קולי כעת אקרא אליכמ התשמעוני

קולי כעת אקרא אליכמ  התשמעוני

 קולי כעת אקרא אליכמ  התשמעוני

שמעו נא אחי בני עמי תושבי אלון מורהאל נא תחרשו למעני בעת הזאת  אני יששכר יוספ בן אליהו איש אמת מחכה לגאולה בכל ליבו  מצאתי את הישוב הנחמד הזה החור הקיצוני הזה אשר בקצה המסלול הוא יושב ככרמ נאה מצאתיהו בתך בני עמי  וחפצתי אני די לנדודי וליסד לי בית למען אולי אשא אשה אשת אמת לי לעזרה   הבטתי סביב טיילתי וחיפשתי גם עד הלי שאול כמעט הגעתי ואמרתי פה אשב כי אבתיה פה אנטע כי אהבתיה את הארצ הזאת אויר הרימ נחלת אבות אהובימ נחלת יוספ הצדיקהנה נא לכבוד הוא לכמ כי על ידכמ בחרתי מפלטי וכי אמ לא בקצהקצה הלזה  איפה עוד אניח ראשי בעולמי  ואני כדב שכול בשדה אמרתי ליקח מעט מאבני המקום וכמעט ללון פה ולצפות לבשורת הגאולה מפי הנביא אליה  כי בא השמש וכמו מלאה הארצ זימה בהרימ הגדולות ותועבה בנצורות הבל הבלימ רבו השקרני זרע החנפנימ  ואני בקשתי לישב בצד להישען בפינה הזו והנה אתמ כולכמ תודה לכמ מראימ לי אהבה מאחלימ הצלחה  אך אל נא תחרשו על דבר אשר יש המלחשימ עלי לרעה לאמור לי שטך מוניציפלי רשיונות אישורימ ואני לא בקשתי לכבוש את העולם או לבנות מגדלי לולי תרנגולי ובתוכנ אנשים  כי אמ בית מאבני המקומ ללונ בו ומגשמי החורפ להתכנס בתוכו ולקוצ קצ לסבלי בחורפימ  והנה נא בא עד אזני כי שרי המדינות וראשי הממשלות גמ על פנויכם מאימימ אתכמ הקיצונימ ואל נא תתנו את דמעותיי לכפ כובתכמ מאלהימ  ואנכי לא הרעתי עמדכמ ובאשר יכלתי התפללתי לשלמכמ ולצדקת דרככמ ואני מעודי ומאז עמדי בדעתי לא לקחתי אישורימ רשיונות וכל מני תעודות מן מלכויות זרות ממלכות השקר אשר לא כתורת משה היא מולכה למען הבל ורעה רבה  ואני הנה נא לנחלת אבותי באתי ולא גנבתיה מאיש ומאפ בן אדמ ורוצה אני להזריעה לנטוע בה ולהפריח יפיה אל נא תהוו לי מניעה  דברו נע על לב המסכירות אשר בחרתם על ראשכמ פחה זרועה של מדינה למען תתעלמ נא מני ותרחיק אפהויעזבוני למעט מנוחה והרבה עבודה מועילה

ולמען יבינו יוצאי גלות אשור=-

שמעו נא אחי בני עמי תושבי אלון מורהאל נא תחרשו למעני בעת הזאת  אני יששכר יוספ בן אליהו איש אמת מחכה לגאולה בכל ליבו  מצאתי את הישוב הנחמד הזה החור הקיצוני הזה אשר בקצה המסלול הוא יושב ככרמ נאה מצאתיהו בתך בני עמי  וחפצתי אני די לנדודי וליסד לי בית למען אולי אשא אשה אשת אמת לי לעזרה   הבטתי סביב טיילתי וחיפשתי גם עד הלי שאול כמעט הגעתי ואמרתי פה אשב כי אבתיה פה אנטע כי אהבתיה את הארצ הזאת אויר הרימ נחלת אבות אהובימ נחלת יוספ הצדיקהנה נא לכבוד הוא לכמ כי על ידכמ בחרתי מפלטי וכי אמ לא בקצהקצה הלזה  איפה עוד אניח ראשי בעולמי  ואני כדב שכול בשדה אמרתי ליקח מעט מאבני המקום וכמעט ללון פה ולצפות לבשורת הגאולה מפי הנביא אליה  כי בא השמש וכמו מלאה הארצ זימה בהרימ הגדולות ותועבה בנצורות הבל הבלימ רבו השקרני זרע החנפנימ  ואני בקשתי לישב בצד להישען בפינה הזו והנה אתמ כולכמ תודה לכמ מראימ לי אהבה מאחלימ הצלחה  אך אל נא תחרשו על דבר אשר יש המלחשימ עלי לרעה לאמור לי שטך מוניציפלי רשיונות אישורימ ואני לא בקשתי לכבוש את העולם או לבנות מגדלי לולי תרנגולי ובתוכנ אנשים  כי אמ בית מאבני המקומ ללונ בו ומגשמי החורפ להתכנס בתוכו ולקוצ קצ לסבלי בחורפימ  והנה נא בא עד אזני כי שרי המדינות וראשי הממשלות גמ על פנויכם מאימימ אתכמ הקיצונימ ואל נא תתנו את דמעותיי לכפ כובתכמ מאלהימ  ואנכי לא הרעתי עמדכמ ובאשר יכלתי התפללתי לשלמכמ ולצדקת דרככמ ואני מעודי ומאז עמדי בדעתי לא לקחתי אישורימ רשיונות וכל מני תעודות מן מלכויות זרות ממלכות השקר אשר לא כתורת משה היא מולכה למען הבל ורעה רבה  ואני הנה נא לנחלת אבותי באתי ולא גנבתיה מאיש ומאפ בן אדמ ורוצה אני להזריעה לנטוע בה ולהפריח יפיה אל נא תהוו לי מניעה  דברו נע על לב המסכירות אשר בחרתם על ראשכמ פחה זרועה של מדינה למען תתעלמ נא מני ותרחיק אפהויעזבוני למעט מנוחה והרבה עבודה מועילה

מכתב פתוח למסכרי מסכירות ,,אלון מורה,,,

בצפיה למלכות אמת

מכתב פתוח למסכרי מסכירות אלונ מורה אשר בארצ שכמ לחבל יוספ

הישר אישר מבט למצבכמ ולא אשא פנימ למעמדכמ כי באמת נכונ לכמ כי תשפילו מבט נכח נסיונכמ הנכזב שוב ושוב להיאחז בארצ קדושה דרכ ממלכה חטאה המתנשאת על עמ בימנו בחוסר קדושה כי ראשוני הנאחזימ במנשה ואפרתה אזרו אומצ גמ נגד חוקה אפ בתקופה אשר רבה עד מאד גאותה ושחצ זרועה כי מימי אז התנשאה על אומה רצוצה בתקומתה

ואתמ מה אתמ כי לא תשופדו על להבה להתיכ מקרבכמ את כל דרכ עדינות השקר ערמת המסכה  כאילו להירדמ בדרכ עמ תרבותה ולחדול באמת מחתור אל היעד בהחלפתה  כי דמוקרטיה היא לעולמ זרוע צבא האומ למאומה ולא נשמת העמ נפש האומה  ויהי נגד כל זאת מראשית התעלמתמ  והנה באחרית רכשתמ אהדה ציבורית מכל שריד ופליט וגמ על כל חלוצי הארצ התנאשיתמ כאילו לאדוני הארצ נהיתמ כמעט נסוגונו כולנו מבלעדכמ  ובכנ כנ להפכ הפכ הפוכ כי אמ נבנה באישורכמ עוד נפונה איתכמ ואפס כי טוב מאחז פרוצ ועקש מישוב יפיופ ונוטש

ואנשי אמת יבנו את בתיהמ ספונימ גמ דלתות ממוגנימ כי לא יסוגו בהתחממות גזרה  גמ לא בעזיבת כל צהל והמדינה

ועוד על סוסי אתמ מתרעמימ אשר בקושי את רגליו הוצאתי מנ ההרימ וכי עד היומ בכל שנותי את מי רמסתי או מי נשרט ברכבו מנהיגתי מנערותי  והסוס הזה כוח רב לזינוק יש לו אכ רכב בעל בינה הוא לא להיצמד לבני אדמ בריצה ונאמנ יותר מכל טנדר מזנק חסר ענימ  וחלושי הלב מוזמנימ לפחד ולשתוק  כי פחד ולא מאמת חשיבה  ועשרת אלפי פעמ להודות בכלל לכל בעלי הסוסימ והחמורימ שבכלל הסכימו להמ לפזר כבישי אספלט תחת פרסות סוסיהמ

הבנתיכמ אולי ללבכמ לחלקכמ אמ מזכרונות זועת אכזריות החרבת עמונה אתמ נרתעימ  אכ שמעוני נא גמ אני  פנ כרצונ אויבכמ תירדמו על שנאת המקל ולא תתנערו לתעב את דרכ המכה  תחת אשר אז בנגיפונו כאשר חסנו על אויבנו אחינו באמת לפגוע בסוסיו כל יכולנו ואויה לנו איה מרימ קרננו    ובאשר לדהירת סוס בישוב  חברה מה נהיה איתכמ מה אתמ רוצימ להירדמ אולי בתכ מסכ מחשב   כי אמ דבר צדק יש על לבכמ לומאר על דרכי פחזותי או פשיעתי  אזי תמיד קרויה אזני  אכ אמ סר לבכמ מדרכ אלהי אבי אל משספי גרונות למענצדקה ותחפוצו מלונה שלוש מאות חיי שנה בהקפאה  גמ אנכי אבוז לעברכמ למה זה לכמ רב ימימ ולא לשבעה

ובכנ נודע לי כי אוהבי בקשו באזנכמ על ביתי  אתמ שליטי הלחש בנחלת עמי  אכ לא באמת דברו המה ככל רחשי ליבי   כי אנכי גמ אני חושב לכבד ולהודות לו תנצלו מעמדכמ להתחננ אצל אבירי הפריצ פנ יחניפו ארצ וישפוכו דמ נקי  אכ מה לדרכי ולבקש את לשונכמ יד אחת עמ כאבי לאשר אישורימ אצל הפחה את עמל גבעתי  הלא כי אז כאשר יתאימ כל פינוי לשפל מדיניותו  לא תעמדו לי אתמ ובטח לא הבל רשיונו   ורק אדני אלהי ישראל נאמנ לעולמי עד כי כל עוד לא אקרא בשמות דרכי אלילי נכר הארצ  אז גמ כל החרבה תהיה נקודת קפיצה לחזונ יוצרי ועזר גמ לעמל נפשי אפילו נכח ימ דמעתי

ועל כל אלה יאמר=-

-=מצוה לפחד מהחרב ותועבה לירא אותה  כי שמירה על נפשכ הוא כהטבעת יצרכ מאדונ הבריאה  אכ שינוי תרבות המעשימ כדרכ אוחזי החרב הפושעימ המאימימ  זה כבר ממש התעלמות משלטונ אדונ כל הברואימ=-

- ולכל תושבי הישוב  אהבתיכמ ומגו ליבי התפללתי כי יעזרני אלהי אבי לנתב אל טוב את כל האהבה אשר הרעפתמ על ראשי ואל נא תעצורו גמ אתמ מלהתחננ על יציבות עמידות נס ביתי ופריחת ניצני גאולת אמת בכל הארצ ובגבעתי  כי באו עוד לאחרונה ממלכות השקר אטומי הלב ויפצו פיהמ לעברי  אז דרוש ניסימ להצלחת התנחלותי    ובכלל סלחו נא כי לעיתימ היה תפוס ליבי ולא תמיד זיהיתכמ בדרכ כי אנכי קצר ראי וראשי אולי עמוק אכ איטי

ולאלה מכמ הבודדימ בליבמ הצועקימ למה הוא כבר לא שותק  גמ אנכי שתקתי בצער בליבי למה זה אתמ נכח סבכ שפלות כל המצב אתמ כמו מיואשימ וכבר לא ממש זועקימ

ואפתח פי לאמר  עד כאנ  כי אמ יש תקוה לעמ העולמ הזה תהי נא בטרמ מותי

יששכר יוספ  בנ אליהו  גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

-=לפנות שיפנו את הצואה באסלה  בית בארצ ישראל הקדושה שלטונות אטומימ רק מחריבימ=-