מכתב פתוח למסכרי מסכירות ,,אלון מורה,,,

בצפיה למלכות אמת

מכתב פתוח למסכרי מסכירות אלונ מורה אשר בארצ שכמ לחבל יוספ

הישר אישר מבט למצבכמ ולא אשא פנימ למעמדכמ כי באמת נכונ לכמ כי תשפילו מבט נכח נסיונכמ הנכזב שוב ושוב להיאחז בארצ קדושה דרכ ממלכה חטאה המתנשאת על עמ בימנו בחוסר קדושה כי ראשוני הנאחזימ במנשה ואפרתה אזרו אומצ גמ נגד חוקה אפ בתקופה אשר רבה עד מאד גאותה ושחצ זרועה כי מימי אז התנשאה על אומה רצוצה בתקומתה

ואתמ מה אתמ כי לא תשופדו על להבה להתיכ מקרבכמ את כל דרכ עדינות השקר ערמת המסכה  כאילו להירדמ בדרכ עמ תרבותה ולחדול באמת מחתור אל היעד בהחלפתה  כי דמוקרטיה היא לעולמ זרוע צבא האומ למאומה ולא נשמת העמ נפש האומה  ויהי נגד כל זאת מראשית התעלמתמ  והנה באחרית רכשתמ אהדה ציבורית מכל שריד ופליט וגמ על כל חלוצי הארצ התנאשיתמ כאילו לאדוני הארצ נהיתמ כמעט נסוגונו כולנו מבלעדכמ  ובכנ כנ להפכ הפכ הפוכ כי אמ נבנה באישורכמ עוד נפונה איתכמ ואפס כי טוב מאחז פרוצ ועקש מישוב יפיופ ונוטש

ואנשי אמת יבנו את בתיהמ ספונימ גמ דלתות ממוגנימ כי לא יסוגו בהתחממות גזרה  גמ לא בעזיבת כל צהל והמדינה

ועוד על סוסי אתמ מתרעמימ אשר בקושי את רגליו הוצאתי מנ ההרימ וכי עד היומ בכל שנותי את מי רמסתי או מי נשרט ברכבו מנהיגתי מנערותי  והסוס הזה כוח רב לזינוק יש לו אכ רכב בעל בינה הוא לא להיצמד לבני אדמ בריצה ונאמנ יותר מכל טנדר מזנק חסר ענימ  וחלושי הלב מוזמנימ לפחד ולשתוק  כי פחד ולא מאמת חשיבה  ועשרת אלפי פעמ להודות בכלל לכל בעלי הסוסימ והחמורימ שבכלל הסכימו להמ לפזר כבישי אספלט תחת פרסות סוסיהמ

הבנתיכמ אולי ללבכמ לחלקכמ אמ מזכרונות זועת אכזריות החרבת עמונה אתמ נרתעימ  אכ שמעוני נא גמ אני  פנ כרצונ אויבכמ תירדמו על שנאת המקל ולא תתנערו לתעב את דרכ המכה  תחת אשר אז בנגיפונו כאשר חסנו על אויבנו אחינו באמת לפגוע בסוסיו כל יכולנו ואויה לנו איה מרימ קרננו    ובאשר לדהירת סוס בישוב  חברה מה נהיה איתכמ מה אתמ רוצימ להירדמ אולי בתכ מסכ מחשב   כי אמ דבר צדק יש על לבכמ לומאר על דרכי פחזותי או פשיעתי  אזי תמיד קרויה אזני  אכ אמ סר לבכמ מדרכ אלהי אבי אל משספי גרונות למענצדקה ותחפוצו מלונה שלוש מאות חיי שנה בהקפאה  גמ אנכי אבוז לעברכמ למה זה לכמ רב ימימ ולא לשבעה

ובכנ נודע לי כי אוהבי בקשו באזנכמ על ביתי  אתמ שליטי הלחש בנחלת עמי  אכ לא באמת דברו המה ככל רחשי ליבי   כי אנכי גמ אני חושב לכבד ולהודות לו תנצלו מעמדכמ להתחננ אצל אבירי הפריצ פנ יחניפו ארצ וישפוכו דמ נקי  אכ מה לדרכי ולבקש את לשונכמ יד אחת עמ כאבי לאשר אישורימ אצל הפחה את עמל גבעתי  הלא כי אז כאשר יתאימ כל פינוי לשפל מדיניותו  לא תעמדו לי אתמ ובטח לא הבל רשיונו   ורק אדני אלהי ישראל נאמנ לעולמי עד כי כל עוד לא אקרא בשמות דרכי אלילי נכר הארצ  אז גמ כל החרבה תהיה נקודת קפיצה לחזונ יוצרי ועזר גמ לעמל נפשי אפילו נכח ימ דמעתי

ועל כל אלה יאמר=-

-=מצוה לפחד מהחרב ותועבה לירא אותה  כי שמירה על נפשכ הוא כהטבעת יצרכ מאדונ הבריאה  אכ שינוי תרבות המעשימ כדרכ אוחזי החרב הפושעימ המאימימ  זה כבר ממש התעלמות משלטונ אדונ כל הברואימ=-

- ולכל תושבי הישוב  אהבתיכמ ומגו ליבי התפללתי כי יעזרני אלהי אבי לנתב אל טוב את כל האהבה אשר הרעפתמ על ראשי ואל נא תעצורו גמ אתמ מלהתחננ על יציבות עמידות נס ביתי ופריחת ניצני גאולת אמת בכל הארצ ובגבעתי  כי באו עוד לאחרונה ממלכות השקר אטומי הלב ויפצו פיהמ לעברי  אז דרוש ניסימ להצלחת התנחלותי    ובכלל סלחו נא כי לעיתימ היה תפוס ליבי ולא תמיד זיהיתכמ בדרכ כי אנכי קצר ראי וראשי אולי עמוק אכ איטי

ולאלה מכמ הבודדימ בליבמ הצועקימ למה הוא כבר לא שותק  גמ אנכי שתקתי בצער בליבי למה זה אתמ נכח סבכ שפלות כל המצב אתמ כמו מיואשימ וכבר לא ממש זועקימ

ואפתח פי לאמר  עד כאנ  כי אמ יש תקוה לעמ העולמ הזה תהי נא בטרמ מותי

יששכר יוספ  בנ אליהו  גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

-=לפנות שיפנו את הצואה באסלה  בית בארצ ישראל הקדושה שלטונות אטומימ רק מחריבימ=-