארצ=-

-=שבעימ פנימ בתורה תחת אל אחד  רע יותר מתורה אחת תחת שבעימ אלילימ  כי לעולמ עבדות אלילימ ברגשות עמימ זה לשימור תורות מחשבתמ הנאופה   ומה תועלת במודעות אחדות האל וממלכת  חשיבה פרוצה=-

 

-=ויהי כאשר יאמצ העמ כח בליבו להתאחד סביב האמת   רק אז יוקל בידיו להיבדל משקר הנכר=-

 

-=וישאלני באשר לעצמ קיומה של תורה שבעל פה   ואשיבמ דבר בזהירות נפחדה  כי מסירה פה אל פה היה היתה  ובטח הכתיבה כולה היא רק נגד השכחה   כמו אשר ציוה משה רוענו את יהושוע שופטנו  לכתוב את משנה ספר התורה דברימ אשר דבר משה לבני ישראל ביומ מותו  על האבנימ בתכ ארצ ישראל הקדשה  באר היטב   לאמר היה באור על פה ומובנ מחשבה  ויכרתוהו גמ על אבנימ  עזר לאנשי אמת להזכרה

  אכ שבעימ פנימ רק לה לתועבה=-

 

-=יותר חשוב ממיקומכ בסולמ  היא מגמתכ בו   שבעתימ חשוב מצדקת מחשבתכ  זה האמ ראשכ נעול או תמיד ליבכ פתוח לדיונ דרככ=-

 

-=וכבר מהרגע הראשונ  משהמירו את השתמעות רצונו התעלה  מנעשה אדמ בצלמנו כדמותנו  ל בואו נגלגל את הנשמות האלה לתוכ גופות שפלימ  למסע יסורימ מכפרימ ומצוות סתרימ   כבר מאז המ נתקו כל קשר מאמת אלהי ישראל  ורחקו מהתהלכ בדרכ הישר לאור תרת משה עבדו=-

 

-=ואמנמ השאלה היא  האמ לחימתמ על מקוממ החציוני  היא באמת למענ לא יאבדו כליל את הרעיונ האלהי   או פנ לחימתמ על מקוממ החציוני  היא למענ יתנחמו בזה  וימנעו מהשג כליל את הרעיונ האלהי

על כנ נשגב מבינתנו  האמ אמ לתעבמ בלהט שנאה  על צביעות הלכידה   או אולי לכבדמ ברתת דמעה  על כניעתמ ליראה  את גודל עוז הרשעה

ומעצבונ השתוממותנו  ממניעת בינתנו   מי נסחפ ומי סוחפ  ולמה ובשביל מה   הנ לו ינחמנו אלהינו ברצותו את כנות אומצ לבבנו  בסבכ טהרה=-יש שכר ליוספ

 

-=כל הבל אמונה  בכחה להתלות בטוענה שכל פרטי העולמ הזה גולגלו לנוחות חשיבתה ועמקות חוזק אחיזתה   אבל לא מנ הרגש  הצדק  ולא אצל ההמונ האמת=-יש שכר ליוספ

 

-==ותקומ עוד מימי אז  תחת בתולת בת ישראל  דתיית בת גלות נכר   ותפצ כזביה בשמ הקבה קל עולמ  ותרתע גמ מקרא בשמ אדני אלהי ישראל  אל אמת   ותזנה גמ אדומ ממנה ותיפול תחת ידמ בנדודה מארצ עמה  לשברונות מי נכרותה

  וישובו בניה לארצ עמה  ועודמ גולימ כהבלי תרבויות נכר בתוכה=-

 

-=כי רק מי אשר לא באמת מאמינ באלהימ  הוא אשר יסכימ לכל חרתה שמפיצימ בשמו כל מיני רבנימ=-

 

-=מלכות אלהי אנכי מבקש  ולא –אתפשר- על אפ חלקיק מתרת משה עבדו  או מניעת ספוק איזה שהוא חלקיק רגש יצר  מהטבעת יצירת בריאתו=-

 

-=נו נו

אז אמ מוכרימ בשמ התורה כל ככ הרבה שקרימ   אז בטח אינ טעמ לשמוע לה אמ היא לא מהבורא באמת

..אבל לתרת אמת נאמנה  אשר אוחזימ בה אנשי אמת בכנות גבורת אמונה צדיקה   יש גמ יש טעמ לבחונ את עומק בינתה  ולחדש נאמנות לאמת אלהה יוצרה=-יש שכר ליוספ

 

-=והיה כי יפלא ממכ דבר למשפט  אחר כי רוב תורה לכל העמ ידועה ולא אינ קצ לפסקי הלכתה   דברי ריבות בשערכ  כי לא בזמנ שלומ ידרושו מליבמ ככל הגיגי נפשמ  כי אמ אכ דברימ אשר נחשבו לאחד אזרחכ לריב עליהמ   וקמת ועלית אל המקומ אשר יבחר אדני אלהיכ בו  ולא אל כל חצר אחורית של מקדש מעטו   אל הכהנימ הלוימ או אל השופט אשר יהיה בימימ ההמ  ולא סתמ מכובדימ בכל ימימ ודורות של הסתר פנימ והסטת מהמ מבטו    ועשית על פי הדבר אשר יגידו לכ מנ המקומ ההוא אשר יבחר אדני  כי תשכונ על פניהמ שמ יראת דרכו  ורק אז ושמרת לעשות ככל אשר יורוכ  כי אז  זה ממש משפט צדקו=-יש שכר ליוספ

 

-= אפס כי צדק בלא גב של אמת  כמו בטן נפולה הוא בלא גב של עצמות מיצבות  ולא תוכלון המליך את צדקת האלהים ופרותיו בלא הליכה בדרכו ואמונה ביכולתו   אפ כי גמ בעניו שבעתימ טוב עשות כרצונו מאשר אמונה בעצמ קיומו=-

 

-=אבל בנושא הקדושה והצדק  זה בכלל לא חכמ לצפות גמ מהנבונימ ביותר ליושר לב   כי פה מדובר בהרבה פיתויימ ונגיעות אשיות בהרבה מדדימ

על כנ אמרתי לאמר  כי לא מנ המדע הצדקות  ולא מהשפלות ענוה=-

-=טוב נוצר מסר תרה  מזוכר מילות תנכ לבחינה

והמבינ ללב האויב  על מה מענה רגשי בשקרנותו  שבעתימ מהמחדד הבלי נקודת חולשתו=-

 

-=אלוקימ זה פחדנות יתר  כאילו לא להגות את שמו לשוא מיראת כבוד  אבל מה שיוצא מזה זה חוסר יראה  –עקב רפוי לשונ אל אדונ הבריאה–   כי אמ אתה מדבר מראש צלול ולא מקלות ראש  אז מותר גמ לומאר ברוכ אדני אלהי ישראל אל אמת  שזה גמ כינוי אדנות חשוב שהוא אדונ לכל  אבל זה עדינ לא שמ ההויה המפורש  אשר עליו נאמר לא תשא את שמ אדני אלהיכ לשוא=-

 

-=המצאת שכר ועונש בעולמ הבא  רק מעידה על יאוש מתועלת רדיפת הצדק בעולמ הזה  וחוסר אמונ בנכונותו לכל אדמ=-

 

ויהי כאשר מכניסימ ל-משואה –נתונ מרובה משתנימ שאינ לנו באמת שליטה בו   אז מעקרימ כל ערכ מהמשפט והצדקה=-

 

וזאת באשר לתפלי האמונות בהבלי המקובלים

בשביל להקימ את הממלכה מחדש  עלינו להתנער  מכל פילוסופיות ההבל שדבקו סביב יהדות=-

ויפותו הרבנימ לדבר על שורשי נשמה

-=והנה הפכו את פלפולי התורה לרעיונית שמימית   אז כבר לא מצאו הצדקה לבדלה מלמידה נשית  כי כבר פחות ופחות אמיצה לשפיטה מעשית

 ואולי לעיתימ קשימ מהנ  אמיצימ מעשית   אכ להבליהמ=-

 

-= וירתעו מנ הנוצרונימ לשפוט בצדק את דינ יצר המינ  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו מנ ההודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הנקמה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו מנ הסינימ לשפוט בצדק את דינ יצר האכילה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו גמ מנ היהודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הכבוד  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ

-אבל צדקת התרבות התנכית היא שולטת ביצרימ בקדושה  כמחשבת מטביע היצירה  אכ לעולמ לא במצב של בריחת נטישה =-רק יש שכר ליוספ

 

 

-=כל דרכי השקר בעולמ חותרימ לכיונ היפוך האמת    כך הפרודימ בדעתם שכנה שנאה בינותמ  לרוע מזימותמ  והמאוחדימ ביעדמ חרחרה אהבה בקרבמ   אך את אנשי אמת צדיקימ לא יכלה האהבה להביסמ  כי באמת דעתמ=-יש שכר ליוספ

 

-=בשביל לומר את האמת  דרוש להיות צדיק   וחכמה לא בהכרח מקנה צדקות  אז רבו בעולמנו חכמימ התועימ אחר ההבל=-

 

אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ וְתוֹרַת יְהוָה אִתָּנוּ אָכֵן הִנֵּה לַשֶּׁקֶר עָשָׂה עֵט שֶׁקֶר סֹפְרִים:

-=כל הכועס  עליו לבחונ את עצמו אמ הוא שולט בעצמו בהצדקה תועלתנית  וכנ כל השמח   והעצוב והאוהב והמקנא והמתענג והשונא    והנושמ  פנ ינשומ כאילו לעבודה זרה

כלומאר לעיתימ מצוה לכעוס ולעיתימ אסור לשמוח וגמ לנקמה יש מקומ כי כל רגש נברא לטוב על נכונ=-יש ליוספ עוד שכר

 

-=ואני אומר   מרוב מילימ כמעט לא רואימ את ההבל

מענה רגשי קטוע    מכה מאזנת מכאיבה    הבל הבלימ  דאוה=-

 

-=ובכנ

שיא הגלות היא זוהי אשר בתכ ארצנו   כי מראש לא הוגלנו על דבר שטח אדמה  כי חנמ נמכרתמ  ולא בכספ תגאלו   וכל נתוקנו מארצנו  היה למענ הקשות עלינו חיבור אל תרת אלהינו

ויהי אחרי אלפימ שנות גלות  נבלי הנכרימ לא פחדו להשיבנו  כי כמו גמ בתוכה  ממליכימ אנו תרבות נכרימ בראשנו=-

 

-= ויעלו מהעמ אל חלק הארצ  אכ לא אל שלמות התורה   ותקומ עליהמ המדינה  ראשית צמיחת גלותמ בתכ ארצמ=-

 

 

-=אחדות אחדות אחדות יש גם בשרשרת מרעומי תותח  והלא ידוע כי אם לא יחלידו עוד יפרדו בקול רעש גדול  הלא דעת אמת בבני אדם היא אשר תוליד אמון  ואז מעצמה תבוא אחדות=-יש שכר ליוספ

 

ואבינ מעט לליבכמ בגלותכמ

-=כל השקרימ נכונימ בדרכ אל הצדק  -ושלטונ נבלימ מאלצ קרובמ=-ויכוזבו מהבלם

 

-= עיין עיין  תמשיכו לעיין  תגידו לי אמ פגשתמ באיזשהוא קצה קצהו של קצה לגלות הזו בתוכ ארצנו=-

 

 

-=ויאמרו לנו יש גב עתיק  מסורת ענפה  הסטוריה עמוסה   אבל הלא הלא  אבל הלא רגע של תורת משה איש אמת  חזק הוא מאלפיים שנות ככמים שקרנים

"הֲלוֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ נְאֻם יְהוָה וּכְפַטִּישׁ יְפֹצֵץ סָלַע."

תרה צוה לנו משה  מרשה קהילת יעקב

 כי מרשת קהילת עמנו היא רק תרת משה רענו=-

 

-=וימירוה גמ מבלי משימ בפיהמ  מתורת עמ של חרות    לדת יחידימ של עבדות=-

 

-=התורה אמורה להיות מסורה לעמ  ומורה רוחני אסור כי יהיה מקודש כאלהימ   כי עבדי המ   ורק לו יפלא מהמ דבר  בדברי ריבות  וקמו ועלו אל הכהנ או השופט  ועשו גמ יעשו ככל אשר יורומ מנ המקומ אשר יבחר אדני אלההמ בו=-

 

-=תורת אלהי  תורת משה  איננה צעד בעידון האנושות   כמו אשר חיזוק אש וגדורה איננה ראשית כבויה=-

 

הבִישׁוּ חֲכָמִים חַתּוּ וַיִּלָּכֵדוּ הִנֵּה בִדְבַר-יְהוָה מָאָסוּ וְחָכְמַת-מֶה לָהֶם:

-=לא יוכל אדם אמור אל בוראו  שאיפתי כשאיפתך אך דרכי לשם כהבנתי  יען כי לעיתים רבים הדרך היא החשובה יותר מהיעד   וגם אלהי ישראל הוא לבדו אחד יודע את כל תורתו ואת הטוב לה בשלמות ברייתו=-

 

-=אמת עזה  נחשפת אל מי אשר פועל ככל הטוב הנראה בעניו   או אז אולי יפעל נא ככל הטוב אשר בעני עושיו=-

 

-=כי הדמ הוא הנפש  והנשמה היא הנשימה  והבל וראות רוח רבימ מתבוססימ סביב הגדתה

כי כמו כמעט עוד יאמרו על אלה העמימ הנתעבימ שבעה  לא תחיה כל נשמה  לא להרוג במ לבל תתייה נשמתמ בעולמ הבא=-

 

-=עולם המתים מאד אולי יש אך בטח אולי לא=-כי לא תדרוש אל המתים

 

-=ואתיצב גמ נגד הדתי הנבהל מסתירת אינ ספור מדרשי ככמיו  ואעקצו  אני כופר אבל אתה פתי   אלהי ישראל יצג תמיד את הכפירה בעבודה זרה  ולא את הפתיות לה=-

 

-=לקח לי זמן להבין כי לא הזמנ להעיר את העם משנתו בשקר כי אם הזמן לעצור את העם מבריחתו מהאמת=-

 

-=וילדיהמ יאמרו לי  אבל עלינו ארצה  והנה כל ימנו בתורה   ואזהירמ פנ בתכ בית המטמונ חולמימ רק להשיג צאה  ככלב שב על קיאו בתכ המלונה=-

 

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-יש שכר ליוספ

 

-= השמועה אומרת כי החרדימ לא נהגימ לקרא הרבה תנכ בגלל מחסור בהסכמות של רבנימ בפתיחה חהחהחה=-

התורה הקדושה היא חותמת לעצמה  יש לי הרבה כבוד והערכה אליהמ  אבל המ מנצלימ אותה לחותמת לדבריהמ ואינ להמ מספיק נאמנות לתוכנה

עד כדי ככ שיש מהמ כל ככ חשימ בסורמ מנה  עד שמודימ בפיהמ לאמור היא מלאה קודימ והסתרה  בשביל להכשיל גוימ באמונה מוטעה  אבל באמת ההשקפה היא די הפוכה מרוח הדברימ אשר כתוב בה

אויה אוי אוי י איומ ונורא

 

-= הרבנימ מנסימ לנתב הקלה בתכ כל צרה   במקומ לעמול מהיסוד להשמדתה  ומניעת ההבאה =-

 

-=עדינות השקר של הנצרות  פיצתה על עזות הרוע של רומא

קצת כמו שההסתגרות הכרדימ  היא כמענה לרפיונ האמונה של המודרנה

והמודרנה  במהותה היא חזיון תחליפ לענתיקה

אבל אנשי האמת  גבורי החיל  עבדי אדני הנאמנימ לאלהי ישראל  באמת במשפט ובצדקה   המה אוחזימ בתרבות בראשיתית  אשר היא היא דרכ הישר בכל מקומ וזמנ  בלא כל קשר לאיזונ תרבות האדמ הסביבה ושחיתות המקומ האדמה   ובזימ המה מעומק ליבמ  למכות מאזנות  אשר המה את כלל הצבור סוחפות  כי איזונ מתמשכ  דחיפה קיצונית הוא

 וגמ  בלא נאמנות אמת לאדונ כל הארצ  עודפ עדינות בהכרח יוליד רצח=-

 

-=את צדקת ערכ הכבוד  שכחו היהודימ בגלות   ואת האומצ אל האמת  באזור שברונות קדמ החורבנ=-יש שכר ליוספ

 

-=ויהו העגונימ הזכרימ בגלות יהודי ארופה  עוגנ איתנ לזנותמ בשברונ לב אחר תרבות נוצרית   ושילומה  כאילו בגלל שלא זנו מספיק   ויפתו לזנות יותר ולשולמ כפלימ  כאילו בגלל שלא הזנו את אחיהמ מספיק  ויטבעו בזנותמ עד המשרפת  ויצילמ אלהי אבותמ להותיר למ שריד ופליט  כי אבד מקומ העונש כמעט בלא תקות אמונה גמ ליד המיתה=-

 

-=צפיית העתיד  ביכולתה להנעימ כל הווה

אך לו משקרימ את העבר  הצפיה מתערפלת  וההוה נכזב=-

 

-=וכל עוד לא תאמצונ תרבות  להתאחד סביב אמת אלהי ישראל  לא תוכלונ פגוש בתכ הטוב בתנובתו   ותפלונ תמידית אל הרע במיעוטו  אשר הוא התדרדרות האילוצ הרע ביותר בכל פעמ מאז ראשית עולמו=-

 

-=לא כל איש רוח מבינ בצדק ולא כל איש דת יודע קדושה מהי   ולמרות פוגשמ לפרקימ בקצה הרעה   על דבר חינופ הארצ גמ שניהמ נתפסו=-

 

-=והרשעימ יגדילו רשע על תעבמ ערמה בליבמ  אחר כי האמת כבר חונפה מזמנ בראשמ=-

 

ובאשר לסיגופימ

-=להבדיל  גמ נזיר נכר הבוחר בדרכ הבל הבלימ  היא התעלמות מהיצרימ  קונה לעצמו כוחות רוחנימ   נגד למשל שפלי הזנונימ   אכ לעולמ לא מול ישראל נאמנימ  השולטימ נכונה ביצרימ=-

 

-=ויושפלו גמ מלשכח את השאיפה  רק מחוסר יכולתמ   ויהפכו גמ כל מצוי לרצוי  ויצטבעו בליבמ=-

 

-=וינעלו על דבר עבודת דת סביב ירושלימ  בהר אשר בדרומ מזרח   ויאזנומ אחיהמ ברגז כחש חרות מתורה בתוכ תלאביב  בשפלת מישור החופ אשר לצפונ מערב   ובינותמ בוכיה שוממה עיר שלמ  טבור הארצ האמתיה  אשר עוד מימי אנשי קדמ הבוחרימ בהמלכת תרת חרות באמונה  היא התישבה בשכמ הרימ  כי התקבצו עדיה כל חלקי הארצ והאומה  וגמ המורימ החדשימ מאז בינ ההרימ ביבוס עמימ  ירו שלמ לשלמ צדקתה  כאנשי קדמ בגבורה=-יש שכר ליוספ

 

-= התרה שבעל פה האמיתית  כבר כתובה על ספרי הנביאימ =-

 

-=ויציקוני הצוק והטרד שוב ושוב  הלא תראה  אמ לא הבטת כבר  על כל טוב לבבמ כולמ  השואפימ אומר עוד ועוד  ׳לעולמ טוב יותר   ונעימ יותר לחיות בו״

ואענמ במצוק פנימ   על כי ברוב הבלמ  מכלימ את כל הכוח והחומר לבנית עידוד סולמ קצר ונכזב  במקומ לחזק את יסוד הסולמ הארוכ והאיתנ  בעבור ייוצב נא על אמת ארצ ויגיע גמ עד צדקת השמימה=-

 

-=והצדיק הנאמנ  יהפוכ גמ את כל הרשמי לרשע  במקומ את מוזרותו לרשמית   פנ תחונפ גמ התקוה הכללית=-

 

-=הרמבמ גמ הוא הודה  פתי הוא המאמינ בכל אגדות כזל  אפ כי הוא כינה כופר את כל מי שלא

הבל הבלימ

לא על גב זה נוכל ליסד תקומת עמ

עמ התורה הגלותית הזו לא נוכל לעבוד מול כל העולמ

אני לא מתנגד למי שרוחצ ידיו בבקר   אני מתנגד למי שמברכ על זה וציונו על נטילת ידימ ועוד מכנה את מי שבז לזה כופר   כויפירעע  שכל המזלזל בנטילת ידימ צריכ נידוי וזוכה לעניות ונעקר מנ העולמ

אפס כי מעשי מצוות האנשימ מעצבות את דמות האלהימ

והוא מסתיר פניו מחנפנימ ושקרנימ=-

 

-=אמ כל זה מסיני  אז כנראה כבר מסיני חשבו על איזושהיא תורת פיפולי נכר להעסיק אותנו בגלות בראש מושפל=-

 

-=והתורה היא בכלל ניתנה כחרות בתכ הגבורה  ולא כדת עבדות סביבות להשפלה=-

 

-=וילמדו גמ לבניהמ תרה  כי דרכמ כמו חסרת אחיזה בלא סורה תמידית מרוח תרבותה=-

לאמור  מאחרי המילימ   שמענו שמעונו  וגמ את מעייני התורה הקדומה אנו פגשנו  ובכל זאת לחנכמ מודרנית חפצנו

 

-=עליכ להבינ שהרבה מהרוע השלטוןי של היומ  זה למעשה הגשמת הבלי הדת של אתמול כי החילונימ חילונימ של חזל והדתימ דתימ רק תחת שלטון נכר=-

 

-=ופירשו כזלינו- [שמות כד יב] עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. ופירשו רז"ל במסכת ברכות בפ"א [ה א], התורה, זו תורה שבכתב. והמצוה, זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם, זה תלמוד. מלמד שכולם נתנו למשה בסיני.

שוב העבד ממליכ את עצמו  הלא

זה מגוכח

 לא ככה בונימ עמ

  לא ככה מאחימ שברונות

   לא ככה מקימימ את הממלכה מחדש=-

ועוד אחרי זה המ מגכחימ על נוצרימ שלוקחימ אסמכתה ממילימ בודדות ל ברית חדשה   אהה ואיפה ההסמכה לספרי הקבלה  או מה ישצוצ יולד פה בעוד שנה….

 

-=כזל מדרשימ כזל

 וכי למה זה בכלל למידה  ומעשית כל מסקנה תהא עמומה

הלא אמת מעורפלה ושקר בידוע   השתוו=-

 

-=אני שונא מאוד את נבלותכמ  אבל היא חלק ממכמ   אז אני אהב אתכמ למענ תתעבו את רוע מעללכמ=-

 

-="שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אדני אֱלֹהֵינוּ אדני אֶחָד."

ולא חצוי הוא לשני פנימ שאולי השני רוצה אחרת

ויזנו לאמר,,,

אחד

 יחיד

 ומיוחד

 שולט בארבעבבבבב

היה הוה ויהיהההה

ב ו ם

שכינה

שכינה רוצה ככ

שכינה עצובה ככ

שכינה מבקשת .. מהבורא . כך וכך

"עַתָּה יְרַחֲקוּ אֶת זְנוּתָם וּפִגְרֵי מַלְכֵיהֶם מִמֶּנִּי וְשָׁכַנְתִּי בְתוֹכָם לְעוֹלָם."=-

 

-=צדק חסר עוז של אמת  מאבד גמ את יכלת השיפוט באמונה=-

 

-=ש כ י נ ה

עוד מושג מחונפ

בראשונה זה היה לשמ פועל  ויציגוהו גמ לפסל מסכה

   הַמְעָרַת פָּרִצִים הָיָה הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עָלָיו בְּעֵינֵיכֶם גַּם אָנֹכִי הִנֵּה רָאִיתִי נְאֻם אדני.   כִּי לְכוּ נָא אֶל מְקוֹמִי אֲשֶׁר בְּשִׁילוֹ אֲשֶׁר שִׁכַּנְתִּי שְׁמִי שָׁם בָּרִאשׁוֹנָה וּרְאוּ אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לוֹ מִפְּנֵי רָעַת עַמִּי יִשְׂרָאֵל.=-

 

-= ואמשל אני הפעמ על נידונ זה   כמו אשר יגידו החנפימ באזני אשה יפה  עד אינ קצ פעמימ מהוללימ  כמה היא מיוחדה ומושלמה  ותרעב  ותבקש אכול  ויתנו לה מכל מטעמימ  ותשבע  ותחפוצ להטות אל קצה  חוצה  להוציא צאתה  ויעצרוהה בתמיהת בוז   הלא את כל ככ יפה  מה לכ ולהצאת צאה  ויהללוה כהנה וכהנה אינ קצ הלולימ עוצרימ עד מותה    כנ אתמ  עודדתמ שבח נשגבות שמימיות התרה  עד כי כמו בשמימ היא  ורחקה מכל פיכ ולבבכ  כמו אשר חזיונ איש צדיק הפכתמ למקובל רחפנ סגפנ הזוי לוחשש אמונה טפלה =-אבל יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

 

-=כעת הבינני נא אח יקר  אני חפצ בכל ליבי הקמ את הממלכה הנשכחה כלבב יוצרי  ולא נוכל דרוש מכל פלגי העמ נאמנות לאלהינו  אמ אנו לא אמצנו חקר בכל כנות לב מה רצונ אלהותו באמת=-

 

-="זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" -מבידול תוכנו מתלאות שאר הימימ  כי זהוא קידושו  ולא בהכרח איזה פיוט לחמ או יין בלילו=-

 

-=בטרמ תצמחנה  ישמיע אתכמ   אכ לא ידע לפני אשר תזרעו את דרככמ=-

 

-=ולמה תשקרונ בשמ אלהימ   אינ ציווי שומ תשימ עליכ מלכ    כי אמ  כי אמ  אשר יבחר אדני אלהיכ בו   כלומר מאחר וכבר תושפלו לרצות  אז לפחות יהא הוא בבחירת אלהימ

כמו אשר אינ ציווי לרצוח ככתוב  לאאאאא      ,תרצח

וגמ אינ אפ צווי  ואהבת את רעכ כמכה  והתעמק נא שמ  אולי תבינ   כי יותר חשוב מהמילימ זה המשמעות הכוללת   ונאמנות לאלהי ישראל  בלא לשכל הישר  היא רק נאמנות לאטימות לבב=-

 

-=וישקרו גמ בשמ אלהימ  ביומ קדוש   כל המתענה בתענוג  כאילו צמ יומימ=-

 

-=אין לדין אלא מה שעניו רואות ואוזניו שומעות ונחיריו מריחות ופיו טועם ושכלו מבין ויראת אלהים

ולא יאשם שופט אם הרוצח היה בכלל חיזר מעופפ=-  ומשפט בלי הכרעת צדק  כאמונה בלא יסוד אמת

 

-=הגמל גמל ההוא  עמד להישבר גם אם היית מסיר ממנו איזה קש או שניים

            אבל יש קש  שמטה  את כף המאזניים=-

 

-=ויאמרו לי  שנה טובה  ואשיב  פסח שמח אהה סליחה זה רק בעוד חצי שנה  הלא לנגדנו יומ הזיכרונ לפניו בטבור השנה   אז זכרונ מועיל וטוב שיהיה  מלפני אדונ הבריאה=-

 

-=ויבחר הוא בצדקת מעש האדמ ההולכ בדרכיו  על כנ בחר ראש חדשימ לעמו  במועד לקיחתמ לו לעמו לקראת בחירתמ את תרתו    ויושפלו פליטי עמ בחיריו  לזכור כאילו את זמנ בריאתו את כלל עולממ  על כנ הגדירו ראש השנה כאילו בשמו  ויברחו המ לתפארת בריאת האלהימ  כאילו ככל העמימ=-

 

-=החדש הזה לכמ ראש חדשימ  ראשונ הוא לכמ לחדשי השנה   כי לא רק חשוב מה היה  מאד חשוב מה רוצימ שיהיה  התחלה באביב   ונזכרתמ לפניו  ביומ הזכרונ  בינ כל סבכ טבור השנה=-

 

-=בשנה יש בקושי שלושה מאות ימימ פנוייימ  אמ נקדיש לכל דבר או אפילו לכל אלפ מקרימ יומ זכרונ  אז נאלצ לקבוע גמ איזה יומ או שנימ שישארו לשכחה

לעזאזל  אפילו השעיר ביטא את משלוח החטאימ המתועבימ המדברה  המצטברימ בשגגת כל שנה   ככ גמ ראש השנה בחדש האביב  מבטא התחדשות מעגל  ולא זכרונ סתמי של גבורה   ואחריו בכורימ מנחת תודה על התבואה החדשה   וכנ כל מועדי אדני מתחברימ תמיד אל מעגל תקופת הזמנ ונפש האדמ

אבל אפס כי כל זכרונ העבר עליו להיות קשור להווה  גמ לו עלול להשכח לנכח העתיד=-

 

-=אבל תורת משה  היא לא מענה למודרנה  או תחליפ לענתיקה    התרבות התנכית טובה היא לסיפוק היצרימ עצמאית  ומתאימה לטבע החוקימ מבראשית=-

 

-=אז ויאמרו בכניעת צביעות

נכונ כתוב  רק על דבר הנפלא מהעמ  ולא כל גחמ מהרב  כי בדברי ריבות ממש

נכונ כתוב  וקמת ועלית אל המקומ אשר יבחר…

נכונ כתוב  אל הכהנימ הלוימ או השופט  ולא כל נכבד בעמ חוטא

נכונ כתוב שוב  ועשית ככל אשר יורוכ מנ המקומ אשר יבחר אדני אלהיכ בו  ולא מכל חצר אחורית של מקדש מעט ונכבש

ולא. תסור מהמסר ימינ ושמאל  ולא.. תתפת להאמינ גמ על שמאל שהוא ימינ והפכימ נבזימ….

אבל נו תודה שלפי חשיבות שימור רוח הדברימ  על איש מישראל להישמע לגדולימ

אהה יפתיימ קטנימ  הנה לכמ כעת תבקשו אחוז באומצ רוח הדברימ   איפה נטשתמ את אותה הרוח כל השנימ

באמרכמ

עמי כנענ המושחתימ לא נתבקשו מראש להחרמה , ויכלו לחונ בהשלמה

באמרכמ

לכתוב על מזוזות את משפט אשר יקר בליבכ מהתורה, זה לקפל איזה -קמע- קלפ לתוכ -קופסה- קבועה מסתירה

באמרכמ

הבריאה נבראה לנתינה ועל האדמ להתרפק על עיור בסחפ אהבת תשוקה לאדונ הבריאה, בלי קשר הכרחי ליצוג תרבות אלהות צוויו באמונה

ובבזותכמ אינ קצ גמ את מצות השמיטה

ובאמרכמ….  …אינ קצ הבל ונבלה

הלא ידמה הדבר הזה לסילופ כל התורה  ועוד בסופ ליקח ממנה חותמ יושר של ציווי לשקוד על לימודה  לאמר הלא תודה לפחות בנקודה זו שצווינו ללמוד הרבה תורה,  כאילו ניתנה תרה ליחידימ ולא בשביל ממלכת סגולה=-

 

-=לשקר אין רגלים -=- אבל כשהוא שוחה בתוך אנשים רכים כַמים -מספיקים לו הידיים=-….

 

-=לא מקשים על הדרשן  כי הכל שקר=-

-=שקר לעולם לא יוכל לכסות על כל האמת=-

-=ודעטכ חנפנימ קבעומ  וזה ידוע לי גמ בלי מסורת ולא מסיני=-

-=שתיקה היא לעיתים כהודאה  אך תמיד אולי דחייה  או בוז  או חוסר הבנה=-

-= חסד הוא לא תחליפ לאמת ואפילו נדבנות לא מכסה שקר וגנבה=-

-=יש הולך בדרכם לשנותם  אבל כבר הובל מזה ליעדם=-

-=מחירת חמצ לגוי  היא תפיסה גלותית=-

 

-=דעות -זה לא מתכון לגלידה שכל מה שתערבב יצא מתוק -=- כי אם המ הגורם לחיים ומוות, אף כי לעיתימ חיי צדיק הם במות רשע=-

-=הגישה של עבודה אישית ולא לאומית  זו תולדה של תפיסה גלותית=-

-=בחייכ   שימי נא לב  כי המ ממש זונימ אחר התורה בלהט עיור  גמ עד כדי נטיות לתועבה

מה שונה כבר בינ השליח הנוצרי  לשורש נחמן הנשמה השלוחה

נו בחיכמ תתעוררו כבר  אתמ מתענגימ על גלישה לשאול תחתיה=-

-=שמחה  עלולה להרתיח  אמ אינ בה צדק או היא איננה במשפט=-

-=אני מניח שמשה היה סוקל את מי שהיה פוצה פיו להלל ככ את שורשי נשמתו

אוי  עמי עמי   עד מתי תתנחמ משיפלותכ בחיק תרבות אויבתי=-

-=הרבנימ כמו הזרוע המדינית  עמדו נגד ההתישבות היהודית   רק כשראו פנ יקומ להמ תחליפ נבדל מהבליהמ  החלו מדברימ בשבחמ לחנפמ בערמה מעומק קרבמ=-

-=הזנות שלכם אחר הבלי רבייינו  היא כל ככ שקרית   עד כי ברור כי הייתמ אוחזימ בה גמ נכח ידיעה כי היצור הזה לא היה קימ מעולמ   ,   אבל  שפל פתיות אמונתכמ  לבושת דחק השלטון=-

-= פתח כבר  את הספר הזה  מחוסר הסכמות הרבנימ  אשר אתמ כה הרבה מדברימ בשמו  אכ לא ממש מכירימ תכנו   אולי תצליח להבינ אט אט =-

 

-=לא ניתנ להיות מאמינ  ישר לב  לאורכ זמנ   בלי לכפור בהבלימ הרבימ שהודבקו לדת בכל הגלויות עד לימנו אנו    וכגודל האומצ אל האמת  כנ גדל הצדקות להבינ

אבל  ..נו נו  אמ לא הייתמ מקימימ פה מדינה כל ככ אכזרית  המ לא היו נלחמימ עוד על הבלי תנחומיהמ

אז אמרתי לאמר  רק אמ נאזור אומצ לשנות  את יסודות התרבות של שני הצדדימ   נשכיל לעודד את שינוי נסיבות האילוצימ=-יש שכר ליוספ

 

-=אני למשל מעדיפ להתחבר לתרבות החימ של יוספ הצדיק  אבי   מאשר להתרפק אינ קצ על קבר מיתת היחודי=-

 

-=אני, בשונה מחילוני() רוצה להכאיב לכ בנטישתכ את ההבל לטובתכ

כי יש תחליפ נכונ באמתחתי, יש אלהימ בישראל, אל אמת הוא, אלהי אברהמ הוא

וכל סורה מאמת דרכו כהטבעתו היא ככל דבר הבל אשר עוד יכזב להוליד הרבה סבל

חדול מהתנחמ אל הבלימ, חדש נאמנות אל אלהימ חימ=-

 

-=אשרי החילונימ אשר לא מתדיתימ נגד כל מרצה  כי לא מאבדימ בתולי ראשמ מול כל תכחת הבל    כי לשמר את מרצ נעוריהמ להתחרד אז לדבר אדני באמת  ולא להסחפ אחר כרדת פלילות אויביו עכשיו=-וכנ אשרי הדתיים אשר לא נחפשימ נגד כל צידוק יחיד…

-=תזכרי

מסכות פותחות פתח למסר הפוכ  להשתחל באותו הצידוק

אז עדיפה היא האמת  אשר מארצ תצמח להיות בסיס איתנ לרעיונ הצדק  אשר משמימ נשקפ=-

-=וירדפו מהמ גמ עד הקצה השני  באמרמ אינ לנו חלק ביוספ ולא נחלה בבנ רחל=-

-=מכובדי אבותינו זועקימ הידמות   הלא פלא כי כל מבקשי רעתנו ומשקרי דרכנו  ילבישומ בחזיונ עדינות השקר  ערמת המסכה  כאילו היא היא המשפט והצדקה=-יש שכר ליוספ

-=ויפלו גמ להחשיב כל שפלות רוח תמידית ואחיזת מעלה אחת רוחנית  כצדקות אמיתית   או אז מקצת צדקותמ הנכונה אשר נותרה בליבותמ  לא נתנה להמ לרדופ בשלמות אחר חזיונ הצדקות   ויתפתו גמ להחשיב אותה ככניעת רשעות    ותחנפ הארצ=-

-=ויהי האדמ המאמינ בטוב ורע רק בגלל חינוכ  הוא אשר יאבד תקוה בצדק האלהי    כמו אשר חסר תקוה מהצדק האנושי  הוא אשר יאמינ באינ קצ חוקימ רק בשביל חינוכ כובל ומגביל=-

-= זיהוי הרקות היחסית של תרת משה  אל מול אכזריות חלק מקדמי הדורות  אינ בה כדי להוליד את התובנה שהתורה ניתנה בכדי לדרדר את העמ עד עדיני השקר  ערמת המסכה   כי אבות אבותי למענ האמת הצדיקה  קדשו גמ מלחמות גבורה   ובטח לא זעקו עד השמימ  סתמ בשביל להדרדר לתרבות של שתיקה=-

-=אילוצ חקיקת חוק  זה רק מתנת עונש של ציונ דרכ כבד   לבל יסורו שוב הרחק מהצדק הידוע מעולמ ועד=-

-=וישגו בבהלתמ לחפש את היחלשותו של כלל האדמ  כי איבדו את האמונ בעוז יעיל המוטה רק נגד רשעותמ  ויצליחו אכ חלקית  ויקומו מקצת מחוזקימ להתנשא על חלישותמ   וגמ המה עצממ נדחקו לתעב ולרמוס כל עוז צדיק  אשר לא הושפל לחפוצ כמותמ  כי איבדו אמונ בצדקת כח האדמ=-

-= אולי יש מהם כאלה שכמעט באמת מאמינים בבא גואל אבל אני מאמינ בצדק שהוא ירצה להמליך=-

-=ומקצת המונמ זועקימ לעברי עצור  ולוחשימ אל תכנע להדיפתנו כי להישענ על דחיפתכ  ומהמ גמ אטמו אזנמ בידמ ויפתחו מבינ אצבעותמ  וירטנו חלקמ מי בכלל אתה ולמה רוענו לו הטעונו לשמ   ויביטו אומר  דבר צדק מוכח גמ אמ מלב רשע   ולמה נתעה אחרי רועימ כדושימ דוברי הבלימ=-

-=ואתעיפ גמ נגד תמימי דרכמ  על כי הותשו רק מרוב בעיות פתורות  תחת הימנעות מראש מיסודות מוטעות=-

-= ואתמ עוד אומרימ בכל לב נואש  שנבראנו בשביל להשתקע בלימוד תורה

אוי אתמ עוד בתפיסה הגלותית הזו

כאילו המכונה נוצרה בשביל לקרא בה את הוראות היצרנ=-המעוותות

גמ-=התרפקות על אהבת אלהימ  הבורא  את מעשה ידיו  האדמ   היא אמורה להיות  כתוספת נחמדה  ולא תחליפ לאמונה בצדקת התורה   כי התורה  היא תורת אמת  מאל אמת  וחפצימ אנו כי יחפוצ כל עמנו בקרבו להמליכה  את תורת אבותנו הקדושה והצדיקה  אשר מתאימה לזו הבריאה כדרכ לכתו בה אברהמ אבי האומה  לאור אלהי ישראל אשר לשמחתנו הוא הוא גמ בורא העולמ=-

-=ויצבט ליבי לפרקימ  לראותמ את אחי פועלימ לנסות בכל הכח להלכ בדרכ עדינות השקר  ערמת המסכה   ובידיהמ כמו משליכימ את הרעה מנגד פניהמ אל ימניהמ ואל שמלהמ  וירבו כזביהמ=-

-=אבל גמ החנק הגדול ביותר  זה הגבלה אינ סופית בתכ חופש מדומינ=-

-=הרבנימ נדמו בעיני כרועימ בתכ הדיר  ולא אמצו שליטה להוביל חוצה אל מרחבי רעיה ירוקה  להביא שבר רעבונ לאומה=-

-=ויפרו גמ את דברו  בהשכיממ קומ ביומ שבתו  תחת שנת אדמ ערבה לשובע נפשו  ככל אשר יחסר לו   ויביאו את חטאמ הישר אל בית תפילתו  וימנעו מהמ אפילו עונג שתיה  וירוצו אל מקדש מעטו  להלל את שמו ולשבח את יומ מנוחתו=-

-=לפעמימ עמ בני ישראל מתנהגימ ככה  שאמ אני לא אוהב אותמ כמו ילדימ קטנימ   אני אכעס עליהמ כמו על פושעימ גדולימ=-

-=ואדני אלהי ישראל הוא חפצ במי אשר מאמינ בדרכו

שבעתימ מאשר המודע לעצמ קיומו

אפ כי ידיעת אמת   מצמיחה אמונת צדק=-

-=קיבעונ תפילה  מורה על איבוד תקוה   פנ תכלו רגשותכמ במקדש מעט  ולא יותר לכמ עוד רגש לקרב מוכנות לבנית מקדש גדול  אפ כי המעט שימר מדורות גחלת כמיהה למרובה   אכ פנ עתה  תחסומ הגחלת בגופה  את בערת כלל האומה למצופה=-

-=זעקת התבגרות בנער  מורה על סתירה פנימית בחינוכ ההורימ

   אולי אפ על כי לא תעבו מספיק דרכי אישימ מנוגדימ=-

-=אני לא נגד מי שמתפלל שלושה או יותר תפילות ביומ   אני נגד מי אשר מאלצ את רגשותיו לככ  ואפילו כלל לא מצליח לחבר את הגיגי פיו למחשבות ליבו  ועוד מכליל את כל אשר לא מתפללימ בקביעות מבני עמו  כאילו להוציאמ מעול עבדותו   ויוסיפ עוד לעג על יוצרו  כאילו דורש הוא מכל יצירו להתחננ על נפשו  ולבקש גמ טוב לעמו  בכל תחומ כמו לגשמ  מבלי אשר בכלל דאג באמת מחסרונו=-יש שכר ליוספ

-= לנסמכים על שקרים  רע מיצוריו  וגם מאלהים לא טוב   ולאוחזים באמת טוב מאלהים  וגם מיצוריו לא יוכלו הרע לו במתמשכ =-

-=ויצביאו לי סנגוריהמ  הנה לבמ בוער דברי גאולה  ואתאמצ להוכיחמ כי יצא מפיהמ זהב חלול ובליבותיהמ בערה בתכ מימ   ואתפלל לנגדמ הנ לו יאמצו ככ אל האמת עוד בחיי  ויטו ככ רגשותיהמ לאלהי אבות אבותמ=-

-=לא כל השאלה באיזו יראת ענוה אתה מתפלל אליו   חלק גדול מהשאלה היא  במה אתה בוחר להאמינ כציוויי דבריו

אז השאלה היא  מה מכילה אלהותו  ורק אז כמה אתה באמת מכבד אותה=-

וזה חדות אומצ החשיבה הטהורה באשר לקשירות תפיליןנ ההנחה

-=בתנכ גמ כתוב   כתבמ על לוח לבכ  ולא זכור לי מישהוא מנתח את בטנו ומחפש בה איזה קיר לכתוב עליו

   כי לעיתימ המשל המנותק מהמילימ  זהוא פשטות מסר הדברימ=-

-=קראות מאולצת  זה סתמ אטימות לב   כי נאמנות לאלהי ישראל בלא לשכל הישר  זה רק נאמנות לחלישות לבב  בראש מושפל=-

-=ובאמת  רק אדמ אשר יתאמצ לידע  וחותר אל האמת ואמיצ לאחוז בה   אכ הוא אשר ממש יבינ=-

 

-=כי רבימ ממכמ החושבימ בליבכמ   כי אינ עוד טעמ להאמינ בו  ללא מערומי הבלי רועיכמ

ואני אומר  רק מי שבאמת לא מאמינ בו  בצדקת דרכו   ישתוק להאמינ לכל המשקרימ הבל בשמו

"צֹאן אֹבְדוֹת היה [הָיוּ] עַמִּי רֹעֵיהֶם הִתְעוּם הָרִים שובבים [שׁוֹבְבוּם] מֵהַר אֶל גִּבְעָה הָלָכוּ שָׁכְחוּ רִבְצָם."=-

 

-=מי שפוחד ונסוג משאלות קשות   עוד יכאב כשיגיע לתשובות שקריות=-

-= כמו שהרמבם אמר פעמ    מי שמאמינ בכל המדרשימ  הוא פתי   ומי שלא מאמינ  הוא כופר   אז אני לא כופר ולא פתי  אני יודע שצריך להתמודד איתמ כעמ דברי בני אדמ  חלקמ עמוקימ  חלקמ עדינימ  חלקמ אפילו סותרימ ומרגיזימ   אבל זה כבודמ  וציבור הנפתה מדי לקדשמ  הוא זה שמבזם    כי ברגע שאנחנו הופכימ את זה לאמונה עיורת  אנחנו נופלימ בפח  והשלטון שמח עלינו =-

-=בבחינת בנ אדמ   יש את עצמ התעוזה ברדיפה אל הטוב  ויש את מדד הנכונות בהתאמה לאומצ אל האמת=-

בראשונ מעט ניחמתמ  בשני מאד לוכדתמ

-=ויהי כראותמ אותו -הפלישתימ את שמשונ- ויקחו שלושימ מרעימ ויהיו אתו  בעת חתונתו עמ פלישתית אשתו

 נחמדימ נחמדימ  לריב אינמ אוהבימ  ואפילו לחבק זר המ יודעימ    אכ אל ראשיהמ סרני פלישתימ המ שומעימ  ולכל פקודות רוע מעלליהמ המה סרימ   ואפ כל לחישת התקוממות על הבלי דרכיהמ  מיד משתיקימ ולא מעזימ

אז מי המ בכלל כי יצטדקו לטעונ מה אשמתנו  ולא מידנו החטאימ  ואולי כי אנחנו רק חילימ זוטרימ  כי אזרחימ ממוסכנימ תומכנימ=-

"וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיהוָה הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה."

-=גדל ההבנה כגדל הצדקות אחי

כי נאמנות לאלהי ישראל בלא נאמנות לשכל הישר  היא רק נאמנות לאטימות לב=-

לשכל הישר  כדרכ מחשבתית   לא כרעיונ נעול פרטנית

 

-=גמ לו אפשע  אז אלהי  יכבדני  אמ בלב שלמ אחשוב כי זהוא רצונ תועלתו

אבל הרבה לפני פעולתי הוא יפתח לי פתח אמת להבינ את דרכו  ואחפוצ כנס כגדל צדקתי

  צביאל  אני מרחמ שאפילו אתה נפלת לבור הפילוסופי הזה  של אינ אמת  וכל אחד והבטו

 והאמת  שמאחורי הדברימ  עומד שוייון מעוות בינ כל אדמ  ואז אכזבת חוסר דעה אחידה בינותמ

אבל אדונ כל הארצ יודע  שרשע  ירשיע גמ בלי יכלת להבינ הפוכ בתרתו  והצדיק יריח איזה אדמ ירא אלהימ יותר באמת במחשבתו

הלא

אדמ שרוצה למאר על דברת האלהימ  לא תרצח  כי זהו רק משל   הוא באותו מידה או אפ במידה מושחתת הרבה יותר  או אפ בקלילות יתר  הוא יכל לומאר על דבר כל רב  בנ אדמ  אשר יומאר לו שזה ציווי מעשי ולא פיוטי  כי הוא דבר את זה בצחוק  או לשעתו  או ברגזו  או ברעיונ  אן בשאר רוח  אווו

אז עדיפ כבר להשאיר  את דבר אלהימ קדש על מכונו  ובאור האדמ  תמיד פתוח לדיונ  כגדל צדקת הבנתו  ואומצ ליבו אל אמת רצונ יוצרו

כמו "וַאֲמַרְתֶּם לֹא יִתָּכֵן דֶּרֶךְ אֲדֹנָי אִישׁ כִּדְרָכָיו אֶשְׁפּוֹט אֶתְכֶם בֵּית יִשְׂרָאֵל." אז למה בכלל לומאר  -בדרכ שאדמ הולכ בה  מוליכין אותו מהשמים-=-

 

-=אבל מה החכמה לאחוז בשקר בגלל פחד מהספק

אהה אולי כי אבדה לנו הזכות לאמת  אז אחזנו בחזקה  בדמה  שלפחות יזכיר לנו פעמ שיש כזו =-

-= אבל הבטחה כי תרת משה לא תשכח מפי זרעו  אינ    המשפט הזה הוא על שירת האזינו  ואיננו הבטחה  כי אמ בקשה  שימה בפיהמ  למענ לא תשכח מפי זרעו   ואכנ אמנה ההגיונ הוא שכל החפצ  הוא יידע  אחרת מה ירשיע את הרשע  ואיכ צפי מצדיק   אבל גמ כגדל הצדקות כנ גדל ההבנה    וכנ גמ כל צביעת היסודות מהרבנימ מדורות  היא לא נחסמה מאלהימ ואדמ  רק על בסיס הגנה על הכתוב  וסילופו  אכ נפרדות ממנו   למענ אשר אוכל היומ אנכי וכל איש ישראל   כי יהיה לנו אנ לשוב=-

-= נאמנות לאלהי ישראל ולשכל הישר   לאורמ צועד איש אמת מעמ ישראל  =-

-=דת  באשר היא  היא סבכ ענפימ פרוע  הצומח על גב שורש חטאת עצ הדעת    תורת משה היא ממש לא דת  כי אמ תרבות אמת של חיימ קדשימ  לילכ בדרכ צדיקימ לרוח האלהימ  והחוקימ בה המ רק ציוני דרכ להולכימ בתמימ  כמו רעיונות גדולימ המאירימ נכונה את בחירת המעשימ  אשר לא מראש נכתבימ  כי בכל מצב בחימ המ מחדש נשפטימ   כי לא מנ המוכנ בעצ המה נקטפינ =-

ובאשר  ל ס י יי ג י ם ו ל ג ד ר ו ת

-= ומאחר וחתירה בצדקות  תגיע אל אותו יעד הבנה  גמ אמ במעט שינוי רמה   או אז אינ הצדקה מראש לאינ קצ הגדרה  כאילו לאלצ את הבנה שונה  בזמנ שבאמת זה סכלות לאלצ הליכי רשעה    כי חתירת רשע תגיע אל יעד אחר  ואחר ככ עוד חפצ לו לחסומ אחרימ הליכי סורה=-

 

-=אפס כי גמ כל רודפ צדק הוא רשע  אמ לא במשפט אמת ואמונה=-

-=חוקי האלהימ המה ציוני דרכ אל הצדק  המ לעולמ לא מחסומימ למרחב השיפוט
כלומר  לא אמ רק תעשה ככה וככה  אתה בפנימ   כי אמ רק לו תאמצ לבכ גמ תמיד לשפוט באמת  מתי איכ כמה ולמה=-

-=בראשית כללימ  נועדו להקל על הדרכ   לעולמ לא לעצור להצר אותה=-

-=ויאמרו לי  אסור אסור  זה גמ זה וגמ כל אלה ואלה  אסורימ

ואזכירמ כי באמת  יש איסור להוסיפ אינ ספור איסורימ=-

-=אינ שתי אבנימ באותה צורה ממש ללא הבדלימ   לא נמצא בעולמ שתי מקרימ ממש דומימ ובכל פרטיהמ שוימ    אז שפיטת צדק היא בכל מקרא לגופו ולא ניתנת להיכתב באינ קצ ספרימ וספריות=-

-=מחוסר יכלת  אל נא לשכוח את השאיפה   ומקוצר התאמה היזהרו נא מהחלפתה=-

-=השגת צדק דרכ רוב חוקימ  במקומ על יסוד קדושת אנשימ   זהו זה חטאת עצ הדעת    ונפתות להאמינ בנורמת המנהגימ  אחר להט אחיזת הנשימ   זה זה עקב איבוד תרופת והוא ימשל בכ    -ואלה מולידימ שברונ לב   כי בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ  למענ לא בעוולתה תשלח ידכ=-זכרו כי יש שכר ליוספ

- ויניעו גמ בשמ החוק והסדר  חנק שבעתימ ופי עשר -יששכר יוספ

-=אני ממש רוצה שיהיה לכמ עוז  ואני כל ככ רוצה שיהיה לכמ אמת   אוי ואוי אמ תרכשו אמת בלי עוז   ושבעתימ גרוע אמ תאספו עוז לפני אמת=-יש שכר ליוספ

-= יצור חי  מוכנ לקבל כל סבל  בשביל להינצל ממניעת אי זה שהוא חלקיק יצר =-

 

-=הפשע הוא לעיתימ הרע האילוצי של החוק הפרוצ  כי בכליאתו צפוי פיצוצ    אז הרעה היא לעיתימ מידי העמ  אכ התמדת רגילותה הוא לרוב כתוצאת נוהג ראש שלטוני=-

-= ככ

שהדת היהודית והקראית של היומ  היא הנראת הקרובה הכי קרובה לתורת משה

 אכ בפועל רחוקה היא מרוח תרבותה  כרחוק הירח מהשמש=-

-= אבל על גב מסכות וגינונימ  הלא כל גחמת עצלות ועיוותימ  תהא בינ רגע מוצדקת בשמ הבל והבלימ

ואז  אמ עוד ישרדו   מישהוא יאלצ לנער את השני אל המציאות הכאובה  ותחת אילוצימ  הכניעה  משמימ לא ממש מתקבלת כתשובה טהורה ברוגע ושלוה

וכל ניפוצ פתיות האמונה  גמ  עוד תדרוש את האכאבה שלה

אני גמ מודע למשמעות של כל אות ומילה  אכ אינני נסחפ לראשי תיבות ומשחקי -גמטריה- עד להשחתה=-

-=תורות הנסתרר ביהדות   מנסות לענות על שאלות שתרת משה רוצה להתיר פעורות=-

-= תביני כבר   הטובימ שבהמ לא באמת מאמינימ בקיומ אלהי ישראל  אז מבקשימ להציל מעט מטוב תרבותו הנשכחה   והרעימ  עוד מצטבעימ בשמו להרתיח קדרה מעוותה =-יש שכר ליוספ

-=את לא מבינה אותי

גמ אני יגיד ביומ שואה להוריד את הראש ולהשלימ עמ מעט הרע  פנ להירמס תחתה  אבל כעת זה הזמנ להילחמ בתרבות מחוללתה  כדי למנוע את הכניעה תחת זרועה

"וּמַה תַּעֲשׂוּ לְיוֹם פְּקֻדָּה וּלְשׁוֹאָה מִמֶּרְחָק תָּבוֹא עַל מִי תָּנוּסוּ לְעֶזְרָה וְאָנָה תַעַזְבוּ כְּבוֹדְכֶם."=-

-=את לא יודעת עוד כמה רוע עוד יכולימ להאכיל אותכ בשמ העולמ הבא

זה להכניס למשואה של הצדק נתונימ שלאיש אינ עליהמ באמת שליטה

והתוצאה אכזריה

אני מבינ לליבכ שמהעולמ הזה די התיאשת   אבל נסי נא לשנותו  במקומ לברוח מצדקתו=-

-=ורק בימי בחרותי זכיתי להבינ   אני לא כועס על זה שאתמ משקרימ  אני כועס על זה שאתמ תומכימ בתרבות כזו שתאלצ אותכמ לשקר=-

-=תנ רגע להוציא את העצבימ על מה שאתמ מיצגימ

תתרחקו תעופו לאלפ אלפי עזאזל  לא ביקשתי קרבתכמ עמ שפל רפיונ תרבותכמ   ונטע זנוני אבותיכמ עוד יסיר נא אלהי וישבור נא את קשיות עורפ בניכמ

כעת הבינני נא בנ אדמ  שאני אינני מבקש דת של מענה עכור לערב תרבויות נכר המצב הקייים

אני חותר לתקומת הממלכה הנשכחה   לצדק הטבעי  המתחבר לאמת היצירה   כרצונ אלהי ישראל אדונ הבריאה=-יש שכר ליוספ

-=הדת החדשה כזבה ברבימ  אשר המה בורחימ ממנה  אכ לצערי רבו חלושי הלב הנסחפימ אחר הצגתה כאילו היא לתורה הקדומה  ואז ממנה שוב לחילוניות הבריחה  אבל גמ לא נסתרו מנגד עיני מקצת גבורי החיל המשכילימ לקושרה כתגובת מענה לתרבות החדשה הנעורה   ויסוגו גמ מנה הישר לתרבות אדונ כל הבריאה=-יש שכר ליוספ

-=ויעדיפו גמ אחדות סביב השקר  מאשר היבדלות על דבר האמת   ויהי השקר מתפצל לקבוצות מאוחדות סביב יריבותמ  וגמ מעט האמת המאחדת כמעט ונשכחה מליבמ=-

-=פתיימ  קרעתמ את ליבי

לטעונ שבימנו אינ עבודה זרה ביהדות  זה כמו להגיד  שבעולמ הזה אינ יותר שנאה וקנאה חסרי הצדקה    ולהתעלמ מעומק סבך צביעות ההסתרה

ולטעונ שבימנו אינ כמעט גילוי עריות ביהודימ  זה ממש להצחיק את הסבתה של חופ תל אביב וסביבתה וכל החימ בקרבנו מתימ לאורה

ולטעונ שבימנו אינ כל ככ שפיכות דמימ בארצ יהודה  זה כמו לטעונ שאריות באזיקימ אינ יותר טרפ בליבמ  זה כמו לחשוב שאבנ לעולמ לא נרצחה ולשכוח שחימ ביסורימ זה רע יותר ממות  והתעלמות מיצרימ זה תועבה

גמ כנ תעתועי סגופי הדת הגלותית שבעל פההה=-

-=אני מעריכ כל מאבק לעצירת הסחפ בסכר  אכ זכרו נא כי דרוש כבר לתעל מאגר עמוק=-

-=אוי  אני לא בא מעוינות  אני מבינ אותכ  אני הייתי שמ  אני גמ דבקתי באותה אמונה בעוצמה  פשוט גמ רציתי לממשה  לקרב מלכותה  לקחת עוד צעד קדימה לליכוד האומה  ואז התברר שבכנות היא נרא חלולה   זה אילוצ ממש לנוטשה לאומה נכריה ולחדש נאמנות בצדק לאלהי ישראל  אדונ הבריאה=-

-=וגמ נאמר ב-וידאו- בהרצאה   רגע מתיקות של תורה  פתאומ מוחקת שנימ ודורות וגלגולימ של חטאימ ועוונות

זה לא אמינ

זה מאבד הרתעה

זה מחנפ  כל לחימה נגד הרשעה

ככה לא בונימ מחדש ממלכה צדיקה=-

-=מה זה כאילו רק לא ניתנ לעבוד איתה  אני בנערותי חפצתי אפ ניסיתי כמו הרמבם לסכמ את כולה מחדש וככ לחתור לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת   אבל לא יכולתי עבוד עמ סילופה את דברי אדני אלהי  אלהי אבות אבות אבותי=-

-=ויתירו גמ לחבריהמ מעט קדושה  כי חשבוה חלפ לרוב תורה נאמנה=-

-=כזל יש להמ פה ושמ משפטי חכמה  קצת דברי טעמ  אפילו מעט בינה  לעיתימ גמ מנגינה ואוללי אפ חתירה מועילה   כל זה לא תחליפ לאמת  וכל אשר כאלה לא מכסימ על חוסר אמנה=-

-=כיבוד האמת נמדד בהיבדלות ותיעוב השקר   ואהבתה מתבטאת במיאוס השקרנימ=-

-=עד שהבנתי  למעשה  מי שלא משקר בדור נבל  הוא לא צדיק או לא חכמ   כי רק הרשע יחשופ ליבו  והצדיק החכמ הוא יעז פניו לשקר בכל כנות לבבו   אבל גמ לא ינטוש שאיפת אמת גלויה לעני כלל עמו=-יש שכר ליוספ

-=וקטנו אחי מהבנ  כי כמחצית הרגע לאחר כיבוי המשרפות   כבר עמל השטנ לכבוש ליבנו בתרבוית הבל נוצצות  להשיבנו שמה מהרה לדרכ אנחות=-

-=והנה על גב הגישה הפחדנית הזועקת בשמימ היא  כי התרה לא בהישג ידו של האדמ   קמה טענה כפולה  לבוז וללעוג לכל המאנישימ את הברא  לפעול כיסודות מנהגי בני האדמ   כאילו לא הוא כליבו בראמ  וכמחשבת תרבותו יצרמ כולמ על חלקמ=-יש שכר ליוספ

-=ויתקרו גמ מאלה בפני בינ רוב תלאותי  מיטבי השקר  החושבימ בליבותמ כי אלקימ נברא בשביל לחלק להמ מתנות רגשיות  הלא יכזבו במ אלה לאנחות=-

-=ואפתח פי על המתהוללים רגשותיהמ להבל הבלהימ  ואומר בקול גדול  וכי אי זה נקודה באמת אתמ מאסתמ  עד אשר את יתרת רגשותיכמ המוגבלימ הלי הבל הטתמ=-

-=רק המאמינים בשקריות תורתם  הם מפלפלים לשנותה ולהתאימה לכל דור כלבם הרע   אך מי אשר מאמין בתורת אמת הוא ינסה להתאימ את הדור אליה כליבה הטוב=-

-=אחרי אשר השכל הכניס את האדמ לדרכ   עליו לעורר את הרגש בשביל לא לסור מנה=-

רק  השאלה היא האמ מראש השכל הכניס את האדמ בהצדקה מספקת  והאמ הרגש לא נועל את שיפוטה

כלמאר זה אמור להתחיל הפוכ

-=אנשי הרוח בצדיקימ אשר בעמ ישראל  בוחרימ בתורת משה כי מבינימ לעומק טובה  ומודימ גמ אחרי כנ על דבר אשר אל חי הוא יוצרה    המונ האדמ בעמ חפצימ בה כי מודעימ לאלהותה המקיפה בקשרה לאדונ הבריאה  ופתאומ גמ אחרי זאת פוגשימ בטוב שליטתה    ואחשוק גמ את כל בני עמי אנשי רוח  המוכנימ בליבמ גמ לעשות הכל למענ יוצרמ  ומיושרי אומצ מאביהמ מלידתמ=-יש שכר ליוספ

-=רוב השבט היהודי בגד בקשרו לאלהימ  כי חפצ רק בהבנת תועלת מצוותיו   וחלק קטנ מנו בגד בקשרו לאדמ  כי חפצ רק בשמועות ציוויו  ואנשי האמת בודדימ מקרבמ חשקו חתור לקימ ולהבינ את כל מצוות האלהימ  לתועלת יציריו ויוצרמ=-יש ליוספ עוד שכר

-=ויש מהמ דתיימ  כפתיונ  פנ ידרשו באמת אלהימ  מפחידונ   וחבריהמ חילונימ רוגזימ עליהמ כי בנ כה אינ באמת דרישה טוענימ לעבריהמ=-

-=כי בגלל כי הכתירו אותמ על בסיס קיבעונ  בחרומ גמ על בסיס קיבעונ  והנה לא הפתיעו הנבחרימ ויבטיחו גמ בלא נבואה  כי בנחת יבוא גואל וכי איש איש מעבודתו לא יופרע    כל זאת למענ עודדמ המשכ בשגרה משכיחה  וקדש גמ חיימ מתמשכימ ולא רק למענ מלכות גאולה=-

-=ויתגאו גמ במצעד צאה  ויהו בעניהמ כמבשרי גאולה   ויאשמו כל אחיהמ אשר דחקומ הפינתה  רק כדי לאזנ את גדל הבלי סילופ תורת אלהי אבותיהמ=-

-=וירוצ הרשע אל מחצית הצדק  בשביל לצוד גמ עמו את חלושי הצדיקימ=-

-=אוואהה  גמ בצעדות השואה כולמ סברו שרצונ האלהימ בראש עדרי ומושפל וחסר התקוממות    אהה סליחה זה בכלל קרה אז  ואסור להזכיר מזה  זה בכלל מעולמ אחר  בידי יצורימ אחרימ מהיסוד אשר גמ מניעיהמ ויצרי תרבותמ בכלל בלתי נתפסימ לעדינימ כמונו    ובכנ זה קרה כאנ וכעת  כי איבוד האמונ במשפט הצדק התנכי  הוא עד השמימ זועק  וכאנ בארצ עוד צפוי להתפוצצ=-יש שכר ליוספ

-=טוב שלומ כוללני  ממלחמה סתמית   ומערכה מדודה למענ הצדק טובה שבעתימ משניהמ=-

-=ויהי בינ חנותי חישבתי בליבי  לפחות על החותרימ לבנית מקדשו אתפלל נא בלב שלמ ביראתו  אכ ברוכ אלהי חוננ כל בינותי אשר לא הסתיר מנגד עיני  כי  אלה המה שואפימ אל סדר עולמי אשר בית המקדש הוא המגדל בבל שלו  המ לא באמת מאמינימ באלהי ישראל ובצדקת תורת משה עבדו=-

מי יתנ כי רק עדינ לא

-=ואביא בחשבונ ואראה גמ חילונימ החפצימ לנתק את כל העמ  עד כי מידמימ בהבל גמ לדת למענ לא יבושו עיממ גמ גרימ=-

-= החכמה היא להשאר גבר כאלהימ קטנ  וצדיק   לא מושפל כאבנ וחסר רשע  כי שוה לריק =-

-= ורק אדם אשר מנצל את כל חכמתו בינתו ודעתו לידע את רצון בוראו ככל הכתב בתרת משה עבדו   הוא אשר באמת לא עובד כלל את עצמו =-יש שכר ליוספ

-=ויענ כי שנאו מכזל עדיני השקר  גבור ציד אהוב לפני אדני אלהימ  אז קנאוהו בדרשותיהמ להיות המלכ הרשע של אור כשדימ  המורד באלהימ ומשתחוה לאלילימ והשורפ את אברהמ כנאמר הוצאתני מאור כשדימ  והאמ אולי גמ תרח ואברהמ בנו ולוט בנ הרנ בנו ושרה אשת אברמ בנו יצאו מאור כשדימ מתוכ בערת האש אשר שמ וימת הרנ בארצ מולדתו באור כשדימ האמ הוא נולד באותה מדורה או אולי כל ארצו נקראה על שמ אותה מדורהההה מהמדרשיהה  וממתי אור זה אש=-

-=ויש גמ מיעוט זועק על דבר צדק  נגד רוב דוממ לנכח עושק   ויצוה אלהימו לא תענה על ריב לנטות אחרי רבימ להטות  כי בדברי ריבות   ופנ יהא זה אחרי רבימ לרעות=-

וזאת הבינו דוברי הבל

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי=-

-=יש אנשי אמת בעלי ענוה  חותרימ להבנה ומודעימ לחוסר שלמותה   ויש ממחצית חלקי ה-פזל- משלימימ תמונה מעורפלה=-

-=וישלחו גמ איומ רגוז לעברי  איככה זה תעיז פניכ לשלח לעברנו מילות כה חדות וחריפות לזעזענו   ואשיב על אפ אהבתמ   הרבות מנ השלומ  חפצתי הקרב למענ הצדק  ואינ קצ תשורה לתקומת מלכות אמת ואמונה=-

-=ואחזה בתמיהה גמ מהמ נואשימ  בדרכ זנות חפצימ המלכת האמת  ואלחש למ כי דרכ כזבימ היא גב רקוב למשענ האמת  גם לו  יכל להיות שיש מצב שאולי יגיעו אליה  כפגר מת=-

-=חימ יש גמ מתחת למימ  ובכל זאת האדמ נברא מהלכ בתוכ אויר צח  ולא תחת מימ מעורפלימ=-

-=ויהא כל פלג ורפש חלק  מיתממ בשפתו על כלל העמ הפרודימ  הלא מימי אז הייתמ קשיי עורפ אטומימ   ויחניפו גמ תרבות ודרכ  במעלמ באמת אלהי ישראל=-

-=אני רק ילד תמימ ומתוק שמבקש את הדבר הכל ככ בסיסי הזה  עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת   ואחדות סביב ההבל  זה פירוד גדול =-

-=אני לא מהעמ היהודי   אני ישראלי ולא ממדינת יסראל  כי אמ מארצ ועמ ישראל  אולי אפרתי אולי דני  אולי אפילו בנ השבט היהודי=-

-=יהדות יהדות  ממתי העזו לצפות ממנה בפה גלוי  ליצג חימ של היבדלות עיורת ממות   במקומ המתת נקודות הבל מהחימ=-יש שכר ליוספ

-= כי יהודה זה שמ של שבט  לא של עמ   על כנ עוד מימי אז ברכו משה רועה ישראל -ואל עמו תביאנו-  כי רחק לעיתימ עד עדולמ  וירד אז מאת אחיו =-

 

-=ולעמקו של רעיונ  אגלכ  כי רק אחרי אשר השחית שבטו של יוספ את דרכו   ניכונ יהודה המודה ועוזב ושובב  לשלוט על ראשו  ולבסופ  אלה גמ אלה סרו מעל פניו כי גלה ישראל כולו מעל אדמתו   ועוד זעפ הנביא על יהודה  בטרמ צאתו  צדקה נפשה ישראל מבגדה יהודה אחותה

והיה כאשר ישוב ישראל אל אמת אלהי אבות אבות אבותיו  ..   אישי תקראי לי  ולא תקראי לי עוד בעלי=-

-=ואמ עמ ישראל החליט פתאומ להחליפ את שמו לעמ יהודי  איככה יטענ על אספסופ ערבי ממציאימ שמ פלשתיני=-

-=אני לא בא להתנשאות כאילו צדיק אנכי לבדי   אני רק אומר  הידמו נא ועצבו גמ אתמ את משפט אלהי צדקי=-

-=המשגה הגדול שלכם הוא כי אתמ מקדשים את אלהים בלי הקשר לתורתו  ושפטים  את תורתו בלי הקשר לאלהותו  להפך ממשה הרועה הנאמנ  אשר הציג את התורה הנכונה מפי אל אמת=-

ולזאת הבינו נא פעול תועלתנית

—=הפשע של הרעה קטנה בלא תועלת   הוא מאוס משמימ יותר מאשר הרעה ענקית בחישוב תועלתני הזוי ובואש  וזה מקור כוחה של התרבות המערבית המתחדשת  מעל התרבות הישנה והננעלת=-וכנ הכזלית המתפלספת מעל התנכית הנאטמת

-=וההמ חרדים יותר מדי בלי לעצור רגע  ולחשוב מהו באמת דברו=-

-= אמת ושלמ   אני לא חושב שהאמת דרושה להידחק מפני השלומ   להפכ  אני לא חושב שיש בניהמ ניגוד  אני אפילו חושב שבלי אמת אינ שלמ  ובכלל המ לא קימימ אחד בלא השני

אמת ושלומ  כי מרגיז שאנשימ חולמימ על שלומ בלי אומצ להלחמ למענ האמת=-

 

-=ויחשובו מנ הגוימ בחלופ כמה אלפימ   עדיפות להיות חטאימ לאלהי ישראל  מאשר נאמנימ לאלילי נכר   כי מעדיפ הוא שבעתימ  הליכה בדרכו  מאשר הבנה קצת את רוח תורתו

ויתנחמ מעט בחטאמ בלב חצוי  ויכעיסוהו גמ בסילופ הצדקת פשע בשמו=-

 

-=מאחר ואתמ בחזקה אוחזימ בשקר   אז טוב שתחשבו שיכל להיות גמ ״אמת אחרת״ וכל אחד והאמת שלו   אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו לנסות להלחמ במלא העוז על האמת אשר אנחנו יודעימ כי אינ בילתה=-י ש  ש כ ר   ל י ו ס פ

-=הסוביייטימ מאמינים שאללהים  אמ ישנו  לא ממש רוצה שנדבר עליו  וזה כנראה די נכון  אחר כי אנחנו מדברים בשמו כל כך הרבה הבלים=-

-=אני מודע לקושי  לקיימ  את כל דברי תורת משה  בלי די מסורת ובלא פה   אך במסירת אבותינו מצאתי הבל די הרבה  עד כי אמרתי לאמר  מחוסר ידע  אל נא בהכרח לדעת שקר כה רפה=-

-= שנימ לקח לי ללמוד  שלא תוכל ממש להעניש אפילו עובדי עבודה זרה  לפני אשר ניתן להמ תחליפ בדמות עבודה קדושה   כי עונש הוא רק פרי חתירה לשינוי עתידי  אפ סביבתי  אז הקלה על שינוי העתיד  חשובה היא גמ יחד עמ צידוק הכעס על המצב מהעבר    וההוה צועד=-

-=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אנשימ היא אשר תוליד משפט אמת=-

-=וכשזוהי החילוניות שלכמ  טוב כי רובכמ דתיימ  ומשזוהי החרדות  טוב כי נותרו עוד חילונימ  ואני בצד ואומר  הלא טוב לכמ תחת כל המאזנימ העזימ הכואבימ והחסרימ האלה  להיות לתורת משה עבד אדני באמת נאמנימ=-יש שכר ליוספ

-=בושה גדולה לדת היהודית  שבני עמה ה'ציונימ' הסרימ מנה  המ המ שהצליחו לשוב ארצה לשליטה  כאילו הדת רוחפה ומנ הארצ התנתקה=-ויעלו גמ איתמ אל לא אלהה

 

-=האמינוני נא אחי הנפחדימ הלי גבורה

בעודנו אוחזימ בגינוני גאונ עוז  בהבלי הדת הגלותית גמ בתכ ארצנו אנו   ככ יקבלונו אויבנו בחיבוק זעפ ערמומי  ומיד יפנו אל התנשאות הבוז הילדותי  לכבול בו את כל יסודות אמונ תרבותנו

אכ לו נאמצ כנות יושר לחדש נאמנות לרעיונ רוח תרבות אלהי עמ אבות אבות אבות אבותינו   אז כצפוי בנבכי חשש לבבכמ  המה יזנקו בעקשות כל תוקף  להדופ את עוז תפארתנו    ומיד יודו וגמ יבינו  כי תש ככחמ מלעמוד עוד נגד טהר אדני צדקנו=-יש שכר ליוספ

 

-=יש הרודפימ טוב מגיעימ אל השקר  ויש רודפי אמת באימ בשלומ אל הטוב   כי כמו באמת למענ האל והנה טוב גמ לעמו  ולא פנ הבל בשביל העמ והנה מורגז גמ יוצרו=-

-=אבל אפילו יותר מזה   האלהות הזו שאני נאמנ לה  היא טובה ונכנה יותר  יעילה וצודקת יותר  גמ אמ אינ האלהימ  בורא=-

-=כל מצוות האלהימ הישנות בעיניכמ  רוכבות על גב התרבות הישנה  הבזה לכמ  ובאמת אין להמ טעמ מבלעדה  אבל גמ לא ימצא מהמ כמעט אפ תועלת עמ סורה מנה=-

ובכנ-=הנצרות בעומקה היא תנועת מרי אזרחית כתגובת נגד אכזריות השליטימ  דומה לה היהדות כתגובת נגד לאטימות   במלכות אמת ומשפט צדק אינ להמ מקומ להשלמת חסרונ =-

-=והנה נא ברור לי כי האדמ האוחז באותו שורש אמונה שקרי לאורכ זמנ  הוא בטח נבל   כי סרב לאחוז בפתח האמת אשר לו משמימ נפתח  ובכל זאת עלי לפגשו במבט כאילו נודע לי כי אנכי פותח לו פתח לראשונה  כי קשה הוא ליבו של כל אדמ להבנה מהירה=-

-=לפני המשרפות  כל ספורי התנכ נדמו בעניהמ כאגדות וגמ הדתימ לא העזו חשוב אחרת כי בגדו במסריו מדורות=-ונותר ליוספ עוד הרבה שכר

-=לבנות בפועל תחליפ יעיל  אמיתי  וטוב יותר  להבלי השלטונ הקייימ  זה דורש יכולות של עמ שלמ   אני רק פועל לשנות את יסודות מחשבתו על החימ  ככ שהוא מעצמו יטה בבא העת את כוחו לפעולה מתאימה    ואפ עמ זאת  אנכי גמ אני כחלק מנו  לא אברח מעזור לו חשב גמ יחד איתו  את להט נכונות פעולתו=-

-=ואט אט יבינ האדמ כי לא תמצא כמעט נבואה מצביעה על פרטימ  וכמעט לא תמצא פרטימ אשר לא נכללימ בנבואה   כי כגדל צדקתו  כנ עומק בינתו=-

-=ואתמ המון הדתיימ הרגזתמ  ולדאבה חלישות לבבכמ   יענ כי שכחתמ מליבכמ כי התורה תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית  משמימ הזכירוכמ כי גמ הדמוקרפיה היא אחרי הכל מדינה בינ לאומית=-

-=מסכנימ  המ כבר שכחו מה זה טוב   ומרוב שהמ התרחקו  האמת נראת להמ הזויה

    אבל אני למרות הכל עודני לשמ חותר  כי גמ בגלל הכל  את אז אני זוכר=-

-=משיח  זה קדמ כל כהנ גדול המשוח בשמנ המשחה  הוא לא אמור להיות מלכ  כל עוד העמ לא מושפל לרצות מלכ בשר ודמ   גמ אמ הוא לצאת במלחמה   כי אדני אלהיכמ מלככמ זה ישירות יותר מובחר  וכי מי מלכ בזמנ יהושוע   הוא בטח לא אמור לבא  כמו איזה סלע אש מהשמימ   הוא אמור להמשח בידי אדמ  רצוי נביא

 ופתאומ יבא האדונ אשר אתמ מבקשימ   זה נאמר ממש על אלהי ישראל בבאו לשפוט הארצ דינ צדק ביומ השמ=-

-=ננס הרוכב על גמל  לא רואה יותר מאשר יחידי המעפיל אל ראש ההר   ונוהג הגלות היא עמק  ביחס ליכולת התקומה=-יש שכר ליוספ

-=והגחלת בכלל כבר די נכבתה

  ורק אני מאמינ וכמעט ראה כי כמו הצטברו דימ סבלות חומ וחומר בערה

 וכמעט חיש נעורה תקומת צדקת האומה=-

-= ולצערי , האמת המרה היא    אלהי ישראל כמו קצ באומתו לעת עתה    וַיֹּאמֶר אַסְתִּירָה פָנַי מֵהֶם אֶרְאֶה מָה אַחֲרִיתָם     אלהותו אמורה להינשא כאנ בארצ על גב נאמניה    לרגע ממש כמו כל אליל נכר אשר חסר כל הוא ללא עבדיו     בדומה ליכולת אשר נתנ הוא לכל יצירו  לפעול בניגוד לרצונו

וחי אדני אלהי אל אמת  באמת במשפט ובצדקה

אפס כי ברגע אשר נשמת האומה כבר תיעור לחדש נאמנות לכל דרכ יצוג אלהותו   או אז  בין רגע יתגלה גמ אמת כבודו במלא תפארתו=-

-=והנה עוד יבא ויאמר   בינ דור קמו ילדיהמ כגבורימ ונלחמו נגד מחצית ממעשה אבותיהמ  וכל זאת מרדיפה שלמה לצדק  אכ בהתאמ ללמידת יסודות דרכי הוריהמ   כי אלה כמו זנו עוד מאז אחר סבל ההבל  אכ רק בנוחות לפי הווה השקר=-

-=כל שקרן הוא חיל בצבא כסוי האמת ועובד בפועלי מניעת הטוב  וכי אין תמימ אשר יעשה צדק בארצ והוא לא באמת  ואין רשע אשר ייטיב באמת טובה שלמה=-

 

-=ככ יוצא בברור  -לנוכח הפתיחות המחשבתית בדורנו-  שכל האוחזימ בכל עוז בכל הבלי הדת הגלותית  בלא טיפת ביקורתיות חיצונית   המ למעשה חסרי ההתחשבות ברמיסת הערכימ הנשגבימ שאותה הדת עמלה לגוננ רבות בשנימ    כי אינ לדת במתכונת שהיא מעוצב כיומ  יכלת להוות תחליפ לוחמה הגיוני  מנגד רומסנות זרמ שטפ נורמת המודרנה הדורסנית    וככ מצדיקימ המ כבר את השוויון בי רוב הבלי שקר וזנונימ

וכגודל האומצ אל האמת כנ גדל ההקרבה אל הטוב=-

 להפכ

-=שיכורי הדת הקשיבוני    שמרתמ על הגחלת עד היומ  תודה רבה   הגיע הזמנ להבעירה

אתמ שומרימ חצי אשר מונע את השלמ   כבר כמעט רצוי לשמור אפסי  בשביל לחתור לממלכה שלמה=-

-=כל עוד ליבנו נאמנ ישירות לו  ולא לשליחימ כאלה ואחרימ

אני מאמינ שהוא יטה לבבנו אליו  עשות כרצונו

עלינו לחתור אטאט להקימ ממלכה  אפילו אמ היא קטנה ומבודדה

אבל אמ יראו בה עוצמת טהר ואמת זכה  אז נהיה למופת לכלל העולמ והאומה  וגמ יקרא שמו עלינו לגבורה נאמנה ואז הוא יתכבד במלוכתנו לתפארה=-

-=-=-===-=ואחתור ואחזה בהמ מתחפרימ עמוק עמוק בהבל הבליהמ   ואברח ואבדל מהמ עד קצה התבל

ואתעצב אל ליבי באינ תקוה  ואתבוננ  ואתנחמ כי רק את גוי שואפ צדק  נאלצימ להערימ לו בכל ככ הרבה הבלימ  הדומימ כל ככ לאמת באמונה=-

-=והנה נא  נהג תרבותמ גמ ברמה האישית זה לא קדוש  וברמה הכללית זה בטח טמא מאד=-

-=השקר יכולימ לעטופ בו את חלק האמת   הוא לעולמ לא יכל להיות לה לתחליפ=-

-=ראיתי גמ ננס על גבי גמל  דהר אל העמק   ונכה רגלימ על ראש גבעה=-

-=רק איש חותר אל האמת  נכונ לרדופ אחר הצדק=-

-=משפט אמת דורש עוז  והצדק גבורה=-

וַתְּהִי הָאֱמֶת נֶעְדֶּרֶת

תקוה

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

8 תגובות על הפוסט “ככמים

 1. הרעיונות שאתה מעלה כאן באים משורש נכון, שהוא התאבנות וניוון התורה בכל שנות גלותנו, שפשוט עוקר את התורה מהמצב בו אמורה להיות.

  דבר ברור הוא שתהליך זה החל בעיקרו בחורבן בית ראשון והגליית יהודה, העדר ארון העדות אורים ותומים וקץ הנבואה בשיבת ציון. כשנוסף לכך גם חורבן בית שני וגלות נוספת, כתיבת התורה שבעל פה והתבטלות כל הדורות הבאים לבשר ודם, התוצאה הנוראית שכיום היא ברורה, ובזמן מסוים היא תתפוצץ לנו בפנים.

  אך טעות איומה היא לראות בחז"ל כאחראים לאותה מציאות. אדרבא – חז"ל ראו בכתיבת התורה שבעל פה ובתקנות בית הדין ביבנה וממשיכיו דבר טראגי, וודאי שהם היו ששים וצוהלים שזה לא היה קורה. לדעתי, נראה שהנטייה של ידידי כותב המאמר לראות בחכמינו אשמים נובעת מראייה מעוותת מאוד על חז"ל. כאילו הם אשמים בניוון התורה, חז"ל, שהם השריד האחרון שלנו לתורה במלוא הודה ותפארתה – ספרות חז"ל היא השריד האחרון של בית הדין הגדול שהיה חי ונושם בתקופת הבית השני, השריד שלנו מתקופה בת אלפי שנים בהם עם ישראל חי בארצה עם אלוהיו ברציפות מימי יהושע ועד החורבן, למעט שבעים שנה בבבל.

  לפי דעתי ראייה זו נובעת בראש ובראשונה מתוך חוסר יכולת להביט במהותה ואמיתתה של ספרות חז"ל, ושעיוורון זה נובע בתלות לוגית ונפשית באלו שמתיימרים היום לייצג את התורה – הרבנים כיום, החרדים והדתיים. ואסתפק בכמה דוגמאות לחדד את דברי:

  לגבי הטענה:
  =שבעימ פנימ בתורה תחת אל אחד רע יותר מתורה אחת תחת שבעימ אלילימ כי לעולמ עבדות אלילימ ברגשות עמימ זה לשימור תורות מחשבתמ הנאופה ומה תועלת במודעות אחדות האל וממלכת חשיבה פרוצה=-

  לגבי גוף רעיון זה, אני זוכר שכבר דנתי עמך. אם תביט קצת בצורה לוגית פשוטה, תבין שזה פשוט לא הגיוני, לא אמיתי, שיש דרך אחת פרשנית לתורה בכל מצב ובכל זמן ובכל מאורע וסיטואציה ופרט. התורה תמיד נתונה לאינסוף פרשנויות – וגם פרשנות שאתה תנסה לצייר לא תעמוד עם שום פרשנות של שום אדם בעולם, ולא משנה כמה תנסו להיות אמיתיים בכוונת התורה. הדבר אמור בכללי המצוות ובטח ובטח בפרטיהם, שאדם מוצא עצמו נבוך בפרטיהם בכל מהלך חייו. וודאי שגם אצל השופטים והכהנים היו וויכוחים רבים שהסתיימו בהכרעת הרוב. וזה מוכרח והגיוני ולא נאריך בזה.

  ובאמרך:
  -=אני לא נגד מי שמתפלל שלושה או יותר תפילות ביומ אני נגד מי אשר מאלצ את רגשותיו לככ ואפילו כלל לא מצליח לחבר את הגיגי פיו למחשבות ליבו ועוד מכליל את כל אשר לא מתפללימ בקביעות מבני עמו כאילו להוציאמ מעול עבדותו ויוסיפ עוד לעג על יוצרו כאילו דורש הוא מכל יצירו להתחננ על נפשו ולבקש גמ טוב לעמו בכל תחומ כמו לגשמ מבלי אשר בכלל דאג באמת מחסרונו=-יש שכר ליוספ

  עיין משנה תורה ס' אהבה הל' תפילה פ"ד הלכה ט"ו: "כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל… מצא דעתו משובשת ולבו טרוד – אסור לו להתפלל" ואע"פ שיש ראשונים שחולקים עליו, מכל מקום התמונה המצטיירת מתוך מסכת ברכות פרק חמישי במשנה ובתלמוד – היא תמונה ברורה שכל עניין התפילות הוא באמת רק לכוון ולהיקשר לבורא יתברך בצורה אמיתית

  ולגבי אמרתך
  -=ופירשו כזלינו- [שמות כד יב] עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. ופירשו רז"ל במסכת ברכות בפ"א [ה א], התורה, זו תורה שבכתב. והמצוה, זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם, זה תלמוד. מלמד שכולם נתנו למשה בסיני.
  אין שום כוונה שפילפולי רבינא ורב אשי עברו מדור לדור עד שרבינא ורב אשי נולדו וכתבו את המסורת… הכוונה היא ברורה – בתורה שבכתב יש הכל, והיא תקפה לכל תקופה וזמן ומותאמת לענייניו ולמצביו המיוחדים.
  משנה ותלמוד הם מושגים רעיוניים, משנה זה ההלכות הפסוקות כפי שפסקו בתי הדין שבכל דור ודור, ותלמוד זה הדרך והלוגיקה דרכה הגיעו להלכות פסוקות אלו, דרך ההבנה של בתי הדין בביאור התורה שבכתב. המשנה והתלמוד אם כן מוצאים ביטוי לכל דור והמצב שלו, בצורה משתנה ולא בחוק קבוע – כפי שכתבתי לעיל (לגבי שבעים פנים). בתקופת החורבן המשנה והתלמוד מצאו עצמם לידי ביטוי בספרות חז"ל. מאז אין לנו בית בחירה ואין לנו שופטים כהנים ונביאים ואין לנו כלום. מה שנשאר לנו זה אותו שריד שנקרא ספרות חז"ל דרכו אנו אמורים לחדש את כל הדברים האמיתיים בתורה, שיהיו לנו תלמידי חכמים אמיתיים ולא שקרנים וצבועים.

  לא אאריך למרות שיש הרבה מה להאריך, רק אציין שהדרך בה אתה הולך מביאה לאבסורד מוחלט – אתה אומר "ועשית ככל אשר יורוכ מנ המקומ אשר יבחר אדני אלהיכ בו ולא מכל חצר אחורית של מקדש מעט ונכבש" אין לי אלא לאמר אמן, ולהשוות את דבריך למדרש תנאים: "ועשית על פי הדבר" על הורית בית דין הגדול שבירושלים חייבים מיתה ואין חייבים מיתה על הורית בית דין שביבנה" (ספרי דברים קנ"ד) חז"ל הם ממשיכי דרכם של בית הדין הגדול – של הזוגות והתנאים נשיאי הסנהדרין ואבות בתי דין – וגם לאחר ביטול בה"ד הגדול הם היו ב"ד קטנים שגם להם יש סמכות של "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". כמובן, מחויבים אנו לבנות את בית ה' ולהושיב שם כהנים ולויים, שופטים ונביאים, שכל הסמכות של ספרות חז"ל היא עפר ואפר לעומת הסמכות של שופטי הבית האחרון, שכבודו גדול יהיה מהבית הראשון.
  מכל מקום, כעת אין לנו את האלטרנטיבה הזאת, אז תסביר לי למה כשאין לי אלטרנטיבה כזאת אעזוב את כל השריד של התורה האמיתית – ספרות חז"ל – למען הגיגי יששכר יוסף בן אליהו – עם כל הכבוד הראוי לו? או למען איך שאני רואה את ביאור התורה. הליכה בדרך כזו היא חמורה מאוד, ובוודאי שאין לה' נחת רוח במגלי פנים ועזי פנים שכאלה, שעושים מהתורה "ממלכת חשיבה פרוצה" ממש, כדבריך, והם הם העוברים על דברי השופטים ועל "לא תסור" כפי שאנו מחויבים לעשותו במצבנו העלוב.

  אפשר להמשיך ולהמשיך, אך אני סבור שמספיק בדברי כדי להראות לך את מה שלדעתי אתה פשוט לא רואה. כמו כן מומלץ לעיין ברמב"ם בהקדמתו למשניות, ולמשנה תורה, ובפרקים הראשונים של "הלכות ממרים" בהם מובאת דרכו לעניין חז"ל והתושב"ע בצורה יפה ואמיתית.

  שה' יוליכנו באורו ובדרכיו הטובים לדעת את האמת ולעבדו בכל לבבנו ובכל נפשנו. בברכת אמת ושלום אמיתית

 2. עוד יש לציין שכנראה הנטייה האנטי חרדית גורמת לחשוב שקיום מצוות בצורה מסורתית חז"לית סותרת חיבור לרוחניות הקדומה והנבואית לה' דרך התורה, כפי שהייתה בימי הנביאים. אך זה מחשבה שנובעת רק מאנטי, ובוודאי אדם שהולך ע"פ פסקי התלמוד יכול להידבק בדרכי ה' כל עוד כל מגמתו היא לעשות חפצו יתברך. והפוך – זה שמפרש את התורה לפי העולה על רוחו הוא הולך בחושך כשה אובד ולא רואה את אור ה'.

 3. טחו עניכ מראות או שחסר פיכ מאומצ לבטאת , ברוכ אלהי אשר נתנ בשכל ישרי האדמ יכלת גמ לשקול את ערכ כל טענה ומענה ולא רק לאשרה או לדחותה , ויושמו נא דברנו אלה נגד אלה ונראה לצד מי נוטה עוז השפיטה הצדיקה….
  אישית אני אינני חושב כי רוח כזל נקייה דיה ולא בראשה אשמת חורבנ הבית לעת היוסדה.. ואולמ-
  -=ואמנמ השאלה היא, האמ לחימתמ על מקוממ החציוני, היא באמת למענ לא יאבדו כליל את הרעיונ האלהי,, או פנ לחימתמ על מקוממ החציוני, היא למענ יתנחמו בזה, וימנעו מהשג כליל את הרעיונ האלהי,,,

  על כנ נשגב מבינתנו, האמ אמ לתעבמ בלהט שנאה ,על צביעות הלכידה, או אולי לכבדמ ברתת דמעה ,על כניעתמ ליראה את גודל עוז הרשעה

  ומעצבונ השתוממותנו ,ממניעת בינתנו, מי נסחפ ומי סוחפ ולמה ובשביל מה , הנ לו ינחמנו אלהינו ברצותו את כנות אומצ לבבנו בסבכ טהרה=-יש שכר ליוספ

  ועל כתבכ
  – ספרות חז"ל היא השריד האחרון של בית הדין הגדול שהיה חי ונושם בתקופת הבית השני, השריד שלנו מתקופה בת אלפי שנים בהם עם ישראל חי בארצה עם אלוהיו ברציפות מימי יהושע ועד החורבן, למעט שבעים שנה בבבל.
  .
  ובכנ זה די מצחיק לראות שאתה ממש מנסה לאחד כמה תקופות שלא ממש קשורות ,כשאני בכלל שואפ אל הצדק הטהור שקדמ לשניהמ

  ומשגה נועז הוא בידכ לנסות להציג את דרכ באור התורה כאו גמישה מאד בבאורה או בהירה עד קצה כול מילתה, הפכ הפכ הפוך , אני אינני בורח מ-ספקות- וכי אינני ממהר להכריע תמיהות קשות אשר גמ בעניי מעט מעת לעת קיימות ,,,, אכ כאיש אמת נקי כפיימ ובר לבב בתעוזה איומה מתעב אנכי עורמת נבלות המיתממים בצביעות לדחוק את השתמעות הכתוב לרפיסות לבבמ הערל כאילו נאמר למשל שמ בחוסר -החלטיות , נקה,אהה לא לא ינקה, נקה אז,לא ינקה שמ,, וכי אדני אלהי אל אמת ברוח קנאות אלחמ על יושר צדקת לבבו כי אשר נכתב שמ בתורתו בהיר הוא יותר מכל שמש קייצית כי למרות שרחומ הוא וחנונ ואפו מאריכ יתעלה שמו אכ לנצח יחשד החוטא בנקודת מפלתו וכי גמ אמ יכופר לו עליו ליזהר בנקודת מעידתו כי לא ינוקה היה כלא היה כליל כל עברו וממשיכ שמ הכתוב ומחריפ אפ לומאר כי פוקד אלהי אבותינו עוונ אבות על בנימ [לאשר ממושמעימ לדרכי אבותמ בלי לתמוהה על הבלי רעיונם]ו…
  ודי לשפל הימימ אשר הציגותמ בעורמה את טוענת חולשה זו נגד כל דורשי אמונה בבאור התורה…
  (וגמ ניצול המילה הנוכרית -לוגית- לא הולכת לעזור לכמ יותרררר)

  ,
  ובאשר לעורמת הדיונ על הלכות התפילות הנהוגות
  ובכנ באמת שלא דרוש להיות גאונ בהבנת עמקות נפשו של האדמ בשביל לדעת שכל בקשה לתפילה -סדורה- פעמ אחר פעממ מילה אחר אותה המילה יותר אפ מפעמ אחת ביומ ,הלא במהותה הבקשה הזו בהכרח…………………אוףףףףף אינ לי אפילו חשק להמשיכ את המילימ האלה , זה פשוט לא דורש הרבה יושר לב בשביל להבינ שמגוכככת היא הוספת הדרישה לכוונה וחשיבה כנה בכל מילה [כאילו לנקותאת ההלכה משחיקה דפוקה במהותה]…זה פשוט דחיקת רגשות הלב בלי כל חמלה ודרכ ישרה

  ,
  ובאשר לנסיונ הגנתכ בדוחק על אי אלו ממדרשי כזל לא נותר לי כי אמ להזכיר את יושר משפטי=-
  -=כזל מדרשימ כזל
  וכי למה זה בכלל למידה , ומעשית כל מסקנה תהא עמומה
  הלא אמת מעורפלה ושקר בידוע, השתוו=-

  ומילה על דבר שאלתכ למה לכ לעזוב את המסורת אשר בידכ לדבר אשר עודהוא איננו יצוב בפי ,ובכ
  -=שיכורי הדת הקשיבוני , שמרתמ על הגחלת עד היומ ,תודה רבה , הגיע הזמנ להבעירה,
  אתמ שומרימ חצי אשר מונע את השלמ ,, כבר כמעט רצוי לשמור אפסי ,בשביל לחתור לממלכה שלמה=-
  כי הגנה גלותית היא אשר מונעת בערה גאולתית.

  ובאשר להפניותכמ אתמ כולכמ בדוחקכמ אל מאמרי הרמבמ מכובדכםם , ובכנ אחרי התעמקותי שמ תרשה לי לומאר לכ שזה פשוט לעג לרש, כי בברור מדבריו גמ עולה שמבנה סמכותיות התרה שבידנו גמ בעניו כלל לא נוחה ובחוסר יושר אומצ ממש נראה למבינ כי בתרוצימ דחוקימ ידו הונחה

  ואני רוצה גמ שתזכור את ההבנה שאינ כל ערכ באיש אשר סר לדבר השמ ולבבו אינו ישר בפני עצמו, כי אז עלול הוא לסור אל הפכ רצונ יוצרו , ואנשי האמת ישרי הלבב יריחו את יושר הנאמנימ מעבדיו…..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.