דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

או  הקלה אני רואה פה  יצאנו משואה  נותר ממנו אחרי שני אובדנ ומלחמה ועל כל אלה עוד עלינו אל ארצ אבותינו הקדושה  אכ אויה מדינה דמוקרטית ככל העמימ עלינו נפלה ועוד אחינו מופלימ בה למלוכה ולא כדבר משה רוענו במשפט ובצדקה  מי יתנ ונחפוצ וגמ ניגאל אפ מזו השואה הערומה  ונשיב מלכות אמת להיות ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

כי מחוסר יכולת אל נא לשכוח את השאיפה

ואתנ אל ליבי לבלתי הלאות אתכמ במשפטי הכללה  כי אמ הצג אציג לפניכמ הפעמ את מכתבי למושלימ  לחילי הועדה  כאשר נדרשתי להשיב למ לפני כשנה לפשר בנית ביתי מעל גבעת יש שכר ליוספ האהובה

תושבימ רבימ אמרו לי אל תלך אל המנהל האזרחי ואל הועדות אשר כאלה אל תבא  המ מיד יקתלגוך מן מתנחלימ ויזהוך מן אלון מרה קיצונימ  בונימ בשמורות טבע עד איו קצ מוסלמימ והמה על ליבותמ לא שמימ ורק על מאחזימ בתוכנו המה מזנקים   וגמ אם תאמר להמ דברימ הגיוניים לאמר אתה צופה  מגבהה מבחוצ לישוב על חדירת מחבלימ  כי כמו מבתוך הישוב כעשרה שומרימ המה בועדה לא ישיתו על ליבם ולא יתנו ראשם להבין

אבל הנה נא בכל זאת אני כאן ולא אדבר גבה גבהה  ולא אכביר במילמ אדבר בכנות דברי מישרימ

אני יששכר יוספ בן אליהו  בן אנוש יציר כפי אלהי ישראל מאמין בצדקת תורת משה עבדו הנאמנ  ולא אזרח מדינת יסראל   כי אמ תושב ארץ ישראל תעודת זהות ממכמ מעודי לא לקחתי  וגמ את המספר אשר המצאתמ לי מזמן שכחתי  ובתך ליבי לא זכרתי  לקופת חולימ שלכמ אני לא הולך  ואפ את אשפתי לבדי אני שורפ  דמי אבטלה מכמ אני לא לוקח  ואבטחת הכנסה בכמ כלל לא בוטח ובכללי אין לי קשר אליכמ ולכמ אין כח עלי

אך למרות כל זאת לכמ כנראה יש איזשהוא כח מלוכה מהעמ או מהאומ  מיד המקרא או מאלהימ והנני כאן להטעין את דברי על מאזני שיפוטכמ פן תפילו את דמעותי לכפ כובתכמ

ודברי צדקי אלה המה=

אני שנימ נודד פה ברכס הכביר   במו רגלי נשאתי פה מעל כל ההרימ מעזמות במערב ועד מכורה במזרח  ואני יודע מה מיטיב ומה מרע להמ   מה מדכא ומה מפריח אותם  ואכן אמנה גם איש לוקח אישה בעל הוא נקרא  כי כמו בועל הוא בשלמותה ולא עוד בתולה  אך זוהי הדרך היחידה להזריעה ולהפריח תולדה  אפ אני חפצ לי לבעול בהרימ האלה   הרי השומרון העזימ באהובימ  כי אך ככה יוצצ ציצ ויפרחו הפרחימ  צר לי מחומרי בנינ מושלכימ אפילו מאבני המקומ מוזזימ אך רק ככה אוכל לבנות לי בית מאבנימ טבעיימ

עוד שמעו נא רוזנימ  האדמ הוא לא רובוט ובטח לא מכונה ולכן הוא גם הוא חלק מהטבע ממעשה הבריאה  וגם לעכבר לחזיר ולכל חיה וגמ לו יש מקומ לבנות בית בה בתך השמורה  לא לבנות מתחת למפל מימ ולא פרויקט נדלן בעל שבעה עשר קומה  אבל בית מאבנ נאה אשר סביבו  חוה ורוב נטיעה ולא בתימ גבהימ ותאימ כמו לולי תרנגלימ ובתכמ אנשימ

ולמה לי תוכחה והעבר יוכיח את דברי כי בני אדמ חיו בגבעות האלה ומהמ אולי מאבות אבותי  כי הלא כמה צעדימ ממני בןר מימ גדול וסתומ מצאתי  אותו בזיעת אפי לנקות עמלתי ובתוכו מה מצאתי  חרסימ שבורימ  זכר לבני אדמ לכלימ מימ שואבימ  ומי אתמ כי תאמרו לי על שממת בראשית אנו מגינימ

עד כאן דברי

ומהמ יצאתי בכאב לב כי לא שתו על ליבמ די להקשיב עוד על חלוקת הארצ בגורל לנחלת אבות וקנינ קרקעות הוא רעיונ מהאומות

והנה נא השאיפה הנכונה היא להשיב עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת

יששכר יוספ

חק – ביומ ההוא ירחק חוק,

" יוֹם לִבְנוֹת גְּדֵרָיִךְ יוֹם הַהוּא יִרְחַק חֹק. "

והנה נא מרב חוקימ  כבר לא רואימ את החופש

-=החוק זהו כלי אימתני  אשר לא בהכרח מכיל את הצדק האלהי=-

-=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אנשימ היא אשר תוליד משפט אמת=-יש שכר ליוספ

 

-=באופנ טבעי ותקינ באומה  דת תרבות ושלטונ באימ כפותימ בחבילה אחת ומאותמ המקורות   ככ שהשקר הערמומי הזה  לאמור אנחנו נמליכ בראשכמ כאלה וכאלה -אלגוריתימ- חוקימ מותנימ  ואתמ בדת  ככל חפצכמ חושבימ עושימ    ובכנ זה ממש חצופ יותר מלקשור אדמ בשלשלאות פילימ ולומאר לו צעד אל החופש ככל אשר יחפוצ לבבכ=-

 

-=וכשהחוק -גורסס- שאתיחס לילדי כ-אפוטרופוסס- רק מכוח סמכות הגדרתו

 אנכי אתנגד לחוק גמ אמ הוא חסר כל צפי להעיז הגדרה שונה=-יש שכר ליוספ

 

-=מי שהתיאש מהצדק  ועדינ סובל מהפשע  הוא מתנחמ אל החוק אשר כובל את שניהמ    וימאנו הרשעימ שפוט  עד כמה יאוש ממה  ומתי סבל מאיזו כבילה=-

 

-=אבי הכללימ הוא  כי לכל כלל יש יוצא ממנו ולכל חוק יש מקומ המפר=-

 

-= ואמ האדמ גדול מהחיות במחשבתו  אז אולי ישב הוא כל שעותיו כמה שיותר לחשוב  עד לחוסר מעש    ואמ האדמ נישא על החיות בדיברו  אז אולי ידבר בכל לילו ויומו  עד בלא מעצור    ואמ האדמ נישגב מהחיות בלבושו  אז אולי ילבש רבבות שכבות עד רבצו בתוכ בגדיו

ואמ האדמ יכל להיות צדיק מהחיות גמ בגלל חוקיו   אז אולי יחוקק אינ קצ חוקימ  עד שכחת חופש בחירתו=-

 

-=הדת  באינ ספור מצוותיה  כובלת את חרות המחשבה   אשר התורה במעט חוקיה  מגנה עליה=-

 

-=כל אבנ וצורתה  כל מקריות ונסיבותיה  ואפ כי המקריות איננה איננסופית בנסיבותיה  היא קשה לחישוב כספירת אבנימ וחלקימ באינ ספור גדלימ וצבעימ

 אז למה זהה נטשתמ עוז משפט  ותפילו על ראש כולנו  אינ קצ חוקימ מקובעימ=-

 

-=וכשאיבדו בני האדמ את עוז הקדושה בליבמ  אז נאלצו לקדש את עליונות החוק על ראשמ

וינעלו צדק בהגדרות מחשב  וירמוסו בעושק בני אנוש=-אכ יש שכר ליוספ

 

-=השגת צדק דרכ רוב חוקימ  במקומ על יסוד קדושת אנשימ   זהו זה חטאת עצ הדעת    ונפתות להאמינ בנורמת המנהגימ  אחר להט אחיזת הנשימ   זה זה עקב איבוד תרופת והוא ימשל בכ    -ואלה מולידימ שברונ לב   כי בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ  למענ לא בעוולתה תשלח ידכ=-

 

-=חוקי האלהימ המה ציוני דרכ אל הצדק  המ לעולמ לא מחסומימ למרחב השיפוט

כלומר  לא אמ רק תעשה ככה וככה  אתה בפנימ   כי אמ רק לו תאמצ לבכ גמ תמיד לשפוט באמת  מתי איכ כמה ולמה=-

 

-=ויהי האדמ המאמינ בטוב ורע רק בגלל חינוכ  הוא אשר יאבד תקוה בצדק האלהי    כמו אשר חסר תקוה מהצדק האנושי  הוא אשר יאמינ באינ קצ חוקימ רק בשביל חינוכ כובל ומגביל=-

 

-=משפט  הוא לא רק תרגוווומ של הצדק   הוא גמ שיקול דעת של האמת

אז למה זה  אינ קצ חוקימ   ואפס אמונ בשופטימ=-

 

-=חוקי האלהימ  המ רק ציוני דרכ אל הצדק   המ לא התכולה הבלעדית שלה    ולכנ המ גמ לעולמ לא מחסומימ למחרב השיפוט בקרבה=-יששכר יוספ

 

-=גמ לו אפשע  אז אלהי  יכבדני  אמ בלב שלמ אחשוב כי זהוא רצונ תועלתו

אבל הרבה לפני פעולתי הוא יפתח לי פתח אמת להבינ את דרכו  ואחפוצ כנס כגדל צדקתי

  צביאל  אני מרחמ שאפילו אתה נפלת לבור הפילוסופי הזה  של אינ אמת  וכל אחד והבטו

 והאמת  שמאחורי הדברימ  עומד שוייון מעוות בינ כל אדמ  ואז אכזבת חוסר דעה אחידה בינותמ

אבל אדונ כל הארצ יודע  שרשע  ירשיע גמ בלי יכלת להבינ הפוכ בתרתו  והצדיק יריח איזה אדמ ירא אלהימ יותר באמת במחשבתו

הלא

אדמ שרוצה למאר על דברת האלהימ  לא תרצח  כי זהו רק משל   הוא באותו מידה או אפ במידה מושחתת הרבה יותר  או אפ בקלילות יתר  הוא יכל לומאר על דבר כל רב  בנ אדמ  אשר יומאר לו שזה ציווי מעשי ולא פיוטי  כי הוא דבר את זה בצחוק  או לשעתו  או ברגזו  או ברעיונ  אן בשאר רוח  אווו

אז עדיפ כבר להשאיר  את דבר אלהימ קדש על מכונו  ובאור האדמ  תמיד פתוח לדיונ  כגדל צדקת הבנתו  ואומצ ליבו אל אמת רצונ יוצרו

כמו "וַאֲמַרְתֶּם לֹא יִתָּכֵן דֶּרֶךְ אֲדֹנָי אִישׁ כִּדְרָכָיו אֶשְׁפּוֹט אֶתְכֶם בֵּית יִשְׂרָאֵל." אז למה בכלל לומאר  -בדרכ שאדמ הולכ בה  מוליכין אותו מהשמים-=-

 

-=להינעל על חוק  ולהפר חוק   אלו שני צדדימ של אותה נבלות  הסרה מרוח הרעיונ המנחה את החוק=-

 

-=דת  באשר היא  היא סבכ ענפימ פרוע  הצומח על גב שורש חטאת עצ הדעת    תורת משה היא ממש לא דת  כי אמ תרבות אמת של חיימ קדשימ  לילכ בדרכ צדיקימ לרוח האלהימ  והחוקימ בה המ רק ציוני דרכ להולכימ בתמימ  כמו רעיונות גדולימ המאירימ נכונה את בחירת המעשימ  אשר לא מראש נכתבימ  כי בכל מצב בחימ המ מחדש נשפטימ   כי לא מנ המוכנ בעצ המה נקטפינ =-

 

ובאשר  ל ס י יי ג י ם ו ל ג ד ר ו ת

-= ומאחר וחתירה בצדקות  תגיע אל אותו יעד הבנה  גמ אמ במעט שינוי רמה   או אז אינ הצדקה מראש לאינ קצ הגדרה  כאילו לאלצ את הבנה שונה  בזמנ שבאמת זה סכלות לאלצ הליכי רשעה    כי חתירת רשע תגיע אל יעד אחר  ואחר ככ עוד חפצ לו לחסומ אחרימ הליכי סורה=-….

 

-=היבהלות הפחד העיור והבריחה הגורפת מבל תוסיפ  מאלצת לנטוש את דרכי האל ולשקר אינ קצ בשמו=-תתפלאו , עמוקות,,

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-יש שכר ליוספ

 

-=האדמ היחיד אשר מותר לו לקחת את החוק לידימ  הוא האיש אשר מעולמ לא הותיר את הצדק בידי החוק=-יש שכר ליוספ

 

-=ויהי באשר בחרו המלכת צדק בחוקימ  ולא בקדושת אנשימ  אז גמ נקל בעניהמ פריצות הנשימ  כי להזנות את הגברימ ובנקל לחוקק על ראשמ אינ קצ חוקימ   ותהא גמ הזימה אפ מוסיפה בעניהמ אחוה מדומה   אכ רתיחת חוסר צדק גמ עמה=-

 

-=והנה קמ לו שלטונ  אשר גמ חוקיו רשעימ  וגמ נשאיו מושחתימ   ונוספ על כל זאת  מגביה תרעומת על הנרדימ הבורחימ   כאילו דמה לטהר עוז שלטונ הקדמונימ=-

 

אההה  חווק   חוק  חוקי  חוקים   חוקימזדרויפשטיג
נראה לי שרצוי לחקור מה מקור מוצאמ
הלא ידוע למשל שאחד החוקימ החשובימ הוא לנקות את הישבנ אחרי הוצאת צאה

 

-=וידבר אלי פתוחות איש רוחמ  ויאמר אלי הלא תסכימ אתה בלב כנה של איש אמת בפה מלא  כי יש מנ החוקימ שלנו כדוגמת  ריתמת חגורות ברכב  וקסדה על ראש חשופ  אשר המה טובימ לנהוג כמותמ  אז למה זה תתרעמ על חקיקתמ

ואפתח פי בשלשה  ואומר על ראשית בפרטימ  ובשלישית עמוקימ

ראשית  הנה נא גמ על חריצת היעד המוסכמ כטוב  אולי אולי נחפזתמ כי רתמות עלולימ ללכוד במדורה  או להקשות על תגובת מפלה  וקסדה מקשה על שדה הראיה  אז אולי יעילה היא בכבישימ מהירימ  אשר גמ במפלה  הידימ לא מספיק מגיבימ  אכ בתוכ הערימ לא שוה הסכנה את רוח הזעה

ושנית  בואו נא קבלו גמ ממני הזמנה  צלמו אינ ספור פצועימ  ופתחו אינ קצ אתרימ מזעזעימ  הגבירו הרתעה  הציגו אפילו מוחות מעוכימ על מדרכה  אבל אבל מי אתמ חלושי לב כי תאלצו אדמ להגנ על חיו יותר מאשר עולה על ליבו  ותבונתו  וחישובי תועלתו  האמ אבד אבדתמ אתמ כל אמונ בצדק האנושי  עד אשר חיפשתמ כל דרכ עמ הצדקה דלה להשפילו פנ יגבה וישחית פעולו

ולא ארחיב את הדיונ העקוב הלי בטיחות וסדר הנוגעימ גמ לאחרימ  ובטח לא על חוקימ למניעת איבוד המציאות בהסתממות והתאבדות ומי בכלל המחוקקימ

ושלישית  השבתיהו דבר בעומק הקשבה  כי אתה אולי שוכח כי בעולמנו הדרכ היא חלק מהיעד   לאמור זה שאתה מגיע אל הטוב  לא אומר שהגעת בדרכ הנכונה  כי מי ערב על דבר חינופ הארצ פנ תתפרצ הרעה בדרכ השניה  או בכלל על עקביות הטוב בראשונה=-יש שכר ליוספ

 

-=ואביט כנגדמ בלב זועמ ואטענ  כי אינני נוטל את החוק לידי כי אני מראש לא הותרתי את צפית הצדק בידיו  ולמה זה החוק לקח את הצדק לידיו  והתיאש מהותירו אצל אמונ המונ העמ נרדפיו=-

 

-=וישגו בבהלתמ לחפש את היחלשותו של כלל האדמ  כי איבדו את האמונ בעוז יעיל המוטה רק נגד רשעותמ  ויצליחו אכ חלקית  ויקומו מקצת מחוזקימ להתנשא על חלישותמ   וגמ המה עצממ נדחקו לתעב ולרמוס כל עוז צדיק  אשר לא הושפל לחפוצ כמותמ  כי איבדו אמונ בצדקת כח האדמ=-

 

-=בראשית כללימ  נועדו להקל על הדרכ   לעולמ לא לעצור להצר אותה=-

 

-=ברגע אשר האדמ מכריז על עצמו כחופשי מכל ערכ  או אז הוא מפיל על עצמו עבדות לאין ספור חוקימ של בערכ      וכאשר החברה מכריזה על עצמה כחסרת יראה ודרך   היא מפילה על עצמה משטר דקדקן  ועבודת פרך

כי אמ המעשימ לא קדשימ והדרכימ לא יראימ   מה זה ימנע נבלה  ומה ירחיק הליכי רשעה

כי רק לעבד אדני אשר לא נח לרגע מרדיפת צדק  יש פורקן חופש ומנוחה מנבלה ורב הבל=-

 

-=אילוצ חקיקת חוק  זה רק מתנת עונש של ציונ דרכ כבד   לבל יסורו שוב הרחק מהצדק הידוע מעולמ ועד=-

 

-=חוקימ המ רק ציוני דרכ אל הצדק האלהי   המ לעולמ לא מחסומימ למרחב השיפוטי=-

 

- ויניעו גמ בשמ החוק והסדר  חנק שבעתימ ופי עשר -יש שכר ליוספ

 

-=וכשאיבדו בני האדמ את עוז הקדושה בליבמ  אז נאלצו לקדש את עליונות החוק על ראשמ

וינעלו צדק בהגדרות מחשב  וירמוסו בעושק בני אנוש=-

 

-=וכשמעודדימ תרבות  אשר מאלצת בצעדי ענק את קירוב השואה  ועוד מפילימ את אשמת השואה על תרבויות שקדמו לתרבות מחוללת השואה  שכעת עוד מעודדימ אותה   אז עדיפ כבר להכחיש שאה

אז כעת ענו נא האמ אמ אחמאדינדשד מכחיש שואה  או מדינת יסראל מכחישה את העלמת המסר העולה ממנה  בעידודה חוקיות דמוקרטיה ככל העמימ  ההופכימ את העולמ מחשב ואת בני האדמ לרובוטימ=-

 

-= המדינה צריכה לחוקק רק את החוקימ שהמ היו אילוציימ מבלעדיה  ולא את מה שהיא יכולה בעקבותיה=-הרצל

 

-=כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה  באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה   כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

-= תנו את החוק לידים ותוציאוהו מהמחשבים , ואת משפטו לפה ותוציאוהו מהרמקולים , כי  למען עשות צדקה ולא רק חישובה =-

 

-=אם כל חוק בנוי על גב פלוסופית חיים  וכל פלוסופית חיים נתונה לפיות השופטים  אז מי הם המחוקקים ומי אלו הנבחרים או למען מה שוטרימ=-

 

-=הפשע הוא לעיתימ הרע האילוצי של החוק הפרוצ  כי בכליאתו צפוי פיצוצ    אז הרעה היא לעיתימ מידי העמ  אכ התמדת רגילותה הוא לרוב כתוצאת נוהג ראש שלטוני=-יש שכר ליוספ

 

-=השגת צדק דרכ רוב חוקימ  במקומ על יסוד קדושת אנשימ   זהו זה חטאת עצ הדעת    ונפתות להאמינ בנורמת המנהגימ  אחר להט אחיזת הנשימ   זה זה עקב איבוד תרופת והוא ימשל בכ    -ואלה מולידימ שברונ לב   כי בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ  למענ לא בעוולתה תשלח ידכ=-

 

-=נכונ שהעולמ דורדר אולי עד שפל כזה  שחברה של צניעות  תהא יותר מושפלת לרמיסה שלטונית   אבל בחלופ רגילות הזמנ  הטבע מתישב על מקומו  והוא  כבוד האדמ בהצנעת גופו    פנ יוטה ערכו לפחז חזיונ צלמו  ויופל אז אל התעמרות שלטונית אינ קצ בבשרו  או רוב חוקי הגבלה לדאונו=-

 

-=רוח תרבות  מולידה

משפטימ  אשר המה מכלולי

מצות  שמעליהמ

חוקימ חשובימ  אשר כל נושא שלהמ הוא

תרה  וקוי המנחה לכמה תורות זה

דרכ  אשר כלל דרכימ יחשבו

לדת

ויחשבו הליכי דיני כלל תחומי החימ  לרוח האלהימ  כתורת משה

מימינו  אש דת  למו=-

 

-=ואוחז בצדקת עוז אמת אלהי אבות אבות אבות אבותי  ואשפוט מבינתו   כי הנה נא אלהות היא החוט המקשר בינ עמ ארצ ותרה  כי אלהי הארצ  הוא אלהי עמ ישראל  והגשמת יראתו על פי תרת משה עבדו     אז מינהוא זה בכלל האדמ השפנ הצבוע  אשר העז יעיז פניו לומאר לי  שאמונה במדינה היא לא עבודה זרה   הלא מדינה במהותה  היא שליטה על אזרח  בתכ תחומ קרקע  לפי מכלול חוקימ

ויאלמו אומר גוש הזונימ=-

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

צבא – נלחמימ על מה..

וְהוֹצֵאתִי אֶת-צִבְאתַי אֶת-עַמִּי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

אסור לצבא צבא למלכות שקר

-= עשית צבא -?- איפה שירתת בצבא הגנה לישראל -?-

מההה  איפה זה  מה הקימו אותו   אני רצצ

אהה ה צבא האומ המקומי  צבא ההגנה לדמוקרפיה הבריטית ככל העמימ  מדינת יסראל  לא תודה לא תודה

אני מעדיפ לחתור -=להקימ הממלכה מחדש=-

=-

 

-=הצבא צועד גמ על קבתו  אכ רצ לנצחונ רק על דבר משפט צדקו=-

 

-=ואריק חרבי  ואפגוש בצהל  צבא האומ לדמוקראטיה   ואשיבה אל תערה פנ תשחת מנה רוב האומה באהדה נפחדה

או אז הואלתי לאריק חרבי מילי ולהתיר חרצובות לשוני   כי מילימ חדות יותר מסכינימ  וכמו יעילות יותר לעיתימ קיצוניימ=-

 

-=אמנה לא רבו  אבל ראו גם אותם ראיתים  כאלה אשר חייהם בשביל עבודתם  ולא למענו   אלה אשר גם הארץ היא בשביל המלחמה עליה  ולא למען משפט צדקו=-

 

-=מודעות האנשימ  היא החשובה    כח הנשק עוד ימצא את הדרכ להתאימ את עצמו=-

 

-=מלחמת תרבות מתחילה בשתי קצוות מרוחקים  אשר במהלכה חלקים ממנה משתנים  האחד יותר לכיוון האחר   כאשר לעיתימ בסופה הקיצונים היציבים ביותר  צוברים כח מעשי ויוצאים במלחמת חרב  נגד הקצונים הרעועים  המתעקשים על הקצה ממול   וכך גם כך כל המלחמות בעולם הם תוצאה של מה שבניהם=-

 

-=כמה עצוב שנותרה רק צרות המלחמה לאחד בנינו לדאוה=-

 

-= ויפחדו חלושי הלב חלושי הדעת משודדי חלקות בעולממ משלחי זרועות בארצמ  ויתמכו על זאת בקולמ למלכות שקר  למענ יחלקו חלקה בחוסר צדק אבל גמ יקימו צבא להגנ על פחזות החלוקה והשממה  כאילו היתה כדבר השמ באמונה=-

 

-=ובזתי לאמרימ  עמנו עמנו צבא עמנו  הנה נא עמ בלי נבואה ומקדש זה כגופ בלא רוח ונשמה=-

 

-=והנה נא מעולמ ידע כל עמ  לאגד צבא מקרבו  להתגוננ נגד כל אויבו

והשלטון במהותו כולו  הוא רק אגודת כח אל פנימה  לגשמת משפט צדקו

ורק אכ ורק במעט משאבי הכח העודפ  אולי אחר כי ממש נרגע עמו כטוב ליבו בנחלתו  או אז נכונה זרועו לפנות אל קידומ נוחות יושבי שלטונו  ומי מילל בכלל שליט להפליא עינוגמ מידו  לדחופ אפו ולכפות ראשו

כי הנה נא שמוע שמעתי וגמ לא נעלמ מנגד אזני  ומנגד עני לא נסתר

עדיני השקר  חורצי גורלות אדמ כערכ הירק וכמשקל חצי בשר   כמו סרט נע בפס יצור תעשיתי  אחד אחרי שלישי ובניהמ נופל שני

עינוי דינ דחוי ומתמשכ  וקבעונ מבט גורל אבוד  בהבל פה

אז סחבת פרוצדורות אינ קצ  והכרעות חסרות העמקת משפט צדק כמעט שרשי העצ

ויפליאו טעונ על זאת ממערומי חוסר תקציב  ותצדק גמ סדומ מהמ מרוב גודל העולה ועמורה מעומק הנבלה וצבויימ גמ עממ דורשת תקומתה  כי כמעט צדקו נפשמ מנגדה  בוגדה ישראל האומה הנבחרה לדאוה

ויעדפ למ כספ לנוחות ולעונג חזיונ הבל תרבותמ  ויעדר כליל מהטות אל משפט צדקת תרת משה עבד אדני אלהי עמ אבות אבות אבות אבותמ=-

 

-=ויפגעו בי  אבל אלה בנינו וחילינו ונוצרי נפשנו הלא נאהבמ   ואחרוצ  המ מגנימ על הארצ ועל התושבימ וגמ על השליטימ והחוקימ אשר משחיתימ את שני אלה=-

 

-= הגידה נא את זאת בעמקות ברורה

 על סיפור מדחת יוסופ  לצערי הרב מאד  עמ כל הבגידה הארורה שמ

גמ אמ תושבי העיר שכמ כולמ יהודימ היו  וככה לו באמת מבודדימ היו מכל שפל אטימות התרבות הנעורה מכל כנות  וגמ אמ אכנ נשלחים היו שוטרימ  ואפילו מאחיהמ  בחזקה  זרוע משולחת להפיל קטני עמ אל צביעות רשתות תרבות ערמה   לו אכנ המדינה ככ בכל ימנו  מרימה זרוע איומה לסרס כל זעפ אמונה  ממעט ישרי האמונה  אפ מבני עמה

  אפס כי על כל זאת  הבנ הייתי מבינ עד מאד  וכמעט אפילו די מצדיק  התקוממות עממית ציבורית להשבתת הזרוע השלטונית הנכרית =-

 

אז זה מה שנותר לבינתיימ

-=המלחמה הממשית בימנו היא בפה ולא בחרב  והיא יותר על לבבות העמ  מאשר על קרקע אדמה   אז גמ החילימ המ שומרי האמונימ ולא ממש לובשי המדימ=-

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

דמוקרטיה

"אַל בָּנָי כִּי לוֹא טוֹבָה הַשְּׁמֻעָה אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁמֵעַ מַעֲבִרִים עַם יְהוָה."

דמוקרטיה = דמגוגיה

-=דמוקרטיה  כופה על העמ לעשות בחופשיות  את כל רצונות ליבה   אחר כי המ כבר הושפלו להאמינ ביסודות תרבותה=-יש שכר ליוספ

 

-=הצדק העברי  מבוסס על קדושת האזרחימ  כאחדות של בודדימ קדושימ וגיבורימ

הצדק הדמוקרטי מבוסס על שתיקת הנתינימ  ככפיית שויון על המונימ נואשימ ומסורסימ=-יש שכר ליוספ

 

-=דמוקרטיה  מתאימה בפועל  רק בינ מחשבימ

 בינ אנשימ  היא אכ רדיפת טוב עיור המקלה פיתויי ערמה אל מעמקי הרוע=-

 

-=המלכ הדמוקרטי הסמוי  מולך עלינו יותר מדי זמנ בלא חילופ ורענונ

ומה תועלת בחילופי אינ קצ ראשימ שרימ   וליסודות הבלו  כל אלה כבולימ  ולגחמי פחז ריקנותו  מבוקר לערב המה כולמ סרימ=-יש שכר ליוספ

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-יש שכר ליוספ

 

-=ויאמר אדני אל בני ישראל על דבר הפילגש  עלו אל בנימינ אחיכמ וכלוהו  ולא כי כל אחד מאותו השבט תמכ או לא מכה באותו המעשה  כי אמ על דבר אשר השחיתו דרכמ אלה על הארצ עד כדי ככ  שיכל לצמוח מקרבמ מעשה אטומ לב נבל כזה   ופקחו נא עניכמ לבל תאטמו לבכמ אל פשעי הדמוקרטיה הזו  המגדשת שאתה לכל רוע מעללה=-

 

-= ובמקומ לשפוט בצדק  מה מקנה עליונות   נואשו הדמוקראטימ להכנע בגאונ  כולמ שוימ   וישוו גמ בינ עקר מלידה  למסורס מהפחדה =-

 

-=והנה גמ הגו בפיהמ  ורגלו על לשוניהמ   שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמורטיה   והשאלה היא  למה בכלל דרוש לה שמירה כל ככ הדוקה   והתשובה החריפה יותר היא  הלא כל לב ניתנ להרגיל לכל זועה=-

 

-= שלרגע לא תטעו הפוכ  כי האמת היא שדמוקרטיה היא רק הידוק טבעת החנק השלטונית  שבעתימ מאז ימי תקופת המלוכה הפרעונית=-

 

-=אני מגנה את מה שאתה אומר  אבל אני אלחם על זה שלא יסתמו לך את הפה

            כנ כן בטח בטח  אתה גמ תילחם על זה שלרבאי כהנא יהיה זכות בחירה

 ואני זועק איכ  איכ לא שמתמ לב  שמאז השתקתו  אתמ כולכמ דורדרתמ אט אט אל שלטונ דורסנות נקבות משתיקה=-

 

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-יש שכר ליוספ

 

-=בטח תאמין באבנים רק אל תזרוק אותם עלי   אז תנ לו לספר גמ לילדיו מול עניכ בתמימות חינוך שהעיר הזו בכלל שיכת להם ואז תצפה שכשהמ יגדלו המ לא יזרקו אפ סלעימ על מי ששודד את אדמתמ

 הבאשתמ דעת=-

-=רעיון הצדק הדמוקרטי  יכול להתקימ בשלמותו רק על גב מלכות של דקטטורת הצדק  בתובנה כי דמוקרטיה לבדה כובלת את עצמה  אך הנה נא אמנה כן כן בתוככי הרעיון הדמוקרטי מסתתר הרעיון לכבול את העם להקפיא מצב תרבותי ואפ לדרדרו איך שיזרום הלחצ   כי שורש התקוה בדמוקרטיה היא באמונה כי העם לא מספיק מאוחד וצדיק סביב אמת אחת נכונה וטובה  ואכן אמנה בגלל זאת אלהים עוד נותנ לה להשחית באין עוצר  והגבורה עליה היא רק בדרך האחדת העם סביב אמת אחת ורק תורת משה נכונה היא לאורך זמן וטוב איתן=-

 

-=דמוקרטיה היא רק פטיונ אחד ממלבושי דחליל הסחפ להמונימ  אכ היא אולי ממש הפתיונ החריפ האחרונ=-

 

-=מדינה זה לא ארצ  וגם ממשלה זה לא עמ

ודמוקרטיה היא אפילו לא תורת חימ עקבית  היא סתמ לעיתימ פריצת גבולות אכזרית

ובטח לא תורת משה האמיתית

אבל  ימימ יגידו  וגמ שנימ ידברו אומר  כי יש עוד שכר ליוספ=-

 

-=ואתמ המון הדתיימ הרגזתמ  ולדאבה חלישות לבבכמ   יענ כי שכחתמ מליבכמ כי התורה תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית  משמימ הזכירוכמ כי גמ הדמוקרפיה היא אחרי הכל מדינה בינ לאומית=-

 

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות בשקר הערמומי=-

אבל אתמ מבינ בשקט   מה לכמ ולשלומ ולצדק

בושו דמוקראטים בושו

 

-=הצדק הדמוקרטי היה ונותר בכיס של השמאל  וגמ לו יתנוהוא לרגע לידי הימינ זה רק בשביל לא יברחו מתחת חוקת שלטונמ=-אכ יש ליוספ עוד שכר

 

-=דמוקרטיה  יש בה חופש לעשות כל מה שטוב בעניה  ועניה עצמו מראות למרחוק  כי כבולה היא לרצונ שחצ העמ לעיתימ  ולא לאשר טוב בעיניו באמת מדורי דורימ   ותחתור גמ אלצ את כל העמ לאבד את היכלת להחליפה וזעקתה חרות וחופש  אכ לא כמבט אדונ הבריאה=-

 

-=בעצמ זה  שהדמוקרטיה חוסמת את יכלת הבחירה של דקטטור  היא מונעת חופש בחירה מהעמ   -ותקפה גמ על העמ את תעתוע הקור האינ סופי  מאשר את החומ המצומצמ=-

 

ובכלל  מראש  הקביעה הנבלותית הזו שלל לילך אחר הרובבב……
-=לא תלכ אחרי רבימ לרעות   כמו שחסידי היטלר לא יוצאימ נשכרימ מקיומ מצות ועשית ככל אשר יורוכ=-יש שכר ליוספ
הרעיונ המנחה של אחרי רבימ להטות  הוא במצב של שוויונ לב בינ התומכימ והמתנגדימ  ונאמנות אחידה לאותמ הערכימ היסודיימ
לכנ גמ כתוב
-=וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת  אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת
המשמעות היא   במקרא של ריב   כלמאר כשהמעט עיקש על דעתו
אז אסור לענות בפני כולמ    בואו נסכמ    הלכה כמו הרוב
ובכנ לא ולא    כי יכול להיות זה אחרי רבימ לרעות
רעיונ ההטיה אחרי רבימ  הוא רק אכ ורק כאשר שני הצדדימ לא נעולימ בדעתמ במלוא העוז
אבל במקרא של ריב   אינ טעמ בהכרעה מהירה
כי זה ממש כמו לכסות את הרעה  בזמנ שהיא צצה מעצמ המחלוקת בכזו תעוזה נוגדה=-
והנה גמ כשהדמוקרפיה מכלילה בתוכה גמ אינ קצ נוכרימ  ואחים זונים  אשר סרו מאמת האלהימ  אז מה הטעמ בכלל להישמע לגחמת הרבימ , הלא באותו המידה נוכל להכליל את כל אזרחי היבשת ולשתוק בפינה כמיעוט ,שוווה זכויות, אכ חסר כל השפעת צדק מדיני
גזרת הרוב , אלו מילימ עצובות
-=ויש גמ מיעוט זועק על דבר צדק נגד רוב דוממ לנכח עושק ויצוה אלהימו לא תענה על ריב לנטות אחרי רבימ להטות כי בדברי ריבות ופנ יהא זה אחרי רבימ לרעות=-

 

-=תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית   דמוקרטיה  היא אחרי הכל מדינה בנ לאומית=-

-=דמוקרטיה  היא אולי הרע במיעוטו בינ מושחתימ

  היא לעולמ לא הטוב בתנובתו  על ראש צדיקימ=-

-=ובכנ אולי התקופה הזו עברה מנ העולמ  אבל זה נורא עצוב שהיא עברה מהעולמ   כי היומ אולי חיימ כפליימ שנימ  אבל מתימ בלא שובע ימימ   אכנ נגד כל השחתת העבר  המודרנה זה אולי הרע במיעוטו  אבל אל מול תורת משה  היא בטח לא הטוב במיטבו   אז תזעק הדמוקרטיה  יש אינ קצ דעות ותרבויות בדיות  אבל שתימ פחות אחד זה נשאר אחד  למרות אפס סבירות בהתחשב בתצאות השקר לאינ סופ=-  ועוד יבואו ימימ

 

-=לדמוקרפיה  מי שמצביע מרשיע  כי נותנ יד לאגודת שלטונ ערומ פושע =-

-= החזונ הוא  לחדש נאמנות לאלהי ישראל   זה התנכי  אשר כל פלגי העמ בבריחה מתמדת מפניו    לנפצ את אליל הדמוקרטיה לרסיסימ   לחלק את הארצ בגורל אלהימ   להקיא תרבויות נכר מליבנו  ואחר צידוק להיבדלות מהנכר בארצנו   לשוב להיות לו לעמ סגולה מכל העמימ  להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה   להתנער מהבלי הדת הגלותית אשר דבקו בשמ אלהנו  לבוז לחילונית חסרת אל   להתאחד מחדש סביב אמת אלהי ישראל  להיות לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת  =-

 

-=איכ הוא התפטה לעמוד בתוכ  בינ העמ הנדכא לדמוקרפיה שמתעמרת גמ בו  להיות חזיון שליט   בזמן שהיסודות שמאחורי החוקימ המרושעימ  המ המ המושחתימ=-

 

 -=ועוד בהקימנו את הממלכה   כל המושחתימ אשר עלו ארצה רק בגלל שראו להאמינ שהיא מעוצבת בה דמוקרטיה ככל העמימ   אז זה הזמנ לאזור אומצ להשתנות לפאת גבורי חיל נאמנימ  או להרחיק שוב עד ארצות גוימ=-יש שכר ליוספ

 

-=אני לא מצביע בבחירות לדמוקרפיה  לא רק כי אני לא סומכ על אפ אחד שמ   כי אמ יענ כי חפצ ליבי שכלל הדמוקרטיה מיסודה תושמ=-

 

-=נו  אז אמ הכיפות הסרוגות  נלהבימ לפתוח דפ חדש  עמ המדינה  אחרי כל החרבה של הדמוקרטיה והשמדה של הדמוקרפיה   אז מה הפליאה  ממלכות הרשעה  ששוב ושוב את כל הדפ עד קרע היא משחירה=-

 

-=מדינה  זה לא ארצ   ממשלה  זה לא עמ    ודמקרטיה  היא איננה תרה=-יש שכר ליוספ

וחתרו נא להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

 

-=וכשבלבבות כולמ מולכימ תרבויות הבלים  דרכי נכרים   או אז כאיללו טובה היא דמקרטיה להרדים נבלים  וברקרטיה להעניש שקרנים=-

 

-= כומוניסטיה זה רעיון חזק  אך בשביל בני האדם זה הבל חולף בלא מאחז

            דמוקרטיה זה רעיון חסם כמו יעיל  רק על גב האנחה שאבדה האמונה ונכרתה מפיהם =-

-=מדינה זה לא ארצ  וממשלה זה לא עם  וגמ דמוקרטיה  היא בקושי תורה בחזות יציבה ככל העמימ אשר סביבותם   ובטח לא תורת אלהי ישראל אל גדול ונורא  הבוחר בעמ ישראל אנשי אמונה  ומנחילמ ארצ חמדה  להיות לו לעמ סגולה=-

 

-=אפס כי את מלכות השקר וההבל הדמוקרטית הזו אשר ראיתי בכל הארץ בדורי  אינני חפץ לעקור מן הארץ במפלתה  כי אם מלבב כל בני עמי בהשחתה=-

-=דמוקרטיה טובה על ראשם של זרע עובדי אלילים  אבל למלכות תורת משה אין את החסרונות שהדמוקרטיה מכסה עליהם במערומי אשפתות   על כן כל עוד העם העולם לא בוחר בצדקת משפט תורת משה באמת  אז עודה נכונה היא לאחוז בקרנות ראשו לבל תצלח כל מזימתו=-

 

-=ואביט ואראה תחת ארצ קדושה  כבושה  ותחת עמ קדוש  נדוש  ותחת תורת אמת  דמוקרפיה לשלטונ מת=-

 

-=תורת משה תורת אמת ואמנה היא  תורת משפט וצדקה היא   אשר כל איש משפט אמת  ימליך באמונה את הצדק על סביבתו ככל כוחו ויכלתו  ולא מלוכה רודנית אשר תשלוט בו   אך משהחל העם מתפורר בדעתו  סתם לשלוט  ולא למען צדקת בוראו   היה אז ניכון לו מלך על ראשו  ככל הגוים אשר סביבתו  לרע לו  אך במאוחד בתוכו   והמלכים בעולם כל אחד באמת המליך את הצדק בעניו ככל יכלתו  אך משהרעו המלכים והתפוררו דעותיהם  סתם למלוך  ולא למען משפט בוראם   אז היה נכון להם דמוקרטיה על ראשם  ככל החיות אשר סביבם  לכבול אותם  אך במאוחד בתוכם   כי דמוקרטיה כובלת היא את מעט הטוב  ורבות גם את הרוב אשר רע   ועל כן נכונה היא על כל עמים ודור רשע  כי ברוקרטיה היא על כל רשעה   אך אך אך לא על עם הבחירה  נצר האמונה  אם חפץ אמת לו לשוב הלי יוצרו במשפט ובצדקה  ככל תורת משה עבדו המועילה=-

 

-=דמוקרטיה זה אולי הרע במיעוטו  אכ בטח לא הטוב בתנובתו=-

 

-=אחי אהובי  אני מבינ אתכמ  אחזתמ בדמוקרפיה כי לא ראיתמ תחליפ  אז היא היותה לכמ כאילו הרע במיעוטו  אכ זכרו נא אחי כי היא איננה הטוב בתנובתו  וחוסמת גמ תרת אלהי אבות אבות אבותינו וכל משפט צדקו=-

 

-=ימינ ושמאל  המ רק קצוות חופש מדומה בתכ מסגרת המשחק הדמוקרטי המצומצמ   ואנכי את שניהמ חפצתי פרוצ  כי גמ החנק הגדול ביותר  זה הגבלה אינ סופית בתכ חופש מדומינ=-

 

-=ויבטאו אומר   דמוקרטיה  זה לא החזונ שלנו  דמוקרטיה זו רק הכיפה המאחדת שמעל מגרש המשחקימ שלנו שבתוכו יש לנו אמירה של חזונ יהודי   …או לחברנו  אמירה הפוכה  לגיטימית

על זה על זה ממש על זה אני רוגז  כי אלהי באמת לא צוה לשימ כיפה   אבל הוא בברור  רצה חופש מאחדות מאולצה=-

 

-=בנינו  גמ אפילו הרב כהנה הודה  בערוב ימיו כי טעה בלהט חיו לנסות לגאול את העמ מסבלות המדינה  דרכ הדמוקרטיה החטאה   ויהי בהתעקשו  היא התירה גמ את דמו=-

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-   כנ כל מלכות אדמ מקורה בחלישות לב העמ   אבל שופט ונביא יכל רק לנחותמ הדרכ אל מלוכת אלהי אבותמ

ויהי כאשר יהא נאמנ עמ ישראל  לאלהי ישראל על פי השכל הישר  ויפעל כגדל הבנתו  גמ לתעב את כל המסלפימ בשמו  או אז מובטח כי יוקצ קצ להסתר הפנימ  ונביא יותנ לנו מקרב אחינו  ככל משפט צדקו=-

 

-=מאחר והדמוקרטיה היא האילוצ הרע ביותר מכל שיטות השלטונ אשר נוסו  והיא דרכ השלטונ הכי פחות רעה להיומ  חוצ מכל אשר עוד לא נוסה   אז אני כבר מעדיפ להתגעגע ולנסות להשיב מראשית מלכות אמת חסרת שלטונ מרכזי  אשר בה כל איש ממליכ את הצדק סביבתו ככל יכלתו וכגדל צדקות הבנתו   ואדני אלהיכמ הוא מלככמ  ואתמ ממלכת כהנימ וגוי קדש לכבוד תרבותו=-יש שכר ליוספ

 

-=אני שנא את דרכ ההבל  אבל האדמ  הוא המעשימ הדרכימ שלו   ואלה אשר נשמת אפמ היא היצוגיות של הבלי הדמקרטיה הבנלאומית  המה אויבי אדני ואחפוצ השמדתמ  אפ כי לא מצאתי תועלת לעת עתה בהריגתמ  כי אטמ העמ אזניו ויחפוצ גמ בנבלותמ  אז כעוס אכעס על התומכימ ואתעב את הזונימ

  וסר מרע משתולל  כי הבינ את מסתירי הסתר הפנימ=-

 

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-

 

-=אנכי יששכר יוספ בנ אליהו  מגבעת יש שכר ליוספ   חותר להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה עד כי יהא אדני אלהיכמ מלככמ ובזאת לקוצ קצ לדמוקרטיה ככל העמימ בישראל  ואז נהיה אור לגוימ באמת ובצדק  אחר כי נאמצ ליבנו להיות עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב

אז תאזרו אומצ  חפשו טיפה פה טיפה שמ  תצברו בלבכמ  שרפו התזזז ונתקו כל קשר לממלכה החטאה הדמוקרטיה הבריטית הבינלאומית המכונה בקרבנו מדינת יסראל  והשמידו מלבכמ כל זכר מדת ההפחדה המכונה הדת היהודית  כי יהא נא בנוי לבכמ ליסוד צדק התרבות התנכית=-

אני רוצה להפיל את רוע הדמוקראטיה  אכ יחד עמ הבל התרבות אשר מאלצת שלטונה לרע במיעוטו

-=וכל עוד לא תאמצונ תרבות  להתאחד סביב אמת אלהי ישראל  לא תוכלונ פגוש בתכ הטוב בתנובתו   ותפלונ תמידית אל שקר הנכר אל הרע במיעוטו  אשר הוא התדרדרות האילוצ הרע ביותר בכל פעמ מאז ראשית עולמו=-אכ יש שכר ליוספ

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ