דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

או  הקלה אני רואה פה  יצאנו משואה  נותר ממנו אחרי שני אובדנ ומלחמה ועל כל אלה עוד עלינו אל ארצ אבותינו הקדושה  אכ אויה מדינה דמוקרטית ככל העמימ עלינו נפלה ועוד אחינו מופלימ בה למלוכה ולא כדבר משה רוענו במשפט ובצדקה  מי יתנ ונחפוצ וגמ ניגאל אפ מזו השואה הערומה  ונשיב מלכות אמת להיות ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

כי מחוסר יכולת אל נא לשכוח את השאיפה

ואתנ אל ליבי לבלתי הלאות אתכמ במשפטי הכללה  כי אמ הצג אציג לפניכמ הפעמ את מכתבי למושלימ  לחילי הועדה  כאשר נדרשתי להשיב למ לפני כשנה לפשר בנית ביתי מעל גבעת יש שכר ליוספ האהובה

תושבימ רבימ אמרו לי אל תלך אל המנהל האזרחי ואל הועדות אשר כאלה אל תבא  המ מיד יקתלגוך מן מתנחלימ ויזהוך מן אלון מרה קיצונימ  בונימ בשמורות טבע עד איו קצ מוסלמימ והמה על ליבותמ לא שמימ ורק על מאחזימ בתוכנו המה מזנקים   וגמ אם תאמר להמ דברימ הגיוניים לאמר אתה צופה  מגבהה מבחוצ לישוב על חדירת מחבלימ  כי כמו מבתוך הישוב כעשרה שומרימ המה בועדה לא ישיתו על ליבם ולא יתנו ראשם להבין

אבל הנה נא בכל זאת אני כאן ולא אדבר גבה גבהה  ולא אכביר במילמ אדבר בכנות דברי מישרימ

אני יששכר יוספ בן אליהו  בן אנוש יציר כפי אלהי ישראל מאמין בצדקת תורת משה עבדו הנאמנ  ולא אזרח מדינת יסראל   כי אמ תושב ארץ ישראל תעודת זהות ממכמ מעודי לא לקחתי  וגמ את המספר אשר המצאתמ לי מזמן שכחתי  ובתך ליבי לא זכרתי  לקופת חולימ שלכמ אני לא הולך  ואפ את אשפתי לבדי אני שורפ  דמי אבטלה מכמ אני לא לוקח  ואבטחת הכנסה בכמ כלל לא בוטח ובכללי אין לי קשר אליכמ ולכמ אין כח עלי

אך למרות כל זאת לכמ כנראה יש איזשהוא כח מלוכה מהעמ או מהאומ  מיד המקרא או מאלהימ והנני כאן להטעין את דברי על מאזני שיפוטכמ פן תפילו את דמעותי לכפ כובתכמ

ודברי צדקי אלה המה=

אני שנימ נודד פה ברכס הכביר   במו רגלי נשאתי פה מעל כל ההרימ מעזמות במערב ועד מכורה במזרח  ואני יודע מה מיטיב ומה מרע להמ   מה מדכא ומה מפריח אותם  ואכן אמנה גם איש לוקח אישה בעל הוא נקרא  כי כמו בועל הוא בשלמותה ולא עוד בתולה  אך זוהי הדרך היחידה להזריעה ולהפריח תולדה  אפ אני חפצ לי לבעול בהרימ האלה   הרי השומרון העזימ באהובימ  כי אך ככה יוצצ ציצ ויפרחו הפרחימ  צר לי מחומרי בנינ מושלכימ אפילו מאבני המקומ מוזזימ אך רק ככה אוכל לבנות לי בית מאבנימ טבעיימ

עוד שמעו נא רוזנימ  האדמ הוא לא רובוט ובטח לא מכונה ולכן הוא גם הוא חלק מהטבע ממעשה הבריאה  וגם לעכבר לחזיר ולכל חיה וגמ לו יש מקומ לבנות בית בה בתך השמורה  לא לבנות מתחת למפל מימ ולא פרויקט נדלן בעל שבעה עשר קומה  אבל בית מאבנ נאה אשר סביבו  חוה ורוב נטיעה ולא בתימ גבהימ ותאימ כמו לולי תרנגלימ ובתכמ אנשימ

ולמה לי תוכחה והעבר יוכיח את דברי כי בני אדמ חיו בגבעות האלה ומהמ אולי מאבות אבותי  כי הלא כמה צעדימ ממני בןר מימ גדול וסתומ מצאתי  אותו בזיעת אפי לנקות עמלתי ובתוכו מה מצאתי  חרסימ שבורימ  זכר לבני אדמ לכלימ מימ שואבימ  ומי אתמ כי תאמרו לי על שממת בראשית אנו מגינימ

עד כאן דברי

ומהמ יצאתי בכאב לב כי לא שתו על ליבמ די להקשיב עוד על חלוקת הארצ בגורל לנחלת אבות וקנינ קרקעות הוא רעיונ מהאומות

והנה נא השאיפה הנכונה היא להשיב עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת

יששכר יוספ

גלות – והעמ עודהו מתבוסס בהבליו וגולה גמ בתוך ארצותיו

וְהִגְלֵתִי אֶתְכֶם מֵהָלְאָה לְדַמָּשֶׂק אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי-צְבָאוֹת שְׁמוֹ:

-=עד לא הגענו אל המנוחה  ואל הנחלה   לה יחלו אבותנו אלפי שנימ  בגלות כה ארכה ונראה=-

 

-==ותקומ עוד מימי אז  תחת בתולת בת ישראל  דתיית בת גלות נכר   ותפצ כזביה בשמ הקבה קל עולמ  ותרתע גמ מקרא בשמ אדני אלהי ישראל  אל אמת   ותזנה גמ אדומ ממנה ותיפול תחת ידמ בנדודה מארצ עמה  לשברונות מי נכרותה

  וישובו בניה לארצ עמה  ועודמ גולימ כהבלי תרבויות נכר בתוכה=-יש שכר ליוספ

 

-=חרדתי משפלות עומק גלות בני עמי בתוכ ארצ אלהי צדקי   היא הפיכת כל מצוי לרצוי וכל מודחק מואלצ לצפוי ונבזי=-

 

-=ובכנ

שיא הגלות היא זוהי אשר בתכ ארצנו   כי מראש לא הוגלנו על דבר שטח אדמה  כי חנמ נמכרתמ  ולא בכספ תגאלו   וכל נתוקנו מארצנו  היה למענ הקשות עלינו חיבור אל תרת אלהינו

ויהי אחרי אלפימ שנות גלות  נבלי הנכרימ לא פחדו להשיבנו  כי כמו גמ בתוכה  ממליכימ אנו תרבות נכרימ בראשנו=-יש שכר ליוספ

 

-=הגלות =-תחת אשר לא עבדת את אדוני אלהיך בשמחה

            וחסרון הגאולה=- תחת אשר לא הצטערת מחסרון עבודתו..    באמת במשפט ובצדקה… =-

 

-= למה זה ראיתי בבינה  כי הנורמה היא הכניסה את היהודימ למשרפות  ובכל זאת המ עדינ רודפימ נורמה   ואחשוב אחרי אלפימ שנות גלות  המ נהיו פחדני מרידות  ונגד כל פחה מתעתע  משפילימ ראש מאחורי מסכות =-יש שכר ליוספ

 

-=אבל כשמדינת ישראל כובשת ככה את ארצו  ומגלה אותו גמ בתכ נחלתו   אני כבר יכל להבינ את חלק העמ הנסוג ביעפ מחלקתו=-

 

-=הם מתנהגים כאילו ככל התכחשותם לגלות כך תקרב הגאולה  אבל בפועל זה רק מרדים את העם ושבעתים מרחיק אותה  כי הלא שלשלאות דמוקרטיה ותרבויות נכרים על העם בתך ארצו זה זה פסגתה של גלות כה ארוכה מארצו  עד כי גלה כליל מתורתו  ולא חש עוד כלל גולה כי כמו בתך אדמתו=-

 

-=מדינת יסראל  זה לא המצב אשר לו בגלותי קויתי  אך זה חלק בחלקו מנ אשר ציפיתי  והיומ היא אשר אנכי מיחל להחליפה במלכות אמת עד הישמדה כמעט כולה=-

 

-=בני אל תרבה צחוק כי צחוק מראה כאילו המצב לא דורש שינוי, והמצב הוא בגלות מוצב  אבל צפה לדור שמחה וגאולה=-

 

-= התרבות היא טמונה בשפה  אשר נולדה ממנה=-

ולהתנער מהשפעות גלותיות

כי אני חותר -להקימ הממלכה מחדש – ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה=-

 

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-ויש שכר ליוספ

 

-=את צדקת ערכ הכבוד  שכחו היהודימ בגלות   ואת האומצ אל האמת  באזור שברונות קדמ החורבנ=-

 

-=אפס כי כל הצחקנים הסתמיים האלה  בגלות הזו  הם הם הבכיינים המתאוננים בגאון בגאולת מצריים ההיא  וכאשר הם  אנו  יאזורנו אומץ לבכות מהגלות ולהתחנן על תום חסרון הגאולה  אז רק אז בצר לך כי מצאוך  אז תראה בשמחת אמת חיי גאולה מאלהי אבותכ=-

 

-= עיין עיין  תמשיכו לעיין  תגידו לי אמ פגשתמ באיזשהוא קצה קצהו של קצה לגלות הזו בתוכ ארצנו=-

 

-=אכן אמנה  גלות מאד מצערת היא זו   אבל הבנת חסרון הגאולה פי שבעים ושבעה   ומתחושת חסרונה  קירובה=-

 

-=מחירת חמצ לגוי  היא תפיסה גלותית=-

 

-=אני מכיר תרת ישראל  ארצ ישראל  עמ ישראל  ומעליהמ אלהי ישראל   אני לא מכיר מדינת יסראל

  והרבנימ האלה בכלל פחדני שלטונ משתחווי פריצימ כהמשכ ישיר לכל הגלויות  לא דרוש אפילו להזכר בגוש קטיפ בשביל להבינ איזה סמ הרדמה להמונימ אלה  ולכנ השלטונ אוהב אותמ=-

 

-=הגישה של עבודה אישית ולא לאומית  זו תולדה של תפיסה גלותית=-

 

-=תחת אשר לא עבדת את אדני אלהיך בשמחה  הוא הוציאך לגלות   ותחת אשר עבדת את גלולי זנוניך בשמחה  הוא עוד לא הוציאך משם=-

 

-=ובא עוד יבא הצדיק הנבונ אשר ימית רשע בהבל פיו  ויביט אל ישר דרכ ויצדיקהוא

בקדושת תועלתנות יראה המאחדת את האמת והטוב  יעשה כנ

באמת במשפט ובצדקה  יפעל ככ=-

 

-=הרמבמ גמ הוא הודה  פתי הוא המאמינ בכל אגדות כזל  אפ כי הוא כינה כופר את כל מי שלא

הבל הבלימ

לא על גב זה נוכל ליסד תקומת עמ

עמ התורה הגלותית הזו לא נוכל לעבוד מול כל העולמ

אני לא מתנגד למי שרוחצ ידיו בבקר   אני מתנגד למי שמברכ על זה וציונו על נטילת ידימ ועוד מכנה את מי שבז לזה כופר -  כויפירעע  שכל המזלזל בנטילת ידימ צריכ נידוי וזוכה לעניות ונעקר מנ העולמ   -

אפס כי מעשי מצוות האנשימ מעצבות את דמות האלהימ

והוא מסתיר פניו מחנפנימ ושקרנימ=-

 

-= ויעלו מהעמ אל חלק הארצ  אכ לא אל שלמות התורה   ותקומ עליהמ המדינה  ראשית צמיחת גלותמ בתכ ארצמ=-

 

-=הקבה זהוא שמ כינוי גלותי

אבל הוא אכנ קדש ומבורכ

גמ אני חשבתי כנ   ואפ הכינוי ׳המקום ׳ ברוכ הוא  ערב לאזני

אבל זכרי נא כי על גב שמ זה הולבשו מסרימ רבימ להפכ תורתו   והאומנמ האמ אמ לא יוכל להיות כל ישות אדמ צדיק בעולמו  קדוש  וברוכ  אז מה מיחד בשמ הזה

אולי אמ היו אומרימ "האל הקדש ברוכ הוא"  ובטח לא ברעיונ -גימטריה-מהבולה

הנ לו יעשה נא ככל רצונו בארצו  וככל חפצו מלבב בני עמו=-

 

וַתּאמֶר גָּלָה כָבוֹד מִיִּשְׂרָאֵל כִּי נִלְקַח אֲרוֹן הָאֱלֹהִים:

 

-=אמ כל זה מסיני  אז כנראה כבר מסיני חשבו על איזושהיא תורת פיפולי נכר להעסיק אותנו בגלות בראש מושפל=-

 

-=מחירת חמצ לגוי  זוהיא תפיסה גלותית=-

 

-= ואתמ עוד אומרימ בכל לב נואש  שנבראנו בשביל להשתקע בלימוד תורה

אוי אתמ עוד בתפיסה הגלותית הזו

כאילו המכונה נוצרה בשביל לקרא בה את הוראות היצרנ=-

 

-=ויהו העגונימ הזכרימ בגלות יהודי ארופה  עוגנ איתנ לזנותמ בשברונ לב אחר תרבות נוצרית   ושילומה  כאילו בגלל שלא זנו מספיק   ויפתו לזנות יותר ולשולמ כפלימ  כאילו בגלל שלא הזנו את אחיהמ מספיק  ויטבעו בזנותמ עד המשרפת  ויצילמ אלהי אבותמ להותיר למ שריד ופליט  כי אבד מקומ העונש כמעט בלא תקות אמונה גמ ליד המיתה=-אפס כי יש עוד שכר ליוספ

 

לָכֵן גָּלָה עַמִּי מִבְּלִי-דָעַת וּכְבוֹדוֹ מְתֵי רָעָב וַהֲמוֹנוֹ צִחֵה צָמָא:

 

-=ככ יוצא בברור  -לנוכח הפתיחות המחשבתית בדורנו-  שכל האוחזימ בכל עוז בכל הבלי הדת הגלותית  בלא טיפת ביקורתיות חיצונית   המ למעשה חסרי ההתחשבות ברמיסת הערכימ הנשגבימ שאותה הדת עמלה לגוננ רבות בשנימ    כי אינ לדת במתכונת שהיא מעוצב כיומ  יכלת להוות תחליפ לוחמה הגיוני  מנגד רומסנות זרמ שטפ נורמת המודרנה הדורסנית    וככ מצדיקימ המ כבר את השוויון בי רוב הבלי שקר וזנינוימ

וכגודל האומצ אל האמת כנ גדל ההקרבה אל הטוב=-האמינו כי יש שכר ליוספ

 

-=ננס הרוכב על גמל  לא רואה יותר מאשר יחידי המעפיל אל ראש ההר   ונוהג הגלות היא עמק  ביחס ליכולת התקומה=-

 

-=מדינת יסראל אחרי אלפי שנות נדודימ  היא רק הקפאת הגלות  אשר רק משמרת את חסרון הגאולה   כי כמו גולימ אנו בתך ארצנו  ערב תרבויות נכר על ראשנו  ותועבה כל היומ לנגד ענינו  ואיה זה נביאנו=-

 

-= טוב חצי מאוחד  משלם משוסע  אבל ולכן אין רעה רבה יותר מזרע ישראל מאוחד בארצו  ולא בדעתו   וכי בלא אמת בו  אז שלוות העולם קרובה יותר בגלות לו  ותפוצתו בכל העמים   וגם מהעמים יודעים חשימ ונרגזימ =-אכ יש עוד שכר ליוספ

 

וְאֶתְכֶם אֱזָרֶה בַגּוֹיִם

 

-=באשר לחסרונ אשה  התנחמ כי זוהי בדורנו גמ צרת יוצרכ  כי באמת סרה ממנו אשתו  בתולת בת ישראל  אומתו  אשר בנאמנות בכללותה  היא לו כמו אשה  אז תהליכ הגלות השפילנו עד גלות צבועה בתכ ארצנו   וסבכ האישות נובע מריקנות בגבריות   סבוכ של הדור  עד אשר יאזור אומצ לעוז אלהי אבותיו=-יש שכר ליוספ

 

-= אני והם מצפים לגואל  הם מצפים בשביל לצפות לו בגלות  ואני המוזר באמת מצפה לגאולה מהמצב  והם עוד עלולים לומר לו לך כי איך נצפה לבאך כשאתה כאן=-

 

-=אני לא טוען כי כל הדורות של המלוכה ושל דוד היו רעים מיסודם ועד כל תוצאתם  אבל אני מודע כי נפלנו בגלות הזו כל כך חזק וכל כך רחקנו גם מהמ  עד כי כל הטוב הטוב   בשאיפה הוא בלבד    ולכן אני מסכים לעצמי לשאופ אל המושלם  כבדור הנימולים כבשי הארץ בני יוצאי מצרים אשר אדני אלהיהם הוא היה מלכם  והמה אך כטוב בעניהם עשו=-

 

 

עמוק הרעיונ מכל תהומ  ותושיה בו מנשיה-=כמו אשר  הנאמר מראש  כי ידעתי אחרי מותי השחת תשחיתונ   אינ זה מאלצ קביעה איזה דור  הרחוק או הקרוב    כנ הידיעה לאחרית  את רעיונ העלילה ללמידת עמ הסגולה על בשרו  את תצאות כל הבלי תרבויות הנכרימ לזנותו   כי רעתו היא זו אשר שבעתימ תיסרתו ולא עוד עונש חד לרתיעתו  ומשובתיו מהבלי אויביו המ יהיו לו לתוכחה ולא עוד נביאימ בשער בחרפ בינה   ועלילת דורות הגלויות ממשיכה בלא עצירה  כי אינ מקומ לשוב בשנית לאותה תחפושת הרעה המכזבה     כנ זוהיא העלילה הנוראיה איננה מאלצת היכנעות להמתנה נואשת לניצני גאולה

כי חי אדני אלהי אלהי ישראל אשר התהלכתי לפניו מנערותי ועד היומ הזה  בכוחה של האומה  על אפ כל העלילה הלזאת  להקפיאה  את מהלכ הלמידה  גמ לעוד דורות שנימ רבות של צדק מלוכה ורגיעה  ולו יחטאו  תדרוש היא העלילה את שלה  להמשיכ מהרה את נפחדות אימת הלמידה

אז למה זה לכמ הגע עד קצה הנביא אליה  ואוי המתאוימ את יומ אדני  כי פנ תוכה הארצ כבר לחרמה=-אולי עוד לא בשל העמ להבינ  אבל כבר צר לו משוממין

 

-=וילחשו בלבבמ בינותמ לעברי  הלא אתה רדופ תעוזה וכבוד  אז איככה זה תעיז להידמות כגואלנו משפלותינו  וצפייתנו היא לעני רוכב על חמור ונבזה ולא חשבנוהו

  וארגיעמ  אני מילדותי יונק את הכבוד המופנה אל רודפי הענוה  (עד כי בנערותי הגיתי   ענוותנות מופגנת  זוהיא גאוה סרוחה)  ובכלזאת לא נסוגתי מהשג תעוזה לצדקה

אני לא מתנגד לאסופ גמ את כל הכבוד המאוס בדרכ  בשביל להכינ את המעבר לנבזה האמיתי=-

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

דמוקרטיה

"אַל בָּנָי כִּי לוֹא טוֹבָה הַשְּׁמֻעָה אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁמֵעַ מַעֲבִרִים עַם יְהוָה."

דמוקרטיה = דמגוגיה

-=דמוקרטיה  כופה על העמ לעשות בחופשיות  את כל רצונות ליבה   אחר כי המ כבר הושפלו להאמינ ביסודות תרבותה=-יש שכר ליוספ

 

-=הצדק העברי  מבוסס על קדושת האזרחימ  כאחדות של בודדימ קדושימ וגיבורימ

הצדק הדמוקרטי מבוסס על שתיקת הנתינימ  ככפיית שויון על המונימ נואשימ ומסורסימ=-יש שכר ליוספ

 

-=דמוקרטיה  מתאימה בפועל  רק בינ מחשבימ

 בינ אנשימ  היא אכ רדיפת טוב עיור המקלה פיתויי ערמה אל מעמקי הרוע=-

 

-=המלכ הדמוקרטי הסמוי  מולך עלינו יותר מדי זמנ בלא חילופ ורענונ

ומה תועלת בחילופי אינ קצ ראשימ שרימ   וליסודות הבלו  כל אלה כבולימ  ולגחמי פחז ריקנותו  מבוקר לערב המה כולמ סרימ=-יש שכר ליוספ

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-יש שכר ליוספ

 

-=ויאמר אדני אל בני ישראל על דבר הפילגש  עלו אל בנימינ אחיכמ וכלוהו  ולא כי כל אחד מאותו השבט תמכ או לא מכה באותו המעשה  כי אמ על דבר אשר השחיתו דרכמ אלה על הארצ עד כדי ככ  שיכל לצמוח מקרבמ מעשה אטומ לב נבל כזה   ופקחו נא עניכמ לבל תאטמו לבכמ אל פשעי הדמוקרטיה הזו  המגדשת שאתה לכל רוע מעללה=-

 

-= ובמקומ לשפוט בצדק  מה מקנה עליונות   נואשו הדמוקראטימ להכנע בגאונ  כולמ שוימ   וישוו גמ בינ עקר מלידה  למסורס מהפחדה =-

 

-=והנה גמ הגו בפיהמ  ורגלו על לשוניהמ   שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמורטיה   והשאלה היא  למה בכלל דרוש לה שמירה כל ככ הדוקה   והתשובה החריפה יותר היא  הלא כל לב ניתנ להרגיל לכל זועה=-

 

-= שלרגע לא תטעו הפוכ  כי האמת היא שדמוקרטיה היא רק הידוק טבעת החנק השלטונית  שבעתימ מאז ימי תקופת המלוכה הפרעונית=-

 

-=אני מגנה את מה שאתה אומר  אבל אני אלחם על זה שלא יסתמו לך את הפה

            כנ כן בטח בטח  אתה גמ תילחם על זה שלרבאי כהנא יהיה זכות בחירה

 ואני זועק איכ  איכ לא שמתמ לב  שמאז השתקתו  אתמ כולכמ דורדרתמ אט אט אל שלטונ דורסנות נקבות משתיקה=-

 

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-יש שכר ליוספ

 

-=בטח תאמין באבנים רק אל תזרוק אותם עלי   אז תנ לו לספר גמ לילדיו מול עניכ בתמימות חינוך שהעיר הזו בכלל שיכת להם ואז תצפה שכשהמ יגדלו המ לא יזרקו אפ סלעימ על מי ששודד את אדמתמ

 הבאשתמ דעת=-

-=רעיון הצדק הדמוקרטי  יכול להתקימ בשלמותו רק על גב מלכות של דקטטורת הצדק  בתובנה כי דמוקרטיה לבדה כובלת את עצמה  אך הנה נא אמנה כן כן בתוככי הרעיון הדמוקרטי מסתתר הרעיון לכבול את העם להקפיא מצב תרבותי ואפ לדרדרו איך שיזרום הלחצ   כי שורש התקוה בדמוקרטיה היא באמונה כי העם לא מספיק מאוחד וצדיק סביב אמת אחת נכונה וטובה  ואכן אמנה בגלל זאת אלהים עוד נותנ לה להשחית באין עוצר  והגבורה עליה היא רק בדרך האחדת העם סביב אמת אחת ורק תורת משה נכונה היא לאורך זמן וטוב איתן=-

 

-=דמוקרטיה היא רק פטיונ אחד ממלבושי דחליל הסחפ להמונימ  אכ היא אולי ממש הפתיונ החריפ האחרונ=-

 

-=מדינה זה לא ארצ  וגם ממשלה זה לא עמ

ודמוקרטיה היא אפילו לא תורת חימ עקבית  היא סתמ לעיתימ פריצת גבולות אכזרית

ובטח לא תורת משה האמיתית

אבל  ימימ יגידו  וגמ שנימ ידברו אומר  כי יש עוד שכר ליוספ=-

 

-=ואתמ המון הדתיימ הרגזתמ  ולדאבה חלישות לבבכמ   יענ כי שכחתמ מליבכמ כי התורה תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית  משמימ הזכירוכמ כי גמ הדמוקרפיה היא אחרי הכל מדינה בינ לאומית=-

 

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות בשקר הערמומי=-

אבל אתמ מבינ בשקט   מה לכמ ולשלומ ולצדק

בושו דמוקראטים בושו

 

-=הצדק הדמוקרטי היה ונותר בכיס של השמאל  וגמ לו יתנוהוא לרגע לידי הימינ זה רק בשביל לא יברחו מתחת חוקת שלטונמ=-אכ יש ליוספ עוד שכר

 

-=דמוקרטיה  יש בה חופש לעשות כל מה שטוב בעניה  ועניה עצמו מראות למרחוק  כי כבולה היא לרצונ שחצ העמ לעיתימ  ולא לאשר טוב בעיניו באמת מדורי דורימ   ותחתור גמ אלצ את כל העמ לאבד את היכלת להחליפה וזעקתה חרות וחופש  אכ לא כמבט אדונ הבריאה=-

 

-=בעצמ זה  שהדמוקרטיה חוסמת את יכלת הבחירה של דקטטור  היא מונעת חופש בחירה מהעמ   -ותקפה גמ על העמ את תעתוע הקור האינ סופי  מאשר את החומ המצומצמ=-

 

ובכלל  מראש  הקביעה הנבלותית הזו שלל לילך אחר הרובבב……
-=לא תלכ אחרי רבימ לרעות   כמו שחסידי היטלר לא יוצאימ נשכרימ מקיומ מצות ועשית ככל אשר יורוכ=-יש שכר ליוספ
הרעיונ המנחה של אחרי רבימ להטות  הוא במצב של שוויונ לב בינ התומכימ והמתנגדימ  ונאמנות אחידה לאותמ הערכימ היסודיימ
לכנ גמ כתוב
-=וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת  אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת
המשמעות היא   במקרא של ריב   כלמאר כשהמעט עיקש על דעתו
אז אסור לענות בפני כולמ    בואו נסכמ    הלכה כמו הרוב
ובכנ לא ולא    כי יכול להיות זה אחרי רבימ לרעות
רעיונ ההטיה אחרי רבימ  הוא רק אכ ורק כאשר שני הצדדימ לא נעולימ בדעתמ במלוא העוז
אבל במקרא של ריב   אינ טעמ בהכרעה מהירה
כי זה ממש כמו לכסות את הרעה  בזמנ שהיא צצה מעצמ המחלוקת בכזו תעוזה נוגדה=-
והנה גמ כשהדמוקרפיה מכלילה בתוכה גמ אינ קצ נוכרימ  ואחים זונים  אשר סרו מאמת האלהימ  אז מה הטעמ בכלל להישמע לגחמת הרבימ , הלא באותו המידה נוכל להכליל את כל אזרחי היבשת ולשתוק בפינה כמיעוט ,שוווה זכויות, אכ חסר כל השפעת צדק מדיני
גזרת הרוב , אלו מילימ עצובות
-=ויש גמ מיעוט זועק על דבר צדק נגד רוב דוממ לנכח עושק ויצוה אלהימו לא תענה על ריב לנטות אחרי רבימ להטות כי בדברי ריבות ופנ יהא זה אחרי רבימ לרעות=-

 

-=תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית   דמוקרטיה  היא אחרי הכל מדינה בנ לאומית=-

-=דמוקרטיה  היא אולי הרע במיעוטו בינ מושחתימ

  היא לעולמ לא הטוב בתנובתו  על ראש צדיקימ=-

-=ובכנ אולי התקופה הזו עברה מנ העולמ  אבל זה נורא עצוב שהיא עברה מהעולמ   כי היומ אולי חיימ כפליימ שנימ  אבל מתימ בלא שובע ימימ   אכנ נגד כל השחתת העבר  המודרנה זה אולי הרע במיעוטו  אבל אל מול תורת משה  היא בטח לא הטוב במיטבו   אז תזעק הדמוקרטיה  יש אינ קצ דעות ותרבויות בדיות  אבל שתימ פחות אחד זה נשאר אחד  למרות אפס סבירות בהתחשב בתצאות השקר לאינ סופ=-  ועוד יבואו ימימ

 

-=לדמוקרפיה  מי שמצביע מרשיע  כי נותנ יד לאגודת שלטונ ערומ פושע =-

-= החזונ הוא  לחדש נאמנות לאלהי ישראל   זה התנכי  אשר כל פלגי העמ בבריחה מתמדת מפניו    לנפצ את אליל הדמוקרטיה לרסיסימ   לחלק את הארצ בגורל אלהימ   להקיא תרבויות נכר מליבנו  ואחר צידוק להיבדלות מהנכר בארצנו   לשוב להיות לו לעמ סגולה מכל העמימ  להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה   להתנער מהבלי הדת הגלותית אשר דבקו בשמ אלהנו  לבוז לחילונית חסרת אל   להתאחד מחדש סביב אמת אלהי ישראל  להיות לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת  =-

 

-=איכ הוא התפטה לעמוד בתוכ  בינ העמ הנדכא לדמוקרפיה שמתעמרת גמ בו  להיות חזיון שליט   בזמן שהיסודות שמאחורי החוקימ המרושעימ  המ המ המושחתימ=-

 

 -=ועוד בהקימנו את הממלכה   כל המושחתימ אשר עלו ארצה רק בגלל שראו להאמינ שהיא מעוצבת בה דמוקרטיה ככל העמימ   אז זה הזמנ לאזור אומצ להשתנות לפאת גבורי חיל נאמנימ  או להרחיק שוב עד ארצות גוימ=-יש שכר ליוספ

 

-=אני לא מצביע בבחירות לדמוקרפיה  לא רק כי אני לא סומכ על אפ אחד שמ   כי אמ יענ כי חפצ ליבי שכלל הדמוקרטיה מיסודה תושמ=-

 

-=נו  אז אמ הכיפות הסרוגות  נלהבימ לפתוח דפ חדש  עמ המדינה  אחרי כל החרבה של הדמוקרטיה והשמדה של הדמוקרפיה   אז מה הפליאה  ממלכות הרשעה  ששוב ושוב את כל הדפ עד קרע היא משחירה=-

 

-=מדינה  זה לא ארצ   ממשלה  זה לא עמ    ודמקרטיה  היא איננה תרה=-יש שכר ליוספ

וחתרו נא להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

 

-=וכשבלבבות כולמ מולכימ תרבויות הבלים  דרכי נכרים   או אז כאיללו טובה היא דמקרטיה להרדים נבלים  וברקרטיה להעניש שקרנים=-

 

-= כומוניסטיה זה רעיון חזק  אך בשביל בני האדם זה הבל חולף בלא מאחז

            דמוקרטיה זה רעיון חסם כמו יעיל  רק על גב האנחה שאבדה האמונה ונכרתה מפיהם =-

-=מדינה זה לא ארצ  וממשלה זה לא עם  וגמ דמוקרטיה  היא בקושי תורה בחזות יציבה ככל העמימ אשר סביבותם   ובטח לא תורת אלהי ישראל אל גדול ונורא  הבוחר בעמ ישראל אנשי אמונה  ומנחילמ ארצ חמדה  להיות לו לעמ סגולה=-

 

-=אפס כי את מלכות השקר וההבל הדמוקרטית הזו אשר ראיתי בכל הארץ בדורי  אינני חפץ לעקור מן הארץ במפלתה  כי אם מלבב כל בני עמי בהשחתה=-

-=דמוקרטיה טובה על ראשם של זרע עובדי אלילים  אבל למלכות תורת משה אין את החסרונות שהדמוקרטיה מכסה עליהם במערומי אשפתות   על כן כל עוד העם העולם לא בוחר בצדקת משפט תורת משה באמת  אז עודה נכונה היא לאחוז בקרנות ראשו לבל תצלח כל מזימתו=-

 

-=ואביט ואראה תחת ארצ קדושה  כבושה  ותחת עמ קדוש  נדוש  ותחת תורת אמת  דמוקרפיה לשלטונ מת=-

 

-=תורת משה תורת אמת ואמנה היא  תורת משפט וצדקה היא   אשר כל איש משפט אמת  ימליך באמונה את הצדק על סביבתו ככל כוחו ויכלתו  ולא מלוכה רודנית אשר תשלוט בו   אך משהחל העם מתפורר בדעתו  סתם לשלוט  ולא למען צדקת בוראו   היה אז ניכון לו מלך על ראשו  ככל הגוים אשר סביבתו  לרע לו  אך במאוחד בתוכו   והמלכים בעולם כל אחד באמת המליך את הצדק בעניו ככל יכלתו  אך משהרעו המלכים והתפוררו דעותיהם  סתם למלוך  ולא למען משפט בוראם   אז היה נכון להם דמוקרטיה על ראשם  ככל החיות אשר סביבם  לכבול אותם  אך במאוחד בתוכם   כי דמוקרטיה כובלת היא את מעט הטוב  ורבות גם את הרוב אשר רע   ועל כן נכונה היא על כל עמים ודור רשע  כי ברוקרטיה היא על כל רשעה   אך אך אך לא על עם הבחירה  נצר האמונה  אם חפץ אמת לו לשוב הלי יוצרו במשפט ובצדקה  ככל תורת משה עבדו המועילה=-

 

-=דמוקרטיה זה אולי הרע במיעוטו  אכ בטח לא הטוב בתנובתו=-

 

-=אחי אהובי  אני מבינ אתכמ  אחזתמ בדמוקרפיה כי לא ראיתמ תחליפ  אז היא היותה לכמ כאילו הרע במיעוטו  אכ זכרו נא אחי כי היא איננה הטוב בתנובתו  וחוסמת גמ תרת אלהי אבות אבות אבותינו וכל משפט צדקו=-

 

-=ימינ ושמאל  המ רק קצוות חופש מדומה בתכ מסגרת המשחק הדמוקרטי המצומצמ   ואנכי את שניהמ חפצתי פרוצ  כי גמ החנק הגדול ביותר  זה הגבלה אינ סופית בתכ חופש מדומינ=-

 

-=ויבטאו אומר   דמוקרטיה  זה לא החזונ שלנו  דמוקרטיה זו רק הכיפה המאחדת שמעל מגרש המשחקימ שלנו שבתוכו יש לנו אמירה של חזונ יהודי   …או לחברנו  אמירה הפוכה  לגיטימית

על זה על זה ממש על זה אני רוגז  כי אלהי באמת לא צוה לשימ כיפה   אבל הוא בברור  רצה חופש מאחדות מאולצה=-

 

-=בנינו  גמ אפילו הרב כהנה הודה  בערוב ימיו כי טעה בלהט חיו לנסות לגאול את העמ מסבלות המדינה  דרכ הדמוקרטיה החטאה   ויהי בהתעקשו  היא התירה גמ את דמו=-

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-   כנ כל מלכות אדמ מקורה בחלישות לב העמ   אבל שופט ונביא יכל רק לנחותמ הדרכ אל מלוכת אלהי אבותמ

ויהי כאשר יהא נאמנ עמ ישראל  לאלהי ישראל על פי השכל הישר  ויפעל כגדל הבנתו  גמ לתעב את כל המסלפימ בשמו  או אז מובטח כי יוקצ קצ להסתר הפנימ  ונביא יותנ לנו מקרב אחינו  ככל משפט צדקו=-

 

-=מאחר והדמוקרטיה היא האילוצ הרע ביותר מכל שיטות השלטונ אשר נוסו  והיא דרכ השלטונ הכי פחות רעה להיומ  חוצ מכל אשר עוד לא נוסה   אז אני כבר מעדיפ להתגעגע ולנסות להשיב מראשית מלכות אמת חסרת שלטונ מרכזי  אשר בה כל איש ממליכ את הצדק סביבתו ככל יכלתו וכגדל צדקות הבנתו   ואדני אלהיכמ הוא מלככמ  ואתמ ממלכת כהנימ וגוי קדש לכבוד תרבותו=-יש שכר ליוספ

 

-=אני שנא את דרכ ההבל  אבל האדמ  הוא המעשימ הדרכימ שלו   ואלה אשר נשמת אפמ היא היצוגיות של הבלי הדמקרטיה הבנלאומית  המה אויבי אדני ואחפוצ השמדתמ  אפ כי לא מצאתי תועלת לעת עתה בהריגתמ  כי אטמ העמ אזניו ויחפוצ גמ בנבלותמ  אז כעוס אכעס על התומכימ ואתעב את הזונימ

  וסר מרע משתולל  כי הבינ את מסתירי הסתר הפנימ=-

 

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-

 

-=אנכי יששכר יוספ בנ אליהו  מגבעת יש שכר ליוספ   חותר להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה עד כי יהא אדני אלהיכמ מלככמ ובזאת לקוצ קצ לדמוקרטיה ככל העמימ בישראל  ואז נהיה אור לגוימ באמת ובצדק  אחר כי נאמצ ליבנו להיות עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב

אז תאזרו אומצ  חפשו טיפה פה טיפה שמ  תצברו בלבכמ  שרפו התזזז ונתקו כל קשר לממלכה החטאה הדמוקרטיה הבריטית הבינלאומית המכונה בקרבנו מדינת יסראל  והשמידו מלבכמ כל זכר מדת ההפחדה המכונה הדת היהודית  כי יהא נא בנוי לבכמ ליסוד צדק התרבות התנכית=-

אני רוצה להפיל את רוע הדמוקראטיה  אכ יחד עמ הבל התרבות אשר מאלצת שלטונה לרע במיעוטו

-=וכל עוד לא תאמצונ תרבות  להתאחד סביב אמת אלהי ישראל  לא תוכלונ פגוש בתכ הטוב בתנובתו   ותפלונ תמידית אל שקר הנכר אל הרע במיעוטו  אשר הוא התדרדרות האילוצ הרע ביותר בכל פעמ מאז ראשית עולמו=-אכ יש שכר ליוספ

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ