חידוד מחשבתי בדבר שיחתנו – עמ דתי חלוצי

האמת מתנצל כי אך כעת נקראתי אל מול מחשב לשלח אליכ מכתב זה אשר כתבתיו למחרת שיחתנו אך מקווה אנכי כי תבין את ההקשרימ כי לא שכחת את תוכןהשיחה ורוח הדברימ אשר יצא מפיך

משוא שאיפותך הוא בית המקדש  ואנכי מבקש להעירך על דבר אשר רבימ מתכנו שואפימ אל בית המקדש כאל מגדל בבל של הסדר העולמי החדש אליו המ חותרימ בחלוממ ולא כי המ באמת מאמינימ באלהי ישראל או בצדקת תורתו

עוד עלי להזכירכ  כי  אדמ לעמל יולד וחופש ניתן לו רק לבחור מה לעבוד  ואך הכבול לאמת במשפט ובצדקה הוא החפשי מעמל הריק  וכי אמנה יש עוד טוהר וטוב לב בעמ הזה אך אל נא תתעלממ כי הרבה מן הטוב אשר אמרת הוא עמל הריק כי זבחימ המה אך לשדימ לא אלהה אלהימ לא ידעומ הנה נא החדשים באו כבר הגיעו ואנחנו כמעט לא שערנומ

מה אשר כן אני מסכימ איתך הוא כי לא חכמ להקפיא את להט המאחזימ אפילו לא רעיוניתובטח לא רעיונית  אבל לקררם מן רומ השאיפה הלאומית וליתן בראש השאיפות את המלכות האמיתית

ובדבר מעט הבוז אשר כאב לי לשמוע מפיך תחת התמיכה  שמע נא  אדמ ענו  הוא אשר יודע את מקומו והבן מבין כי כל יתרון גדולתו וטוב פריו הוא בין רבימ ולא לבדו  ולכן ציטות עצמי אחרי חשיבה כנה ומעמיקה איננה גאוה   ענותנות כפויה היא מביאושי הגאוה

ואכן אני חותר בראש שאיפותי לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארץ אחת כשאיפת איש אמת מכל עמ  אך רק בעמ ישראל יעורר זה את הקץ להסתר פנימ ולתתנו עליון על כל גויי הארץ כממלכת כהנימ וגוי קדש

ואמ אתה מתכחש לככ כי העמ מפורק לשברי שברי שברימ  אתה עוד עלול להישרט מהמ עד אשר תזעק לשמימ אמת  כי את הדבר אשר מסרב האדמ להבינ בשכלו הוא עוד ילמד על בשרו ועמ פרוקידה של עמ לא ניתן להמליכ אפ ממלכה ולא להכתיר כהנימ ולא לכנות גוי קדש

-כי כל עוד העמ מפולג הדמוקרטיה היא הרע במיעוטו ואלהימ נותן לה גב  ואמ רק נשכיל לאחדו באמת במשפט ובצדקה  כדבר הנבואה על דבר ראשית הגלית הממלכה

עוד הנה נא בכנות החרדתני לשמוע ציוויך להסתכל ממבט העמ המתחנן ומבליט את מעט הטוב  ולא ממבט האלהימ הכעוס ומצביע על הרעה  שמעני אתה הלא זה השכלות של אישה מנודה המבקשת רחמימ  במקומ להסתכל ממרומ בעלה המבקש מעשימ נכנימ ויעילימ ואז רק אז אהבה ורב אמונימ

-וכי עד מתי את ליבנו לא נשבור לפניו כהבנתו ולא כרוע מעללנו  ערלי לב אשר כמונו

אדני ילחמ לכמ ואתמ תחרישון  וגם יד אדני היתה במ להוממ  ואת הצרעה אשלח בם  רבימ אשר מתו מן הברד מאשר חרב יהושוע  אל תירא כי אדני אלהיך מתהלך בקרב מחנך   האמ בגבורתו אתה חפץ כאשר יגיע לנו תחת מלכות אמת או אולי בחיל האויר והעולמ בטח ישתוק כמו מת

ראשית חדול נא מהתיאש מדרך הישר כי אמנה לכולמ היא לא מצליחה אך כי המ הולכימ בה בשקר ולא באמונה  וכי אי זה  עוד דרך פתלתולת נבנה לנו במבוך העולמי הענק הזה  הלא לתעתועימ היא תוביל ולא לממלכת כהנימ

עוד חזון למעד